സഹായം Reading Problems? Click here

പത്തനംതിട്ട/എഇഒ മല്ലപ്പള്ളി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ തിരുവല്ലതിരുവല്ലആറൻമുളമല്ലപ്പള്ളിപുല്ലാട്വെണ്ണിക്കുളം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37541 Govt.U.P.S Thuruthikad ഗവ. യു.പി. എസ്.തുരുത്തിക്കാട് Aided
37542 St. Philominas U. P. S. Mallappally സെൻറ്.ഫിലോമിനാസ് യു.പി. എസ്.മല്ലപ്പള്ളി Aided
37544 Govt. U.P.S Pariyaram ഗവ. യു.പി. എസ്.പരിയാരം Government
37546 U. P. S. Murani യു.പി. എസ്.മുരണി Aided
37542 St. Philominas U. P. S. Mallappally സെൻറ്.ഫിലോമിനാസ് എൽ .പി. എസ്. മല്ലപ്പള്ളി Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37502 Govt. L. P. G. S. Kallooppara ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കല്ലൂപ്പാറ Government
37503 Govt. L. P. G. S. Kaviyoor ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കവിയൂർ Government
37504 Govt. D. V. L. P. S. Kunnamthanam ഗവ. ഡി.വി. എൽ .പി. എസ്. കുന്നന്താനം Government
37505 Govt. L. P. S. Kunnamthanam ഗവ. എൽ .പി. എസ്.കുന്നന്താനം Government
37506 Govt. L. V. L. P. S. Kunnamthanam ഗവ. എൽ .വി.എൽ .പി. എസ്. കുന്നന്താനം Government
37507 Govt. L. P. S. Puthussery ഗവ. എൽ .പി. എസ്. പുതുശ്ശേരി Government
37508 Govt. L. P. S. Thottabhagom ഗവ. എൽ .പി. എസ്. തോട്ടഭാഗം Government
37509 St. Mary`s L.P. S. Anicad സെൻറ് മേരിസ്. എൽ .പി. എസ്. ആനിയ്കാട് Aided
37510 S. A. L. P. S. Anjilithanam എസ്.എ. എൽ .പി. എസ്. ആ‍ഞ്ഞിലിത്താനം Aided
37511 St. Mary`s L. P. S. Chackombhagom സെൻറ് മേരിസ്. എൽ .പി. എസ്. ചക്കുംഭാഗം Aided
37512 C.M.S L.P.S Elavinal സി.എംഎസ്. എൽ .പി. എസ്. ഇലവിനാൽ Aided
37513 M.T L.P.S Eanthanoly എം.റ്റി.. എൽ .പി. എസ്. ഈന്തനോലി Aided
37514 C.M.S L.P.S Kaviyoor സി.എംഎസ്. എൽ .പി. എസ്. കവിയൂർ Aided
37515 M.M.A M.T L.P.S Kaviyoor എം.എം.എ.എം.റ്റി. എൽ .പി. എസ്.കവിയൂർ Aided
37516 N.S.S L.P.S Kaviyoor എൻ.എസ്.എസ് എൽ .പി. എസ്. കവിയൂർ Aided
37517 M. T. L. P. S. Keezhvaipur എം.റ്റി എൽ .പി. എസ്. കീഴ്വായപൂർ Aided
37518 C. M. S. L. P. S. Keezhvaipur South സി.എംഎസ്. എൽ .പി. എസ്. കീഴ്വായപൂർ സൗത്ത് Aided
37519 C.M.S L.P.S Kizhakkekara സി.എം.എസ്.എൽ .പി. എസ്. കിഴക്കേക്കര Aided
37520 M. D. L. P. S. Madathumbhagom North എം.ഡി എൽ .പി. എസ്. മഠത്തുംഭാഗം നോർത്ത് Aided
37521 C.M.S L.P.G.S Mallappally സി.എം.എസ്. എൽ .പി.ജി. എസ്. മല്ലപ്പള്ളി Aided
