സഹായം Reading Problems? Click here

ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകAjamalne (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: കാര്യനിർവാഹകർ (11:03, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 വരെ), ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 11:03, 12 സെപ്റ്റംബർ 2022 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, emailconfirmed, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ (താത്കാലികം, 11:03, 12 സെപ്റ്റംബർ 2023 വരെ), ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, emailconfirmed, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ എന്നതിലേക്ക്, Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 07:56, 1 ഫെബ്രുവരി 2022 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ), ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, emailconfirmed, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ എന്നതിൽ നിന്നു kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ), ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ, emailconfirmed, oversight, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 10:14, 13 ജനുവരി 2022 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ), emailconfirmed ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ), emailconfirmed, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, oversight, അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നയാൾ ഒപ്പം ഉപയോക്തൃ പരിശോധകൻ എന്നതിലേക്ക്, Vijayanrajapuram സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (patroller)
  • 11:02, 21 ഡിസംബർ 2021 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ) ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ), റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം emailconfirmed എന്നതിലേക്ക്, Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 10:52, 3 ഡിസംബർ 2021 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു kiteuser (താത്കാലികം, 10:52, 3 മാർച്ച് 2022 വരെ) ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 22:11, 29 മേയ് 2020 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 21:54, 29 മേയ് 2020 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser എന്നതിൽ നിന്നു (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 23:36, 5 മേയ് 2020 Ajamalne എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു kiteuser എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/Ajamalne" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്