സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ വെണ്ണിക്കുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ തിരുവല്ലതിരുവല്ലആറൻമുളമല്ലപ്പള്ളിപുല്ലാട്വെണ്ണിക്കുളം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37648 G. U. P. S. Vattakkottal ഗവ:യു പി എസ്സ് വട്ടക്കോട്ടാൽ GOVERNMENT
37649 S. V. N. S. S. U. P. S. Kunnam എസ്സ് വി എൻ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് കുന്നം AIDED
37650 M. T. U. P. S. Perumpetty എം ടി യു പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി AIDED
37651 B. A. M. U. P. S. Perumpakkad ബി എ എം യു പി എസ്സ് പെരുമ്പ്രാക്കാട് AIDED
37652 S. N. V. U. P. S. Thelliyoor എസ്സ് എൻ വി യു പി എസ്സ് തെള്ളിയൂർ AIDED
37653 S. N. D. P. U. P. S. Veliyara എസ്സ് എൻ ഡി പി യു പി എസ്സ് വെള്ളിയറ AIDED
37654 M. D. U. P. S. Vellaramemala എം ഡി പി യു പി എസ്സ് വെള്ളാറമേമല AIDED
37646 St. Thomas E M U. P. S. Vennikulam സെന്റ് തോമസ് ഇ എം യു പി എസ്സ് വെണ്ണിക്കുളം UNAIDED
37647 Christuraja E. M. U. P. S. Chunakkappara ക്രിസ്തുരാജാ ഇ എം യു പി എസ്സ് ചുങ്കപ്പാറ UNAIDED
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37601 Govt: L. P. S. Ayroor ഗവ:എൽ പി എസ്സ് അയിരൂർ GOVERNMENT
37602 Govt: S. V. L. P. S. Kanjeettukara ഗവ. എസ്.വി.എൽ.പി.എസ്. കാഞ്ഞീറ്റുകര GOVERNMENT
37604 Govt: L. P. S. Plankamon ഗവ:എൽ പി എസ്സ് പ്ളാങ്കമൺ GOVERNMENT
37606 Govt: L. P. S. Perumpetty ഗവ:എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി GOVERNMENT
37607 Govt: L. P. S. Thelliyoor ഗവ:എൽ പി എസ്സ് തെള്ളിയൂർ GOVERNMENT
37608 Govt: Model L. P. G. S. Thadiyoor ഗവ:മോഡൽഎൽ പി ജി എസ്സ് തടിയൂർ GOVERNMENT
37609 Govt. L. P. G. S. Thelliyoor ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ എൽ പി എസ് തെള്ളിയൂർ GOVERNMENT
37610 Govt: L. P. S. Cheriyakunnam ഗവ:എൽ പി എസ്സ് ചെറിയകുന്നം GOVERNMENT
37611 C. M. S. L. P. S. Ayroor സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് അയിരൂർ AIDED
37613 C. M. S. L. P. S. Ezhumattoor സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് എഴുമറ്റൂർ AIDED
37614 M. T. L. P. S. Edappavoor എം ടി എൽ പി എസ്സ് ഇടപ്പാവൂർ AIDED
37615 T. N. A. M. L. P. S. Kanjeettukara ടി എൻ എ എം എൽ പി എസ്സ് കാഞ്ഞിറ്റുകര AIDED
37616 Devi Vilasam Harijan L. P. S. Kanjeettukara ദേവീ വിലാസം ഹരിജൻ എൽ പി എസ്സ് കാ‍ഞ്ഞീറ്റുകര AIDED
37617 MTLPS Kavungumprayar എം ടി എൽ പി എസ്സ് കവുങ്ങുംപ്രയാർ AIDED
37618 L. P. G. S. Kottathoor എൽ പി ജി എസ്സ് കോറ്റാത്തൂർ
37619 M. T. L. P. SKalampala എം ടി എൽ പി എസ്സ് കളംപാല AIDED
37620 N. M. L. P. S. Kariamplavu എൻ എം എൽ പി എസ്സ് കരിയംപ്ളാവ് AIDED
37622 K. V. M .L. P. S. Kumplamthanam കെ വി എം എൽ പി എസ്സ് കുമ്പളന്താനം AIDED
37623 L. P. S. Mookkannoor എൽ പി എസ്സ് മൂക്കന്നൂർ AIDED
37624 M. T. L. P. S. Njoozhoor എം ടി എൽ പി എസ്സ് ഞൂഴൂർ AIDED
37625 C. M. S. L. P. S. Perumpetty സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി AIDED
37626 M. T. L. P. S. Perumpetty എം ടി എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പെട്ടി AIDED
37627 M. T. L. P. S. Perumpakkad എം ടി എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പാക്കാട് AIDED
37628 N. M. L. P. S. Sabarimankal എൻ എം എൽ പി എസ്സ് ശബരിമാങ്കൽ AIDED
37629 E. A. L. P. S Thonnippara ഇ ഏ എൽ പി എസ്സ് തോണിപ്പാറ AIDED
37630 Central M. S. C. L. P. S. Thelliyoor സെന്റ്രൽ എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് തെള്ളിയൂർ AIDED
37631 St. Behanans L. P. S. Thelliyoor എസ്സ് ബി എൽ പി എസ്സ് തെള്ളിയൂർ AIDED
37632 M. T. L. P. S. Valankara എം ടി എൽ പി എസ്സ് വാലാങ്കര AIDED
37633 M. D. L. P. S. Vennikulam എം ഡി എൽ പി എസ്സ് വെണ്ണിക്കുളം AIDED
37636 C. M. S. L. P. S. Vengalam സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ് വെങ്ങളം AIDED
37638 M. T. L. P. S. Velliyara എം ടി എൽ പി എസ്സ് വെള്ളിയറ AIDED
37640 Muraleemukundam L. P. S. Edappavoor മുരളീമുകുന്ദം എൽ പി എസ്സ് ഇടപ്പാവൂർ AIDED
37641 L. P. S. Valiyakunnam എൽ പി എസ്സ് വലിയകുന്നം