സഹായം Reading Problems? Click here


തൃശ്ശൂർ/എഇഒ വലപ്പാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
< തൃശ്ശൂർ(തൃശ്ശൂർ/എഇഒ വല്ലപ്പാട് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
24510 T. N. L. P. S Engandiyoor ടി.എൻ.എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24511 Central L. P. S Kaipamangalam സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24512 Central L. P. S Nattika North സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക നോർത്ത് Aided
24513 Central L. P. S Peringanam സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24514 A. A. I. L. P. S Chulur എ.എ.ഐ.എൽ.പി.എസ് ചൂലൂർ Aided
24515 A.L. P. S Chulur എ.എൽ.പി.എസ് ചൂലൂർ Aided
24516 D. V. North L. P. S Kazhimbrom ഡി.വി.നോർത്ത് എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24517 D. V. South L. P. S Kazhimbrom ഡി.വി.സൗത്ത് എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24518 S. N. V. L. P. S Edathuruthy South എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് എടത്തുരുത്തി സൗത്ത് Aided
24519 S. N. V. L. P. S Edathruuthy West എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് എടത്തുരുത്തി വെസ്റ്റ് Aided
24520 K. L. P. S Kaipamangalam കെ.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24521 V. B. L. P. S Kaipamangalam വി.ബി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24522 S. N. S. L. P. S Kazhimbram എസ്.എൻ.എസ്.എൽ.പി.എസ് കഴിമ്പ്രം Aided
24523 A. M. L. P. S Kuttamangalam എ.എം.എൽ.പി.എസ് കുട്ടമംഗലം Aided
24524 A. M. L. P. S Nattika എ.എം.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക Aided
24525 S. N. D. P. L. P. S Nattika South എസ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക സൗത്ത് Aided
24526 N. L. P. S Painoor എൻ.എൽ.പി.എസ് പൈനൂർ Aided
24527 A. L. P. S Palliprom എ.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24528 S. I. L. P. S Palliprom എസ്.ഐ.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24529 A. M. L. P. S Peringanam എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24530 A. M. L. P. S Peringanam East എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് Aided
24531 S. N. G. M. L. P. S Peringanam എസ്എൻ.ജി.എം.എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24532 L. P. S Peringanam West എൽ.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം വെസ്റ്റ് Aided
24533 A. M. L. P. S Perumpadappa എ.എം.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24535 St. Marys L. P. S Engadiyoor സെന്റ്.മേരീസ് എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24536 St. Marys R. C. L. P. S Valappad സെന്റ്.മേരീസ് ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24537 St. Sebastian R. C. L. P. S Valappad സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻ ആർ.സി.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24538 St. Thomas L. P. S Engadiyoor സെന്റ്.തോമസ് എൽ.പി.എസ് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ Aided
24539 S. N. K. L. P. S Thalikulam എസ്.എൻ.കെ.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24540 T. M. L. P. S Thalikulam ടി.എം.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24541 S. N. D. P. L. P. S Thriprayar എസ്.എൻ.‍ഡി.പി.എൽ.പി.എൽ.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24542 B. V. L. P. S Vadanappally ബി.വി.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24543 East L. P. S Vadanappally ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24544 K. M. M. L. P. S Vadanappally കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24545 K.L. P. S Vadanappally കെ.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24546 S. V.P. L. P. S Vadanappally എസ്.വി.പി.എൽ.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24547 G. D. M. L. P. S Valappad ജി.‍ഡി.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24548 K. M. M. L. P. S Valappad കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ് വലപ്പാട് Aided
