സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Ajamalne/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ

ഹൈസ്കൂളുകൾ

ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഹേരൂർ മീപ്രി
ജി. എച്ച് എസ്.എസ്. ഷിരിയ
ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഉപ്പള
ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ
ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബംഗരമഞ്ചേശ്വർ
ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂർ
ജി.എച്ച.എസ്.എസ് മംഗൽപാടി
ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. പൈവളികെ നഗർ
ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബേകൂർ
ജി.എച്ച്.എസ്‌. ഉദ്യാവർ
എസ്. എ.ടി.എച്ച്.എസ്. മഞ്ചേശ്വർ
കെ.വി.എസ്.എം.എച്ച. എസ്. കുരുഡപദവ്
എസ്. വി.വി.എച്ച്. എസ്. മിയാപദവ്
സിരാജുൽ ഹുദാ ഇ. എം. എച്ച്. എസ്. മഞ്ചെശ്വർ
മണവാട്ടി ബീവി ഇ എം എസ്‌ ധർമ്മ നഗർ
സർവോദയ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കൊടിബൈൽ
മൽജഉൽ ഇസ്‌ലാം ഇ എം എസ്‌ പച്ചമ്പല
അൽസഖാഫ് ഇ എം എസ്‌
പൊസോട്ട് ജമാഅത്ത് ഇ എം എസ്‌ മഞ്ചേശ്വരം
ഇൻഫാന്റ് ജീസസ് ഇ എം എസ്‌ മഞ്ചേശ്വരം
LP Schools
code School Name in Malayalam Name in Kannada Type
11201 G. B. L. P. S. Arikady General ജി.ബി.എൽ.പി.എസ് ആരിക്കാടി ജനറൽ Government
11202 G. B. L. P. S. Bombrana ജി.ബി.എൽ.പി.എസ് ബംമ്പ്രാണ Government
11203 G. B. L. P. S Heroor ജി.ബി.എൽ.പി.എസ് ഹേരൂർ ಜಿ.ಬಿ.ಯಲ್.ಪಿ.ಯಸ್ ಹೇರೂರು Government
11204 G. B. L. P. S. Mangalpady ജി ബി എൽ പി എസ് മംഗൽപാടി Government
11205 G. B. L. P. S. Ujar Uluvar ജി ബി എൽ പി എസ് ഉജാർ ഉളുവാർ Government
11206 G. F. L. P. S. Kumbla ജി എഫ് എൽ പി എസ് കുമ്പള Government
11207 G. H. W. L. P. S. Mangalpady ജി എച്ച് ഡബ്ലൂ എൽ പി എസ് മംഗൽപാടി Government
11208 G. L. P. S. Badaje ജി എൽ പി എസ് ബഡാജെ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಡಾಜೆ Government
11209 G. L. P. S. Hosabettu ജി എൽ പി എസ് ഹൊസബെട്ടു Government
11210 G. L. P. S. Kanwathirtha ജി എൽ പി എസ് കൻ‌വതീർത്ത ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ Government
11211 G. L. P. S. Kayarkatte ജി എൽ പി എസ് കായർക്കട്ട ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಾಯರ್ ಕಟ್ಟೆ Government
11212 G. L. P. S. Kidoor ജി എൽ പി എസ് കിഡൂർ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಿದೂರು Government
11213 G. L. P. S Kuloor ജി എൽ പി എസ് കുളൂർ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುಳೂರು Government
11214 G. L. P. S. Kunjathur ജി എൽ പി എസ് കുഞ്ചത്തൂർ Government
11215 G. L. P. S Majibail ജി എൽ പി എസ് മജിബൈൽ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಜಿಬೈಲು Government
11216 G. L. P. S. Moosodi ജി എൽ പി എസ് മൂസോഡി Government
11217 G. L. P. S. Mulinja ജി എൽ പി എസ് മുളിഞ്ച Government
11218 G. L. P. S. Pathur ജി എൽ പി എസ് പാത്തൂർ 100ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪಾತೂರು Government
11219 G. L. P. S. Thalekala ജി എൽ പി എസ് തലേക്കള ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ತಲೆಕಳ Government
11220 G. L. P. S. Udyavara ജി എൽ പി എസ് ഉദ്യാവർ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಉದ್ಯಾವರ Government
11221 G. L. P. S. Vamanjoor ജി എൽ പി എസ് വാമഞ്ചൂർ Government
11222 G. M. L. P. S. Arikady ജി എം എൽ പി എസ് ആരിക്കാടി Government
11223 G. M. L. P. S. Udyavara Thota ജി എം എൽ പി എസ് ഉദ്യാവർ തോട്ട ಜಿ.ಎಂ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಉದ್ಯಾವರ ತೋಟ Government
11224 Avala A. L. P. S. Bayar ആവള എ എൽ പി എസ് ബായാർ ಆವಳ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರ್ Aided
11225 A. L. P. S. Badoor Padavu എ എൽ പി എസ് ബാദൂർ പദവ് Aided
11226 A. L. P. S. Ichilangod General എ എൽ പി എസ് ഇച്ചിലങ്കോട് ജനറൽ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಜನರಲ್ Aided
