തൃശ്ശൂർ/എഇഒ വലപ്പാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(തൃശ്ശൂർ/എഇഒ വല്ലപ്പാട് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ചാവക്കാട്കുന്നംകുളംചാവക്കാട്മുല്ലശ്ശേരിവടക്കാഞ്ചേരിവലപ്പാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24553 P.M.M.U. P. S Chandrappinni പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി Aided
24554 S. V. U. P. S Edamuttom എസ്.വി.യു.പി.എസ് എടമുട്ടം Aided
24555 U. P. S Edamuttom യു.പി.എസ് എടമുട്ടം Aided
24556 R. C. U. P. S Edathurithi ആർ.സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Aided
24557 St. Aney`s C. U. P. S Edathurithi സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Aided
24558 M.I.C.O. U. P. S Kaipamangalam എം.ഐ.സി.ഒ.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24559 K. A. M. U. P. S Kaipamangalam കെ.എ.എം.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24560 R. C. U. P. S Kaipamangalam ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24561 U. P. S Karayamuttom യു.പി.എസ് കരയാമുട്ടം Aided
24562 S. N. U. P. S Kundazhiyoor എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ Aided
24563 U. P. S Nattika Central യു.പി.എസ് നാട്ടിക സെൻട്രൽ Aided
24564 U. P. S Nattika East യു.പി.എസ് നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് Aided
24565 K. M. U. P. S Nattika West കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് Aided
24566 V. V. U. P. S Pallipram വി.വി.യു.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24567 U. P. S Peringanam East യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് Aided
24568 S. N. S. U. P. S Peringanam എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24569 East.U. P. S Perumpadappa ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24570 S. R. V. U. P. S Perumpadappa എസ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24571 A. M. U. P. S Thalikulam എ.എം.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24572 C. M. S. U. P. S Thalikulam സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24573 S. N. V. U. P. S Thalikulam എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24574 Thirumangalam.U.P.S തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് Aided
24575 S. V. U. P. S Thriprayar എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24576 U. P. S Thriprayar യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24577 U. P. S Thrithalloor യു.പി.എസ് തൃത്തല്ലൂർ Aided
24578 South Mapla U. P. S Vadanappilly സൗത്ത് മാപ്പിള യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24579 St. Francis Xavier's R.C.U.P School, Vatanappally സെന്റ്.ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ആർ.സി.യു.പി.സ്കൂൾ,വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24549 G. M. U. P. S Chettuvai ജി.എം.യു.പി.എസ് ചേറ്റുവ Government
24550 G. F. U. P. S Kottakadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് കോട്ടകടപ്പുറം Government
24551 G.U. P. S Peringanam ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Government
24552 G.F. U. P. S Vadanappally ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
24510 T. N. L. P. S Engandiyoor ടി.എൻ.എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24511 Central L. P. S Kaipamangalam സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24512 Central L. P. S Nattika North സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക നോർത്ത് Aided
24513 Central L. P. S Peringanam സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24514 A. A. I. L. P. S Chulur എ.എ.ഐ.എൽ.പി.എസ് ചൂലൂർ Aided
24515 A.L. P. S Chulur എ.എൽ.പി.എസ് ചൂലൂർ Aided
24516 D. V. North L. P. S Kazhimbrom ഡി.വി.നോർത്ത് എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24517 D. V. South L. P. S Kazhimbrom ഡി.വി.സൗത്ത് എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24518 S. N. V. L. P. S Edathuruthy South എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് എടത്തുരുത്തി സൗത്ത് Aided
24519 S. N. V. L. P. S Edathruuthy West എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് എടത്തുരുത്തി വെസ്റ്റ് Aided
24520 K. L. P. S Kaipamangalam കെ.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24521 V. B. L. P. S Kaipamangalam വി.ബി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24522 S. N. S. L. P. S Kazhimbram എസ്.എൻ.എസ്.എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24523 A. M. L. P. S Kuttamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ് കുട്ടമംഗലം Aided
24524 A. M. L. P. S Nattika എ.എം.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക Aided
24525 S. N. D. P. L. P. S Nattika South എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക സൗത്ത് Aided
24526 N. L. P. S Painoor എൻ.എൽ.പി.എസ് പൈനൂർ Aided
24527 A. L. P. S Palliprom എ.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24528 S. I. L. P. S Palliprom എസ്.ഐ.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24529 A. M. L. P. S Peringanam എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24530 A. M. L. P. S Peringanam East എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് Aided
24531 S. N. G. M. L. P. S Peringanam എസ്എൻ.ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24532 L. P. S Peringanam West എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വെസ്റ്റ് Aided
24533 A. M. L. P. S Perumpadappa എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24535 St. Marys L. P. S Engadiyoor സെന്റ്.മേരീസ് എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24536 St. Marys R. C. L. P. S Valappad സെന്റ്.മേരീസ് ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24537 St. Sebastian R. C. L. P. S Valappad സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻ ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24538 St. Thomas L. P. S Engadiyoor സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24539 S. N. K. L. P. S Thalikulam എസ്.എൻ.കെ.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24540 T. M. L. P. S Thalikulam ടി.എം.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24541 S. N. D. P. L. P. S Thriprayar എസ്.എൻ.‍ഡി.പി.എൽ.പി.എൽ.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24542 B. V. L. P. S Vadanappally ബി.വി.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24543 East L. P. S Vadanappally ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24544 K. M. M. L. P. S Vadanappally കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24545 K.L. P. S Vadanappally കെ.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24546 S. V.P. L. P. S Vadanappally എസ്.വി.പി.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24547 G. D. M. L. P. S Valappad ജി.‍ഡി.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24548 K. M. M. L. P. S Valappad കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24501 G. F. L. P. S Kaipamangalam ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24502 G. L. P. S Kaipamanaglam ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24503 G. M. L. P. S Kaipamangalam ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24504 G. M. L. P. S Kaipamangalam(North) ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) Government
24505 G.F. L. P. S Nattika ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക Government
24506 G.F.L. P. S Pallippuram ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം Government
24507 G.L. P. S Perumpadappa ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Government
24508 M. L. P. S Thalikulam North എം.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Government
24509 L. P. S Thalikulam South എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം സൗത്ത് Government
24444 HSS Chenthrapanni, Valapad എച്ച്.എസ്.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി(എൽ.പി), വലപ്പാട് Unaided Recognised
24445 RMVHSS L.P Section, Perinjanam ആർ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എൽ.പി.സെക്ഷൻ, പെരിഞ്ഞനം Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_വലപ്പാട്&oldid=1838783" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്