സഹായം Reading Problems? Click here

പത്തനംതിട്ട/എഇഒ തിരുവല്ല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ തിരുവല്ലതിരുവല്ലആറൻമുളമല്ലപ്പള്ളിപുല്ലാട്വെണ്ണിക്കുളം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37259 Govt. UPS Chumathra ഗവ. യു.പി.എസ്. ചുമത്ര Government
37260 GUPS Mannamkarachira ഗവ. യു.പി.എസ്. മന്നംകരച്ചിറ Government
37261 GUPS Kadapra ഗവ. യു.പി.എസ്. കടപ്ര Government
37262 GUPGS Thiruvalla ഗവ. യു.പി.ജി.എസ്. തിരുവല്ല Government
37263 DIET UPS Tiruvalla ഡയറ്റ് യു. പി.എസ്.തിരുവല്ല Government
37264 GUPS Niranam Mukalady ഗവ. യു.പി.എസ്. നിരണം മുകളടി Government
37265 St. George UPS Kadapra സെന്റ് ജോർജ് യു.പി.എസ്.കടപ്ര Aided
37266 St. John`s UPS Mepral സെന്റ് ജോൺസ്. യു.പി.എസ്. മേപ്രാൽ Aided
37267 M.S.M.U.P.S. Niranam എം.എസ്.എം.യു.പി.എസ്. നിരണം Aided
37268 Thirumoolavilasam UPS തിരുമൂലവിലാസം യു.പി.എസ്. Aided
37269 K.V.U.P.S. Valanjavattom കെ.വി.യു.പി.എസ്. വളഞ്ഞവട്ടം Aided
37270 Amichakary North UPS അമിച്ചകരി നോർത്ത് യു.പി.എസ്. Aided
37271 Mangalodayam UPS Podiyadi മംഗളോദയം യു.പി.എസ്. പൊടിയാടി Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37201 Govt.LPS Alamthuruthy ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ആലംതുരുത്തി Government
37202 Govt.L.P.S. Chathankery ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ചാത്തങ്കേരി Government
37203 Govt. New L.P.S. Chathankery ഗവ. ന്യൂ എൽ.പി.എസ്. ചാത്തങ്കേരി Government
37204 G.L.P.S. Eruvellipra ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ഇരുവെള്ളിപ്ര Government
37205 G.L.P.S. Kadapra ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കടപ്ര Government
37206 G.L.P.S. Mepral ഗവ. എൽ.പി.എസ്. മേപ്രാൽ Government
37207 Govt. St. John`s L.P.S. Mepral ഗവ. സെന്റ് ജോൺസ് എൽ.പി.എസ്. മേപ്രാൽ Government
37208 Govt.L.P.S. Thengeli ഗവ. എൽ.പി.എസ്. തെങ്ങേലി Government
37209 Govt.L.P.S. Muthoor ഗവ. എൽ.പി.എസ്. മുത്തൂർ Government
37210 Govt.L.P.S.Parumala ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പരുമല Government
37211 Govt.L.P.S.Ezhinjillam ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ഇടിഞ്ഞില്ലം Government
37212 Govt.L.P.S.Kavumbhagom ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കാവുംഭാഗം Government
37213 Yogakshemam Govt.L.P.S., Thukalasseri യോഗക്ഷേമം ഗവ. എൽ.പി.എസ്. തുകലശ്ശേരി Government
37214 Govt.L.P.S. Podiyadi ഗവ. എൽ.പി.എസ്. പൊടിയാടി Government
37215 E.A.L.P.S. Amalloor ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. അമലൂർ Aided
37216 E.A.L.P.S.Eruvellipra ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. ഇരുവെള്ളിപ്ര Aided
37217 L.P.S.Karakkal എൽ.പി.എസ്. കാരക്കൽ Aided
37218 S.A.L.P.S.Kattookkara എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടൂക്കര Aided
37219 S.K.V.L.P.S.Kizhakkummury എസ്.കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. കിഴക്കുമുറി Aided
37220 M.T.L.P.S.Kizhakkenmuthoor എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. കിഴക്കൻമുത്തൂർ Aided
37221 M.T.L.P.S.Kompankery എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. കൊമ്പൻകേരി Aided
37222 M.D.L.P.S.Kottayil എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. കൊട്ടയിൽ Aided
37223 M.D.L.P.S.Mannamthottuvazhy എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. മന്നംതോട്ടുവഴി Aided
37225 M.D.L.P.S. Mozhassery എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. മോഴശ്ശേരി Aided
37227 St. Marys L.P.G.S.Niranam സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.ജി.എസ്. നിരണം Aided
37228 M.T.L.P.S. Niranam South എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. നിരണം സൗത്ത് Aided
37229 K.V.L.P.S. Parumala കെ.വി.എൽ.പി.എസ്. പരുമല Aided
37230 St. Francis L.P.S. Parumala സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് എൽ.പി.എസ്. പരുമല Aided
37231 P.M.V. L.P.S.Peringara പി.എം.വി.എൽ.പി.എസ്. പെരിങ്ങര Aided
37232 M.D.L.P.S.Sakthimangalam എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. ശക്തിമംഗലം Aided
37233 C.M.S.L.P.S. Theepany സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. തീപനി Aided
37235 M.G.M.L.P.S. Thiruvalla എം.ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.തിരുവല്ല Aided
37236 S.C.S.E.A.L.P.S. Thiruvalla എസ്.സി.എസ്.ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്.തിരുവല്ല Aided
37238 S.A.L.P.S. Venpala എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്. വെൺപാല Aided
37239 M.T.L.P.S. Vengal എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. വേങ്ങൽ Aided
37240 C.M.S L.P.S Warikkad സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. വാരിക്കാട് Aided
37241 Mar Baselious M.M.D.L.P.S. Niranam മാർ ബസേലിയോസ്.എം.എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. നിരണം Aided
37242 D.L.P.S. Kadalimangalam ഡി.എൽ.പി.എസ്.കദളിമംഗലം Aided
37243 M.T.L.P.S. Amichakary എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്. അമിച്ചകരി Aided
37244 M.D.L.P.S. Kallumkal എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. കല്ലുങ്കൽ Aided
37245 E.A.L.P.S Kocharimukkom ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. കോച്ചേരിമുക്കം Aided
37246 C.M.S.L.P.S. Nedumpuram സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പ്രം Aided
37255 M.D.L.P.S. Mannar Church എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്. മാന്നാർ ചർച്ച് Aided
37256 St. Marys L.P.S. Niranam സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി.എസ്. നിരണം Aided
37257 Vadakkumbhagom Central L. P. S, Niranam വടക്കുംഭാഗം സെൻട്രൽ എൽ.പി.എസ്. നിരണം Aided
37258 Parumala Seminary LPS Parumala പരുമല സെമിനാരി എൽ.പി.എസ്. Aided


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_തിരുവല്ല&oldid=1578775" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്