11227 A. L. P. S. Ichilangod Islamiya എ എൽ പി എസ് ഇച്ചിലങ്കോട് ഇസ്‌ലാമിയ Aided
11228 A. L. P. S. Kandal എ എൽ പി എസ് കണ്ഡാൽ Aided
11229 A. L. P. S Kudal Merkala എ എൽ പി എസ് കുഡാൽ മേർക്കള Aided
11230 A. L. P. S. Udyawar Bhagavathi എ എൽ പി എസ് ഉദ്യാവർ ഭഗവതി(ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಉದ್ಯಾವರ ಭಗವತಿ) ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಉದ್ಯಾವರ ಭಗವತಿ Aided
11231 A. L. P. S. Vorkadi Kapiri എ എൽ പി എസ് വോർക്കാടി കാപ്പിരി(ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾಪಿರಿ) ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾಪಿರಿ Aided
11232 B. P. P. A. L. P. S. Permude ബി പി പി എ എൽ പി എസ് പെർമുഡെ(ಬಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ ) ಬಿ.ಪಿ.ಪಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ Aided
11233 M. I. A. L. P. S. Challangayam എം ഐ എ എൽ പി എസ് ചല്ലങ്കയം Aided
11234 N. A. L. P. S. Kodibail എൻ എ എൽ പി എസ് ചല്ലങ്കയം(ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಡಿಬೈಲು) ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಡಿಬೈಲು Aided
11235 S. A. T. L. P. S. Manjeshwar എസ് എ ടി എൽ പി എസ് മഞ്ചേശ്വരം(ಎಸ್.ಎ.ಟಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ) ಎಸ್.ಎ.ಟಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ Aided
11236 S. N. A. L. P. S. Koliyoor എസ് എൻ എൽ പി എസ് കൊളിയൂർ (ಎಸ್.ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಳ್ಯೂರು) ಎಸ್.ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಳ್ಯೂರು Aided
11237 S. P. A. L. P. S. Bayar എസ് പി എ എൽ പി എസ് ബായാർ(ಎಸ್.ಪಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರು) ಎಸ್.ಪಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರು Aided
11238 S. R. A. L. P. S. Kayyar എസ്‌ ആർ എ എൽ പി എസ്‌ കയ്യാർ(ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು) ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು Aided
11239 S. S. A. L. P. S. Kaniyala എസ് എസ് എ എൽ പി എസ് കണിയാല(ಎಸ್.ಎಸ್ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕನಿಯಾಲ) ಎಸ್.ಎಸ್ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕನಿಯಾಲ Aided
11240 S. S. A. L. P. S. Mudoor Thoke എസ് എസ് എ എൽ പി എസ് മുഡൂർ തോക്കെ(ಎಸ್.ಎಸ್ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೂಡೂರುತೋಕೆ) ಎಸ್.ಎಸ್ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೂಡೂರುತೋಕೆ Aided
11241 S. V. A. L. P. S. Beripadavu എസ് വി എൽ പി എസ് ബേരിപ്പദവ് (ಎಸ್.ವಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬೆರಿಪದವು) ಎಸ್.ವಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬೆರಿಪದವು Aided
11242 S. V. B. A. L. P. S. Bajalkaria എസ് വി ബി എൽ പി എസ് ബജൽകരിയ(ಎಸ್.ವಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕೇರಿ) ಎಸ್.ವಿ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಜಾಲ್ ಕೇರಿ Aided
11243 V. A. L. P. S. Pavoor വി എൽ പി എസ് പാവൂർ(ವಿ.ಎ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪಾವೂರು) ವಿ.ಎ ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಪಾವೂರು Aided
11244 V. V. A. L. P. S. Thottethody വി വി എൽ പി എസ് തൊട്ടെത്തൊടി(ವಿ.ವಿ. ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ತೊಟ್ಟೆತ್ತೋಡಿ) ವಿ.ವಿ. ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ತೊಟ್ಟೆತ್ತೋಡಿ Aided
11247 G. W. L. P. S. Manjeshwar ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് മഞ്ചേശ്വരം(ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ) ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ Government
11248 A. L. P. S. Bayar Perodi എ എൽ പി എസ് ബായാർ പെറോഡി(ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರು ಪೆರೋಡಿ) ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರು ಪೆರೋಡಿ Aided
