സഹായം Reading Problems? Click here

മലപ്പുറം/എഇഒ പെരിന്തൽമണ്ണ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മലപ്പുറംഡിഇഒ മലപ്പുറംകിഴിശ്ശേരികൊണ്ടോട്ടിമലപ്പുറംമഞ്ചേരിമങ്കടപെരിന്തൽമണ്ണ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18744 AUPS Arakkuparamba എ.യു.പി.എസ്.അരക്കുപറമ്പ് Aided
18745 AMUPS Chelakkad എ.എം.യു.പി.എസ്. ചേലക്കാട് Aided
18746 AUPS Chemmala എ.യു.പി.എസ്. ചെമ്മല Aided
18747 AUPS Cherukara എ.യു.പി.എസ്. ചെറുകര Aided
18748 AMUPS Eravimangalam എ.എം.യു.പി.എസ്.എരവിമംഗലം Aided
18749 AMUPS Kunnappalli എ.എം.യു.പി.എസ്.കുന്നപ്പള്ളി Aided
18750 VRUPS Muthukurissi വി.ആർ.യു.പി.എസ്.മുതുകുർശ്ശി Aided
18752 AUPS Pathaikkara എ.യു.പി.എസ്. പാതായ്‌ക്കര Aided
18753 KMMUPS Perinthalmanna South കെ.എം.എം.യു.പി.എസ്.പെരിന്തൽമണ്ണ സൗത്ത് Aided
18754 AMUPS Poovathani എ.എം.യു.പി.എസ്. പൂവത്താണി Aided
18755 AUPS Pulamanthole എ.യു.പി.എസ്. പുലാമന്തോൾ Aided
18759 KNMAMUPS Vazhenkada North കെ.എൻ.എം.എ.എം.യു.പി.എസ്. വാഴേങ്കട നോർത്ത് Aided
18760 PTMUPS Amminikkadu പി.ടി.എം.യു.പി.എസ്. അമ്മിനിക്കാട് Aided
18761 AUPS Anamangad എ.യു.പി.എസ്. ആനമങ്ങാട് Aided
18763 AUPS Palathole എ.യു.പി.എസ്.പാലത്തോൾ Aided
18764 SMUPS Perinthalmanna എസ്.എം.യു.പി.എസ്.പെരിന്തൽമണ്ണ Aided
18765 VPAMUPS Puthur വി.പി.എ.എം.യു.പി.എസ്.പുത്തൂർ Aided
18758 GMUPS Valapuram ജി.എം.യു.പി.എസ്.വളപുരം Government
18757 Darul Uloom English Medium School Thootha ദാറുൽ ഉലൂം ഇംഗ്ലീഷ് മീ‍ഡിയം സ്‍കൂൾ തൂത. Unaided
18762 St Joseph UPS Malaparamba സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി.എസ്. മാലാപറമ്പ് Unaided
18768 Co-operative School , Olinkara കോപറേറ്റീവ് സ്‌കൂൾ ഒലിങ്കര Unaided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
18701 ALPS Aliparamba എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ആലിപ്പറമ്പ് Aided
18702 SMAMLPS Aliparamba എസ്.എം.എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ആലിപ്പറമ്പ് Aided
18703 AMLPS Amminikkad എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍അമ്മിനിക്കാട് Aided
18704 ALPS Anamangad എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ആനമങ്ങാട് Aided
18706 ALPS Cheerattamala എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ചീരട്ടാമല Aided
18707 ALPS Cheerattamanna എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ചീരട്ടമണ്ണ Aided
18708 YMLPS Chemmala വൈ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ചെമ്മല Aided
18709 AMLPS Cherukara എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ചെറുകര Aided
18710 AMLPS Edakkal എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എടായ്‌ക്കൽ Aided
18711 AMLPS Edathara എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എടത്തറ Aided
18712 ALPS Elamkulam എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഏലംങ്കുളം Aided
18713 ALPS Elamkulam South എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഏലംങ്കുളംസൗത്ത് Aided
18714 ALPS Eravimangalam എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എരവിമംങ്കലം Aided
18718 AMLPS Kunnappalli എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍കുന്നപ്പള്ളി Aided
18719 AMLPS Kuruvambalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കുരുവംമ്പലം Aided
18720 St.Joseph LPS Malaparamba സെന്റ് ജോസഫ് എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മാലാപറമ്പ് Aided
18721 ALPS Manalaya എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മണലായ Aided
18722 AMLPS Manathumangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മാനത്തുമംഗലം Aided
18724 ALPS Palathole എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പാലത്തോൾ Aided
18726 ALPS Palur എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പാലൂർ Aided
18727 AMLPS Palur എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പാലൂർ Aided
18729 ALPS Pariyapuram എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പരിയാപുരം Aided
18733 AMLPS Ponniakurissi North എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പൊന്ന്യാകുർശ്ശി നോർത്ത് Aided
18734 AMLPS Ponniakurissi South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പൊന്ന്യാകുർശ്ശി സൗത്ത് Aided
18735 MMLPS Puthur East എം.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പുത്തൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
18738 AMLPS Thirunarayanapuram എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ തിരുനാരായണപുരം Aided
18740 ALPS Valamkulam എ.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ വളാംകുളം Aided
18741 AMLPS Vazhenkada South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ വാഴേങ്കട സൗത്ത് Aided
18742 AMLPS Veettikkad എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ വീട്ടിക്കാട് Aided
18743 AMLPS Kambram എ.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കാമ്പ്രം Aided
18705 GLPS Arakkuparamba ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ അരക്കുപറമ്പ് Government
18715 GMLPS Kakkooth ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കക്കൂത്ത് Government
18716 GLPS Kunnakkavu ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കുന്നക്കാവ് Government
18717 GLPS Kappumugham ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കാപ്പുമുഖം Government
18723 GMLPS Muthiramanna ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ മുതിരമണ്ണ Government
18725 GLPS Pallikunnu ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പള്ളിക്കുന്ന് Government
18728 GLPS Parakkalmukku ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പാറക്കൽമുക്ക് Government
18730 GMLPS Perinthalmanna Central ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍പെരിന്തൽമണ്ണ സെന്റ്രൽ Government
18731 GLPS Perinthalmanna East ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പെരിന്തൽമണ്ണ ഈസ്റ്റ് Government
18732 GLPS Perinthalmanna West ജി.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പെരിന്തൽമണ്ണ വെസ്റ്റ് Government
18736 GMLPS Puthur ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ പുത്തൂർ Government
18737 GMLPS Thazhekode ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ താഴെക്കോട് Government
18739 GMLPS Thootha ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ തൂത Government
18769 MIC ENGLISH MEDIUM SCHOOL KAPPUPARAMBA എം.എൈ.സി.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ കാപ്പ്പറമ്പ് Unaided
18770 MIM ENGLISH MEDIUM LP SCHOOL MARAMPATTAKUNNU എം.എൈ.എം. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി.സ്‌കൂൾ മരമ്പാട്ടക്കുന്ന്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Unaided
18771 HARISREE ENGLISH MEDIUM SCHOOL MUTHUKURSSI ഹരിശ്രീ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂൾ മുതുകുർശ്ശി.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Unaided