37522 I. K. M. C. M. S. L. P. S. Mallappally ഐ കെ എം സി എം എസ് എൽ പി സ്കൂൾ, മല്ലപ്പള്ളി Aided
37523 St. Mary`s L. P. S. Mallappally സെൻറ് മേരിസ്. എൽ .പി. എസ്. മല്ലപ്പള്ളി Aided
37524 C. M. S. L. P. S. Mittathumavu സി.എം.എസ്. എൽ .പി. എസ്. മിറ്റത്തുമാവ് Aided
37525 M. T. L. P. S. Pullukuthy എം.റ്റി എൽ .പി. എസ്. പുല്ലുകുത്തി Aided
37526 M.T L.P.S Pariyaram എം.റ്റി. എൽ .പി. എസ്. പരിയാരം Aided
37527 M. D. L. P. S. Pathicad എം.ഡി. എൽ .പി. എസ്. പാതിയ്കാട് Aided
37528 M.T L.P.S Poovanpara എം.റ്റി. എൽ .പി. എസ്. പൂവൻപാറ Aided
37529 C. M. S. L. P. S. Punnavely സി.എം.എസ്. എൽ .പി. എസ്. പുന്നവേലി Aided
37530 St. Thomas L. P. S. Puthussery സെൻറ്.തോമസ്സ് എൽ .പി. എസ്. പുതുശ്ശേരി Aided
37531 Puthusserry Syrian M.D L.P.S പുതുശ്ശേരി സിറിയൻ.എം.ഡി എൽ .പി. എസ് Aided
37532 St.Joseph`s L.P.S Thuruthicad സെൻറ്.ജോസഫ് എൽ .പി. എസ്. തുരുത്തിയ്കാട് Aided
37533 S. A . L. P. S. Vallamala എസ്.എ.എൽ .പി. എസ്.വള്ളമല Aided
37534 Little flower E. M. L. P. S. Chengaroor ലിറ്റിൽഫ്ലവർ ഇ. എം.എൽ .പി. എസ്.ചെങ്ങരൂർ Aided
37535 Marthoma E.M.L.P.S Keezhvaipur മർത്തോമ. ഇ.എം. എൽ .പി. എസ്. കീഴവായ്പൂർ Aided
37536 S. N. E. M. L. P. S. Kunnamthanam എസ്.എൻ .ഇ.എംഎൽ .പി. എസ്. കുന്നന്താനം Aided
37537 C.M.S E.K.G L.P.S Mallappally സി.എം.എസ്. ഇ.കെ.ജി.എൽ .പി. എസ്. മല്ലപ്പള്ളി Aided
37538 Govt.Model New L.P.S Anjilithanam ഗവ.മോഡൽ.ന്യൂ എൽ .പി. എസ്. ആഞ്ഞിലിത്താനം Government
37539 St.George L.P.S Chengaroor സെൻറ്.ജോർജ് എൽ .പി. എസ്. ചെങ്ങരൂർ Aided
37540 C.P.V L.P.S Kottoor സി.പി.വി. എൽ .പി. എസ്. കോട്ടൂർ Aided
37561 Govt L P S Ambattubhagam ഗവ. എൽ .പി. എസ്. അമ്പാട്ടുഭാഗം Government
37603 Govt L. V. L. P. S. Kulathoor ഗവ. എൽ .വി.എൽ .പി. എസ്. കുളത്തൂർ Government
37605 Govt L. P. S. Kottangal ഗവ. എൽ .പി. എസ്. കോട്ടാങ്ങൽ Government
37612 C. M. S. L. P. S. Chunakapara സി.എം.എസ്. എൽ .പി. എസ്. ചുങ്കപ്പാറ Aided
37621 St. Little Theresas L. P. S. Kottangal സെൻറ്.ലിറ്റിൽ.തേരേസാസ് എൽ .പി. എസ്.കോട്ടാങ്ങൽ Aided
37634 Muhammadens L. P. S. Vaipur മുഹമ്മദൻസ്. എൽ .പി. എസ്. വായ് പ്പൂർ Aided
37635 D.B. L. P. S. Vaipur ഡി.ബി. എൽ .പി. എസ്. വായ് പ്പൂർ Aided
37637 St. Marys L. P. S. Vaipur സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ്, വായ്പൂർ Aided
37639 Govt L. P. S. Kulathoor ഗവ. എൽ .പി. എസ്.കുളത്തൂർ Government