24501 G. F. L. P. S Kaipamangalam ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24502 G. L. P. S Kaipamanaglam ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24503 G. M. L. P. S Kaipamangalam ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Government
24504 G. M. L. P. S Kaipamangalam(North) ജി.എം.എൽ.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം(നോർത്ത്) Government
24505 G.F. L. P. S Nattika ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് നാട്ടിക Government
24506 G.F.L. P. S Pallippuram ജി.എഫ്.എൽ.പി.എസ് പള്ളിപ്പുറം Government
24507 G.L. P. S Perumpadappa ജി.എൽ.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Government
24508 M. L. P. S Thalikulam North എം.എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം Government
24509 L. P. S Thalikulam South എൽ.പി.എസ് തളിക്കുളം സൗത്ത് Government
24444 HSS Chenthrapanni, Valapad എച്ച്.എസ്.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി(എൽ.പി), വലപ്പാട് Unaided Recognised
24445 RMVHSS L.P Section, Perinjanam ആർ.എം.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് എൽ.പി.സെക്ഷൻ, പെരിഞ്ഞനം Unaided Recognised
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
24553 P.M.M.U. P. S Chandrappinni പി.എം.എം.യു.പി.എസ് ചെന്ത്രാപ്പിന്നി Aided
24554 S. V. U. P. S Edamuttom എസ്.വി.യു.പി.എസ് എടമുട്ടം Aided
24555 U. P. S Edamuttom യു.പി.എസ് എടമുട്ടം Aided
24556 R. C. U. P. S Edathurithi ആർ.സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Aided
24557 St. Aney`s C. U. P. S Edathurithi സെന്റ്.ആനീസ് സി.യു.പി.എസ് എടത്തിരിത്തി Aided
24558 M.I.C.O. U. P. S Kaipamangalam എം.ഐ.സി.ഒ.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24559 K. A. M. U. P. S Kaipamangalam കെ.എ.എം.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24560 R. C. U. P. S Kaipamangalam ആർ.സി.യു.പി.എസ് കയ്‌പമംഗലം Aided
24561 U. P. S Karayamuttom യു.പി.എസ് കരയാമുട്ടം Aided
24562 S. N. U. P. S Kundazhiyoor എസ്.എൻ.യു.പി.എസ് കുണ്ടഴിയൂർ Aided
24563 U. P. S Nattika Central യു.പി.എസ് നാട്ടിക സെൻട്രൽ Aided
24564 U. P. S Nattika East യു.പി.എസ് നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് Aided
24565 K. M. U. P. S Nattika West കെ.എം.യു.പി.എസ് നാട്ടിക വെസ്റ്റ് Aided
24566 V. V. U. P. S Pallipram വി.വി.യു.പി.എസ് പള്ളിപ്രം Aided
24567 U. P. S Peringanam East യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം ഈസ്റ്റ് Aided
24568 S. N. S. U. P. S Peringanam എസ്.എൻ.എസ്.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Aided
24569 East.U. P. S Perumpadappa ഈസ്റ്റ് യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24570 S. R. V. U. P. S Perumpadappa എസ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ് പെരുമ്പടപ്പ Aided
24571 A. M. U. P. S Thalikulam എ.എം.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24572 C. M. S. U. P. S Thalikulam സി.എം.എസ്.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24573 S. N. V. U. P. S Thalikulam എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് തളിക്കുളം Aided
24574 Thirumangalam.U.P.S തിരുമംഗലം യു.പി.എസ് Aided
24575 S. V. U. P. S Thriprayar എസ്.വി.യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24576 U. P. S Thriprayar യു.പി.എസ് തൃപ്രയാർ Aided
24577 U. P. S Thrithalloor യു.പി.എസ് തൃത്തല്ലൂർ Aided
24578 South Mapla U. P. S Vadanappilly സൗത്ത് മാപ്പിള യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24579 St. Francis Xavier's R.C.U.P School, Vatanappally സെന്റ്.ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ആർ.സി.യു.പി.സ്കൂൾ,വാടാനപ്പിള്ളി Aided
24549 G. M. U. P. S Chettuvai ജി.എം.യു.പി.എസ് ചേറ്റുവ Government
24550 G. F. U. P. S Kottakadappuram ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് കോട്ടകടപ്പുറം Government
24551 G.U. P. S Peringanam ജി.യു.പി.എസ് പെരിഞ്ഞനം Government
24552 G.F. U. P. S Vadanappally ജി.എഫ്.യു.പി.എസ് വാടാനപ്പിള്ളി Government


"https://schoolwiki.in/index.php?title=തൃശ്ശൂർ/എഇഒ_വലപ്പാട്&oldid=405141" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്