കാസർഗോഡ്/എഇഒ ചെറുവത്തൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കാസർഗോഡ്ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട്ബേക്കൽചെറുവത്തൂർചിറ്റാരിക്കൽഹോസ്‌ദുർഗ്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12535 G. U. P. S. Chandera ജി യു. പി. എസ്. ചന്തേര Government
12536 G. W. U. P. S. Cheruvathur ജി.‍ഡബ്ല്യൂ. യു.പി.എസ്. ചെറുവത്ത‌ൂർ Government
12537 G. U. P. S. Kooliyad ജി യു. പി. എസ്. ക‌ൂളിയാട് Government
12538 G. W. U. P. S. Kodakkad ജി.‍ഡബ്ല്യൂ. യു.പി.എസ്. കൊടക്കാട് Government
12539 G. W. U. P. S. Mettammal ജി.‍ഡബ്ല്യൂ. യു.പി.എസ്. മെട്ടമ്മൽ Government
12540 G. U. P. S. Muzhakkoth ജി. യു. പി. എസ്. മുഴക്കോത്ത് Government
12541 G. U. P. S. Nalilankandam ജി. യു. പി. എസ്. നാലിലാങ്കണ്ടം Government
12542 G. U. P. S. Olavara Sanketha ജി. യു. പി. എസ്. ഒളവറ സങ്കേത Government
12543 G. U. P. S. Padne ജി. യു. പി. എസ്. പടന്ന Government
12544 G. U. P. S. Padikkeel ജി. യു. പി. എസ്. പാടിക്കീൽ Government
12545 G. U. P. S. Pilicode ജി. യു. പി. എസ്. പിലിക്കോട് Government
12546 G. F. U. P. S. Udinur kadappuram ജി. എഫ്. യു. പി. എസ് ഉദിന‌ൂർകടപ്പുറം Government
12547 R. A. U. P. S. Achamthuruthi ആർ. എ. യു. പി. എസ്. അച്ചാംത‌ുര‌ുത്തി Aided
12548 A. U. P. S. Alanthatta എ. യു. പി. എസ്. ആലന്തട്ട Aided
12549 A. U. P. S. Kaithakkad എ. യു. പി. എസ്. കൈതക്കാട് Aided
12550 A. U. P. S. Kovval Cheruvathur എ. യു. പി. എസ്. കൊവ്വൽ ചെറ‌ുവത്ത‌ൂർ Aided
12551 A. U. P. S. Olat എ. യു. പി. എസ്. ഓലാട്ട് Aided
12552 A. U. P. S. Podavoor എ. യു. പി. എസ്. പൊതാവ‌ൂർ Aided
12553 A. U. P. S. Puthilot എ. യു. പി. എസ്. പ‌ുത്തിലോട്ട് Aided
12554 ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur സെയിന്റ്. പോൾസ്. എ. യു. പി. എസ്. തൃക്കരിപ്പ‌ൂർ Aided
12555 A. U. P. S. Udinur Central എ. യു. പി. എസ്. ഉദിന‌ൂർ സെൻട്രൽ Aided
12556 A. U. P. S. Udinur Edachakai എ. യു. പി. എസ്. ഉദിന‌ൂർ എടച്ചാക്കൈ Aided
12561 M. A. U. P. S. Mavilakadappuram എം. എ. യു. പി. എസ്. മാവിലാകടപ്പ‌ുറം Aided
12557 Jama Ath U. P. S. Kottappalli ജമാ അത്ത് യു. പി. എസ്. കോട്ടപ്പള്ളി Unaided Recognised
12558 Jama Ath U. P. S. Udumbumthala ജമാ അത്ത് യു. പി. എസ്. ഉ‍ഡ‌ുമ്പ‌ുന്തല Unaided Recognised
12559 Rahmania U.P.S. Padne റഫ്‌മാനിയ യു. പി. എസ്. പടന്ന Unaided Recognised
12560 Nellikkal Devaswam Public School Thuruthi നെല്ലിക്കാട്ട് ദേവസ്വം പബ്ളിക്ക് സ്ക‌ൂൾ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
12502 G. L. P. S. Cheriyakkara ജി.എൽ.പി.എസ്. ചെറിയാക്കര‍‍ Government
12503 G. L. P. S. Kayyur ജി.എൽ.പി.എസ് കയ്യ‌ൂർ Government
