സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ തിരുവല്ല/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 37034 K. S. G. H. S. S. Kadapra HS 7
2 37040 Govt. Girls HS Peringara HS 6
3 37043 Govt.H.S. Nedumprom,Puhtiyakavu HS 7
4 37046 Govt.Model girls HS Tiruvalla HS 6
5 37060 Govt.H.S. Azhiyidathuchira HS 6
6 37024 Govt.H.S.S. Koipuram HS 5
7 37061 Govt.H. S. Kuttoor HS 5
8 38096 Panchayat H.S.S Kulanada HS 5
9 37017 K. N. M. Govt: H. S. Kaviyoor HS 6
10 37019 Govt.H. S. Kallooppara HS 7
11 37029 Govt.V. H. S. S. Keezhvaipur HS 7
12 37033 St. Mary`s Govt.H. S. Kunnamthanam HS 7
13 37052 M. R. S. L. B. V. Govt.H. S. S. Vaipur HS 6
14 37501 TECHNICAL HSS MALLAPPALLY HS
15 37011 Govt.V. H. S. S. Puramattom HS 5
16 37054 Govt.H. S. S. Ezhumattoor HS 6
17 37059 Govt.H. S. S. Ayroor HS 6

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 37013 St. Thomas H. S. S. Eruvellipra HS 7
2 37031 St. Mary`s H. S. Niranam HS 7
3 37032 St. Thomas H. S. Niranam west HS 6
4 37039 P. M. V.H. S. Peringara HS 7
5 37041 S. N. V.S. H. S. Thiruvalla HS 7
6 37042 D. B. H. S. S. Thiruvalla HS 6
7 37044 M. G. M. H. S. S. Thiruvalla HS 6
8 37045 S. C. S. H. S. S. Thiruvalla HS 6
9 37047 C. M. S. H. S. Thiruvalla HS 5
10 37049 Balikamadom H. S. S.Thirumoolapuram HS 5
11 37050 N. S. S. H. S. Muthoor HS 5
12 37058 S. N. D. P. H. S. Chathankery HS 5
13 37062 D. B. H. S. S. Parumala HS 6
14 50006 CSI VHSS FOR THE DEAF, THIRUVALLA HS 5
15 37010 St. John's H. S. S. Eraviperoor HS 6
16 37012 National H. S. Vallamkulam HS 6
17 37014 D. V. N. S. S. H. S. Othera HS 6
18 37015 A. M. M. H. S. Othera HS 5
19 37022 N. M. H. S. Kumbanad HS 5
20 37026 M. T. H. S. Kuriannoor HS 7
21 37030 M. M. A. H. S. Maramon HS 6
22 37036 S. V. H. S. Pullad HS 7
23 37001 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula HS 7
24 37002 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur HS 5
25 37003 P. H. S. S Mezhuveli HS 6
26 37005 T. K. M. R. M. V. H. S. S. Vallana HS 6
27 37008 St. Mary`s H. S. Anicadu HS 6
28 37009 St. Theresas B. C. H. S. S. Chengaroor HS 6
29 37018 N. S. S. H. S. S. Kaviyoor HS 6
30 37020 St. George H. S. Kottangal HS 5
31 37021 St. Josephs H. S. Kulathoor HS 6
32 37025 N. S. S. H. S. S. Kunnamthanam HS 6
33 37027 C. M. S. H. S. Mundiappally HS 5
34 37028 C. M. S. H. S. S. Mallappally . HS 5
35 37035 C. M. S. H. S. Punnaveli HS 5
36 37037 M. G. D. H. S. Puthussery HS 6
37 37051 N. S. S. H. S. Vaipur HS 6
38 37006 M. T. H. S. Ayroor HS 6
39 37007 S. N. D. P. V. H. S. S. Kanjeettukara HS 6
40 37016 N. M. H. S. Kariamplavu HS 6
41 37038 N. S. S. H. S. S. Thadiyoor HS 4
42 37053 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam HS 7
43 37055 St. Mary`s V. H. S. S. Valiyakunnam HS 6
44 37056 S. C. V. H. S. Kottanadu HS 5
45 37057 N. S. S. H.S. Kunnam HS 5

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം) Grade
1 37048 Nicholson Syrian Girls Higher secondary School HS 6
2 37063 Good Shepherd EMHSS,Parumala HS
3 37023 Brotheren E. M. H.S. Kumbanad HS 5
4 37655 Mar Theophilos Bethany Convent Public School Vennikkulam HS