സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ ആറന്മുള

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

{Schoolwiki award applicant}

പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ തിരുവല്ലതിരുവല്ലആറൻമുളമല്ലപ്പള്ളിപുല്ലാട്വെണ്ണിക്കുളം
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37427 GOVT.U.P.S.Arattupuzha ഗവ. യു.പി.എസ്. ആറാട്ടുപുഴ Government
37428 GOVT. S. M. U. P. S. Chandanakkunnu ഗവ. എസ്.എം.യു.പി.എസ്. ചന്ദനക്കുന്ന് Government
37429 GOVT. U. P. S. Manthuka ഗവ.യു.പി.എസ്സ് മാന്തുക Government
37430 GOVT. S. N. D. P. U. P. S. Vallana ഗവ.എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി. യു.പി.എസ്സ് വല്ലന Government
37431 St.Thomas U.P.S.Thumpamon Thazham സെന്റ്.തോമസ് യു.പി.എസ്സ് തുമ്പമൺ താഴം Aided
37433 N. M. U. P. S. Edayaranmula എൻ.എം.യു.പി.എസ്. ഇടയാറൻമുള Aided
37434 G. I. S. U. P. S. Mezhuveli ജി.ഐ.എസ്സ് യു.പി.എസ്സ് മെഴുവേലി Aided
37435 R. R. U. P. S. Ullannoor ആർ.ആർ.യു.പി.എസ്സ് ഉള്ളന്നൂർ Aided
37436 St. John`s U. P. S. Ulanadu സെന്റ്.ജോൺസ് യു.പി.എസ്സ് ഉള്ളനാട് Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
37401 GOVT.W.L.P.S. Edayaranmula ഗവ.ഡ്ബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ് ഇടയാറൻമുള Government
37402 GOVT. L P. S Kaipuzha ഗവ.എൽ.പി.എസ്സ് കൈപ്പുഴ Government
37403 GOVT. L. P. S. Kidangannoor ഗവ.എൽ.പി.എസ്സ് കിടങ്ങന്നൂർ Government
37404 GOVT. D. V. L. P. S. Kotta ഗവ.ഡി.വി.എൽ.പി.എസ്സ് കോട്ട Government
37405 GOVT. S. N. D. P. L. P. S. Lakha ഗവ.എസ്സ്.എൻ.ഡി.പി.എൽ.പി.എസ്സ് ളാഹ Government
37406 GOVT. L. P. S. Malakkara ഗവ.എൽ.പി.എസ്സ് മാലക്കര Government
37407 GOVT. Model L. P. S. Mezhuveli ഗവ.മോഡൽ എൽ.പി.എസ്സ് മെഴുവേലി Government
37408 GOVT. G. V. L. P. S. Mezhuvely ഗവ.ജി.വി. എൽ.പി.എസ്സ് മെഴുവേലി Government
37409 GOVT. L.P.G.S.Thumpamon North ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ്സ് തുമ്പമൺ നോർത്ത് Government
37410 GOVT. D. V. N. S. S. L.P.S.Ullannoor ഗവ.ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ്.എൽ.പി.എസ്സ് ഉള്ളന്നൂർ Government
37411 GOVT. S. N. V. L. P. S. Ullannoor ഗവ.എസ്സ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഉള്ളന്നൂർ Government
37412 M. T. L. P. S. Edayaranmula എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഇടയാറൻമുള Aided
37413 M. T. L. P. S. Edayaranmula (West) എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്.ഇടയാറൻമുള വെസ്റ്റ് Aided
37414 E. A. L. P. S. Erumakkad ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്സ് എരുമക്കാട് Aided
37415 St. Mary`s M. T. L. P. S. Kidangannur സെന്റ്.മേരീസ് എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് കിടങ്ങന്നൂർ Aided
37416 M. D. L. P. S. Kaipuzha എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്സ് കൈപ്പുഴ Aided
37417 M. T. L. P. S. Nalkalikkal എം.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ് നാൽകാലിക്കൽ Aided
37418 M. D. L. P. S. Neervilakom എം.ഡി.എൽ.പി.എസ്സ് നീർവിളാകം Aided
37419 E. A. L. P. S. Pallikala ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്സ് പള്ളിക്കാല Aided
37420 Girideepam L. P. S. Pandalam ഗിരിദീപം എൽ.പി.എസ്സ് പന്തളം Aided
37421 M. T. L. P. S. Thumpamon Thazhom എം.റ്റി. എൽ.പി.എസ്സ്. തുമ്പമൺ താഴം Aided
37422 S. A. L. P. S. Thumpamon എസ്സ്.എ.എൽ.പി.എസ്സ് തുമ്പമൺ Aided
37423 M. S. C. L. P. S. Ulanadu എം.എസ്സ്.സി. എൽ.പി.എസ്സ് ഉള്ളനാട് Aided
37424 M. S. C. L. P. S. Ullannur എം.എസ്സ്.സി. എൽ.പി.എസ്സ് ഉള്ളന്നൂർ Aided
37425 St. John`s M. S. C. L. P. S.Ullannur സെന്റ്.ജോൺസ്.എം.എസ്സ്.സി. എൽ.പി.എസ്സ് ഉള്ളന്നൂർ Aided
37426 T. K. M. R. M. L. P. S. Vallana റ്റി.കെ.എം.ആർ.എം.എൽ.പി.എസ്സ് വല്ലന Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=പത്തനംതിട്ട/എഇഒ_ആറന്മുള&oldid=1726521" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്