12504 G. L. P. S. Kooleri ജി.എൽ.പി.എസ്.ക‌ൂലേരി Government
12505 G. L. P. S. Madakkal ജി.എൽ.പി.എസ്. മാടക്കാൽ Government
12506 G. L. P. S. Maithani ജി.എൽ.പി.എസ്. മൈത്താണി Government
12507 G. L. P. S. Mavilakadappuram ജി.എൽ.പി.എസ്. മാവിലാ കടപ്പ‌ുറം Government
12508 G. L. P. S. Moicha ജി.എൽ.പി.എസ്. മയിച്ച Government
12509 G. W. L. P. S. Pilicode ജി.‍ഡബ്ല‌്യ‌ൂ.എൽ.പി.എസ്. പിലിക്കോട് Government
12510 G. L. P. S. Puliyannur ജി.എൽ.പി.എസ്. പ‌ുലിയന്ന‌ുർ Government
12511 G. L. P. S. Thayyil North Kadappuram ജി.എൽ.പി.എസ്. തയ്യ‌ിൽ നോർത്ത് കടപ്പ‌ുറം Government
12512 G. L. P. S. Thayyil South Kadappuram ജി.എൽ.പി.എസ്. തയ്യ‌ിൽ സൗത്ത് കടപ്പ‌ുറം Government
12513 G. L. P. S. Thuruthi ജി.എൽ.പി.എസ്. ത‌ുര‌ുത്തി Government
12514 G. L. P. S. Udumbumthala ജി.എൽ.പി.എസ്. ഉട‌ുമ്പ‌ുന്തല Government
12515 G. L. P. S. Valvakad ജി.എൽ.പി.എസ്. വൽവക്കാട് Government
12516 G. L. P. S. Vellat ജി.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളാട്ട്‍‍ Government
12562 G.L.P.S.Beerichery ജി.എൽ.പി.എസ്. ബിരിച്ചേരി Government
12517 A. L. P. S. Ayitty Islamia എ.എൽ.പി.എസ്. ആയിറ്റി ഇസ്ലാമിയ Aided
12518 I. I. A. L. P. S. Chandera ഐ.എ.എൽ.പി.എസ്. ചന്തേര Aided
12519 A. L. P. S. Edayilekkad എ.എൽ.പി.എസ്. ഇടയിലക്കാട് Aided
12520 A. L. P. S. Kadangod Islamia എ.എൽ.പി.എസ്. കാടങ്കോട് ഇസ്ലാമിയ Aided
12521 A. L. P. S. Kariyil എ.എൽ.പി.എസ്. കാരിയിൽ Aided
12522 A. L. P. S. Kundyam എ.എൽ.പി.എസ്. ക‌ുണ്ട്യം Aided
12523 A. L. P. S. Kunnachery എ.എൽ.പി.എസ്. ക‌ുന്നച്ചേരി Aided
12524 A. L. P. S. Northtrikarpur എ.എൽ.പി.എസ്. നോർത്ത് തൃക്കരിപ്പ‌ൂർ Aided
12525 A. L. P. S. Orie എ.എൽ.പി.എസ്. ഓരി Aided
12526 A. L. P. S. Padnekadappuram Valiyaparamba എ.എൽ.പി.എസ്. പടന്നകടപ്പ‌ുറം വലിയപറമ്പ Aided
12527 A. L. P. S. Pollappoil എ.എൽ.പി.എസ്. പൊള്ളപ്പൊയിൽ Aided
12528 A. L. P. S. Thankayam എ.എൽ.പി.എസ്. തങ്കയം Aided
12529 A. L. P. S. Thimiri എ.എൽ.പി.എസ്. തിമിരി Aided
12532 A. L. P. S. Udinur South Islamia എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദിന‌ൂർ സൗത്ത് ഇസ്ലാമിയ Aided
12533 A. L. P. S. Padne Thekkekad എ.എൽ.പി.എസ്. പടന്ന തെക്കേക്കാട് Aided
12534 A. L. P. S. Udinur Thadiyankovval എ.എൽ.പി.എസ്. ഉദിന‌ൂർ തടിയംകൊവ്വൽ Aided
12531 C. H. M. K. S. L. P. S. Mettammal സി.എച്ച് എം കെ എസ്.എൽ.പി.എസ്. മെട്ടമ്മൽ Unaided Recognised
12530 I. C. T. L. P. S. Padne ഐ. സി. ടി.എൽ.പി.എസ്. പടന്ന Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്/എഇഒ_ചെറുവത്തൂർ&oldid=1052684" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്