11249 Attegoli. A. L. P. S. Kayyar അട്ടഗോളി എ എൽ പി എസ് കയ്യാർ(ಅಟ್ಟೆಗೋಳಿ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು) ಅಟ್ಟೆಗೋಳಿ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು Aided
11250 M. A. L. P. S. Kunjathur എം എ എൽ പി എസ് കുഞ്ചത്തൂർ(ಎಂ. ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು) ಎಂ. ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು Aided
UP Schools
code School Name in Malayalam Type
11252 G. H. U. P. S. Kurchipalla ജി എച്ച് യു പി എസ് കുറിച്ചിപ്പള Government
11253 G. U. P. S. Moodambail ജി യു പി എസ് മൂഡംബൈൽ (ಜಿ.ಯು ಪಿ.ಎಸ್ ಮೂಡಂಬೈಲು) Government
11254 A. U. P. S. Anekal എ യു പി എസ് ആനക്കൽ(ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಆನೆಕಲ್) Aided
11255 A. J. I. A. U. P. S. Uppala എ ജെ ഐ എ യു പി എസ് ഉപ്പള Aided
11256 A. U. P. S. Bakrabail എ യു പി എസ് ബാക്കര ബൈൽ(ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲು) Aided
11257 A. U. P. S. Dharmathadka എ യു പി എസ് ധർമ്മത്തടുക്ക(ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಧರ್ಮತ್ತಡ್ಕ) Aided
11258 A. U. P. S. Kurudapadavu എ യു പി എസ് കുരുടപ്പദവ്(ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುರುಡಪದವು) Aided
11259 D. B. A. U. P. S. Kayyar ഡി ബി എ യു പി എസ് കയ്യാർ(ಡಿ.ಬಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಯ್ಯಾರು) Aided
11260 Heddari. A. U. P. S. Bayar ഹെഡ്ഡാരി എ യു പി എസ് ബായാർ(ಹೆದ್ದಾರಿ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಾಯಾರು) Aided
11261 Hindu. A. U. P. S. Chippar ഹിന്ദു എ യു പി എസ് ചിപ്പാർ(ಹಿಂದೂ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪಾರು) Aided
11262 S. D. P. A. U. P. S. Sajankila എസ് ഡി എ യു പി എസ് സജങ്കില(ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಸಜಂಕಿಲ) Aided
11263 S. R. A. U. P. S. Kubanoor എസ് ആർ എ യു പി എസ് കുബനൂർ(ಎಸ್.ಆರ್.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಕುಬಣೂರು) Aided
11264 S. S. A. U. P. S. Chevar എസ് എസ് എ യു പി എസ് ചേവാർ(ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಚೇವಾರು) Aided
11265 S. S. B. A. U. P. S. Aila എസ് എസ് ബി എ യു പി എസ് അയ്ല Aided
11266 St. Joseph`s A. U. P. S. Kaliyoor സെന്റ് ജോസഫ് എ യു പി എസ് കളിയൂർ(ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಕಳಿಯೂರು) Aided
11267 S. V. V. A. U. P. S. Kodlamogaru എസ് വി വി എ യു പി എസ് കൊട്ല മൊഗർ(ಎಸ್. ವಿ.ವಿ.ಎ. ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕೊಡ್ಲಮೊಗರು.) Aided
11268 V. A. U. P. S. Miyapadavu വി എ യു പി എസ് മിയാപദവ് (ವಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ ಮೀಯಪದವು) Aided
11272 K. M. A. U. P. S. Arikady കെ എം എ യു പി എസ് ആരിക്കാടി Aided
11273 FATHIMA E.M.SCHOOL MEEYAPADAVU ഫാത്തിമ ഇ എം എസ് മിയാപദവ് Unaided
11274 BALIYUR E.M.SCHOOL BALIYUR ബി ഇ എം എസ് ബലിയൂർ Unaided
11275 AL BISHARA E.M.SCHOOL GUVEDA PADAPPU അൽ ബിശാറ ഇ എം എസ് ഗുവേദപ്പടപ്പ് Unaided
11276 KAMIL E.M.SCHOOL KOKKECHAAL കെ ഇ എം എസ് കൊക്കച്ചാൽ Unaided
11295 Mujamman Public School, Bayar മുജമ്മൻ പബ്ലിക്ക് സ്കൂൾ ബായാർ Unaided
11296 Manimunda English Medium School, Uppala എം ഇ എം എസ് ഉപ്പള Unaided
M G L C Schools
code School Name in Malayalam Type
11077 MGLC CHINNAMOGARU എം.ജി.എൽ.സി ചിന്നമൊഗർ Government
11078 MGLC SHIRIYA എം.ജി.എൽ.സി ഷിറിയ Government
11079 MGLC ADKA എം.ജി.എൽ.സി അ‍ഡ്ക Government
11080 MGLC MADIMOGARU എം.ജി.എൽ.സി മഡിമൊഗർ Government
11081 MGLC KADOOR എം.ജി.എൽ.സി കാഡൂർ Government
11082 MGLC KEDUMBADY എം.ജി.എൽ.സി കെടുമ്പാടി Government
11083 MGLC BORKALA എം.ജി.എൽ.സി ബോർക്കള Government
11084 MGLC PAVOOR POYYA എം.ജി.എൽ.സി പാവൂർ പൊയ്യ Government
11085 MGLC SULYAME എം.ജി.എൽ.സി സുള്യം Government
11086 MGLC POYYATHABAIL എം.ജി.എൽ.സി പൊയ്യത്തബൈൽ Government