സഹായം Reading Problems? Click here


"ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ/Activities" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
 
<font size=5>
 
<font size=5>
  
   [[ 2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    ''']]
+
   [['''  2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    ''']]
  [['''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ''']]
+
 
 +
<font color=GREEN> ''പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ''</font>
 +
 
 +
[[കൗമാരദിനാചരണം| 5  കൗമാരദിനാചരണം]]
 +
 
 +
[[മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം| 6 മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം|]]
 +
''
 +
[[ഭൂമിക്കൊരു കുട|1  ഭൂമിക്കൊരു കുട]]
 +
 
 +
[[വായനാവസന്തം|2  വായനാവസന്തം]]
 +
 
 +
[[അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാചരണം| 3 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാചരണം]]
 +
 
 +
[[സഡാക്കോ സസാക്കി| 4 സഡാക്കോ സസാക്കി 2019]]
 +
 
 +
[[കൗമാരദിനാചരണം| 5  കൗമാരദിനാചരണം]]
 +
 
 +
[[മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം| 6 മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം|]]
 +
  '''  2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  '''
 +
 
 +
<font color=GREEN> ''പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ''</font>
 +
 
 +
[[പുസ്തകകോന്തല|1 പുസ്തകകോന്തല]]
 +
 
 +
[[അമ്മ വായന|2 അമ്മ വായന]]
 +
 
 +
[[ശാസ്ത്രയാത്ര| 3 ശാസ്ത്രയാത്ര]]
 +
 
 +
[[മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക|4 മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക]]
 +
 
 +
[[കർക്കിടകപ്പെരുമ|5 കർക്കിടകപ്പെരുമ]]
 +
 
 +
[[പുസ്തകോത്സവം|6 പുസ്തകോത്സവം]]
 +
 +
[[ബഷീർദിനം|7 ബഷീർദിനം]]
 +
 
 +
[[തെളിച്ചം വെളിച്ചം|8 തെളിച്ചം വെളിച്ചം]]
 +
 +
[[ യോഗദിനം|9 യോഗദിനം]]
 +
 
 +
[[സാക്ഷരതാദിനം|10 സാക്ഷരതാദിനം]]
 +
 
 +
[[ഗണിതക്ലിനിക്ക്|11 ഗണിതക്ലിനിക്ക്]]
 +
 
 +
[[ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം|12 ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം]] 
 +
 
 +
[[മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്|13 മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്]]
 +
 
 +
[[ശാസ്ത്രരംഗം|14 ശാസ്ത്രരംഗം]]
 +
 
 +
[[പായ്ക്കററിലെ മരണം|15 പായ്ക്കററിലെ മരണം]]
 +
 
 +
[[ഓസോൺദിനം|16 ഓസോൺദിനം]]
 +
 
 +
[[ഹിന്ദീദിവസ്|17 ഹിന്ദീദിവസ്]]
 +
 
 +
[[മഴവില്ലഴക്|18 മഴവില്ലഴക്]]
 +
 
 +
[[സേ നോ വാർ|19 സേ നോ വാർ]]
 +
 
 +
[[പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല|20 പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല]]
 +
 
 +
[[അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം|21 അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം]]
 +
 
 +
[[പാസ് വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്|22 പാസ്‌വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്]]
 +
 
 +
[[വളകിലുങ്ങും കൗമാരം|23 വളകിലുങ്ങും കൗമാരം]]
 +
 
 +
[[നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ|24 നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ]]
 +
 
 +
[[ഭരണഘടനാദിനാചരണം|25 ഭരണഘടനാദിനാചരണം]]
 +
 
 +
[[ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല|26 ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല]]
 +
 
 +
[[ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും|27 ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും]]
 +
 
 +
[[മലയാളത്തിളക്കം2018|28 മലയാളത്തിളക്കം2018]]
 +
 
 +
[[അക്ഷരപ്പൂമഴ|29 അക്ഷരപ്പൂമഴ]]
 +
 
 +
[[ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്|30 ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്]]
 +
 
 +
[[ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി|31 ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി]]
 +
 
 +
[[എല്ലാരും പാടത്ത്|32 എല്ലാരും പാടത്ത്]]
 +
 
 +
[[കേരളത്തിനൊരു  കൈത്താങ്ങ്|33 കേരളത്തിനൊരു  കൈത്താങ്ങ്]]
 +
 
 +
[[കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്|34 കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്]]
 +
 
 +
[[ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്|35 ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്‍]]
 +
 
