സഹായം Reading Problems? Click here


എസ് എൻ എൽ പി എസ് കൊളിയൂർ (ಎಸ್.ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಳ್ಯೂರು)

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(11236 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search
എസ് എൻ എൽ പി എസ് കൊളിയൂർ (ಎಸ್.ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್ ಕೋಳ್ಯೂರು)
സ്കൂൾ ചിത്രം
Established 1954
School Code 11236
Place koliyoor
Address koliyoor
PIN Code 671323
School Phone 04998203262
School Email 11236ssnalpsk@gmail.com
Web Site
District Kasargod
Educational District Kasargod
Sub District MANJESHWAR

Catogery Aided
Type General
Sections 1 - 4
Aided
Medium Kannada
No of Boys 40
No of Girls 38
Total Students 78
No of Teachers 5
Principal
Head Master Gopalakrishna .Bhat.T.
P.T.A. President
പ്രോജക്ടുകൾ
E-Vidhyarangam Help
26/ 09/ 2017 ന് Visbot
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
അക്ഷരവൃക്ഷം സഹായം

SCHOOL HISTORY

ಕೋಳ್ಯೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಳಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. 1954ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 4 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಮಲಬಾರು ದೇವಸ್ವಂಬೋರ್ಡ್‍ನ ಆಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

INFRASTRUCTURE

ಶಾಲೆಗೆ 90 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತ 4 ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಫೀಸು, ಅಡುಗೆಕೋಣೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್‍ಗಳು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಠನೋಪಕರಣಗಳು ಇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 3 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ.

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

  • ಶಾಲಾ ವಾಚನಾಲಯ
  • ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಸಂಘ
  • ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘ
  • ತರಕಾರಿ ತೋಟ

MANAGEMENT

ಕೋಳ್ಯೂರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು.

FORMAR HEADMASTERS

ಇರೋಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಭಟ್, ಗಿರಿಜಮ್ಮ. ಕೆ., ನಾರಾಯಣ ಭಟ್  

FAMOUS OLD STUDENTS

PÉÆüÀÆågÀÄ qÁ||gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï (AiÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀ) ªÀĺÁ°AUÀ ¨sÀmï (J¯ÉÆòAiÀĸï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ E°èAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ)

WAY TO REACH SCHOOL

 ºÉƸÀAUÀr¬ÄAzÀ 9 Q.«Äà ¥ÀǪÀðPÉÌ ¥ÀÅvÀÆÛgÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è÷§AzÁUÀ ªÀÄfÃgï¥À¼Àî JA§ ¸ÀܼÀ«zÉ. C°èAzÀ 2 Q.«ÄÃ. zÀQëtPÉÌ EwºÁ¸À ¥Àæ¹zÀÞ PÉÆüÀÆågÀÄ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ±Á¯É £É¯É£ÉAwzÉ.