 +
[[നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി|36 നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി]]
 +
 
 +
[[സായുധസേനാദിനം|37 സായുധസേനാദിനം]]
 +
 
 +
[[INDEPENDENCE DAY|38 INDEPENDENCE DAY]]
 +
 
 +
[[SPORTS|39 SPORTS 18]]
 +
 
 +
[[ECLA 18|40 ECLA18]]''
 +
 
 +
[[വിശപ്പുരഹിത ക്ലാസ്റൂം‌‌‌‌‌|41 വിശപ്പുരഹിത ക്ലാസ്റൂം‌‌‌‌‌]]
 +
 
 +
[[ശിശുദിനാഘോഷം‌|42 ശിശുദിനാഘോഷം‌]]
 +
 
 +
[[നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സമയവുമുണ്ട്|43 നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സമയവുമുണ്ട്]]
 +
 
 +
[[സഹായS M S|44 സഹായ S MS]]
 +
 
 +
[[മഷിപ്പേന വിതരണം|45 മഷിപ്പേന വിതരണം]]
 +
 
 +
[[ACADEMIC CALENDER| 46 G H S ACADEMIC CALENDER]]
 +
 
 +
[[WELCOME 2019|47 WELCOME 2019]]
 +
 
 +
[[മൺസൂൺ ക്യാമ്പ്‌‌‌|48 മൺസൂൺ ക്യാമ്പ്‌‌‌]]

07:07, 20 ഒക്ടോബർ 2019-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

 '''  2019-20 ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ    '''
 പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ

5 കൗമാരദിനാചരണം

6 മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം| 1 ഭൂമിക്കൊരു കുട

2 വായനാവസന്തം

3 അന്തർദേശീയ യോഗാദിനാചരണം

4 സഡാക്കോ സസാക്കി 2019

5 കൗമാരദിനാചരണം

6 മുറ്റത്തൊരു പച്ചക്കറിത്തോട്ടം|

    2018-19 ൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ  
 പ്രവർത്തനങ്ങൾ : കൂടുതൽ അറിയാൻ

1 പുസ്തകകോന്തല

2 അമ്മ വായന

3 ശാസ്ത്രയാത്ര

4 മുററത്തൊരു തേൻവരിക്ക

5 കർക്കിടകപ്പെരുമ

6 പുസ്തകോത്സവം

7 ബഷീർദിനം

8 തെളിച്ചം വെളിച്ചം

9 യോഗദിനം

10 സാക്ഷരതാദിനം

11 ഗണിതക്ലിനിക്ക്

12 ദേശീയഅദ്ധ്യാപകദിനം

13 മോട്ടിവേഷൻക്ലാസ്

14 ശാസ്ത്രരംഗം

15 പായ്ക്കററിലെ മരണം

16 ഓസോൺദിനം

17 ഹിന്ദീദിവസ്

18 മഴവില്ലഴക്

19 സേ നോ വാർ

20 പഴ‍ഞ്ചൊൽമൂല

21 അതിജീവനത്തിൻെറ കേരളം

22 പാസ്‌വേഡ് ദ്വിദിന ക്യാമ്പ്

23 വളകിലുങ്ങും കൗമാരം

24 നാദിയമുറാദ് വി ആർ വിത്ത് യൂ

25 ഭരണഘടനാദിനാചരണം

26 ശ്രദ്ധ ഏകദിന ശില്പശാല

27 ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങളും പ്രതിവിധിയും

28 മലയാളത്തിളക്കം2018

29 അക്ഷരപ്പൂമഴ

30 ടോക്കിംഗ് ക്ലബ്

31 ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി

32 എല്ലാരും പാടത്ത്

33 കേരളത്തിനൊരു കൈത്താങ്ങ്

34 കണ്ണ് പരിശോധന ക്യാമ്പ്

35 ചാച്ചാജിക്കൊരു കത്ത്‍

36 നീലക്കുറിഞ്ഞിയെ തേടി

37 സായുധസേനാദിനം

38 INDEPENDENCE DAY

39 SPORTS 18

40 ECLA18

41 വിശപ്പുരഹിത ക്ലാസ്റൂം‌‌‌‌‌

42 ശിശുദിനാഘോഷം‌

43 നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ സമയവുമുണ്ട്

44 സഹായ S MS

45 മഷിപ്പേന വിതരണം

46 G H S ACADEMIC CALENDER

47 WELCOME 2019

48 മൺസൂൺ ക്യാമ്പ്‌‌‌