സഹായം Reading Problems? Click here


ഡിഇഒ തിരുവല്ല/വിദ്യാലയങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 37034 K. S. G. H. S. S. Kadapra HS
2 37040 Govt. Girls HS Peringara HS
3 37043 Govt.H.S. Nedumprom,Puhtiyakavu HS
4 37046 Govt.Model girls HS Tiruvalla HS
5 37060 Govt.H.S. Azhiyidathuchira HS
6 37024 Govt.H.S.S. Koipuram HS
7 37061 Govt.H. S. Kuttoor HS
8 38096 Panchayat H.S.S Kulanada HS
9 37017 K. N. M. Govt: H. S. Kaviyoor HS
10 37019 Govt.H. S. Kallooppara HS
11 37029 Govt.V. H. S. S. Keezhvaipur HS
12 37033 St. Mary`s Govt.H. S. Kunnamthanam HS
13 37052 M. R. S. L. B. V. Govt.H. S. S. Vaipur HS
14 37501 TECHNICAL HSS MALLAPPALLY HS
15 37011 Govt.V. H. S. S. Puramattom HS
16 37054 Govt.H. S. S. Ezhumattoor HS
17 37059 Govt.H. S. S. Ayroor HS

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 37013 St. Thomas H. S. S. Eruvellipra HS
2 37031 St. Mary`s H. S. Niranam HS
3 37032 St. Thomas H. S. Niranam west HS
4 37039 P. M. V.H. S. Peringara HS
5 37041 S. N. V.S. H. S. Thiruvalla HS
6 37042 D. B. H. S. S. Thiruvalla HS
7 37044 M. G. M. H. S. S. Thiruvalla HS
8 37045 S. C. S. H. S. S. Thiruvalla HS
9 37047 C. M. S. H. S. Thiruvalla HS
10 37049 Balikamadom H. S. S.Thirumoolapuram HS
11 37050 N. S. S. H. S. Muthoor HS
12 37058 S. N. D. P. H. S. Chathankery HS
13 37062 D. B. H. S. S. Parumala HS
14 50006 CSI VHSS FOR THE DEAF, THIRUVALLA HS
15 37010 St. John's H. S. S. Eraviperoor HS
16 37012 National H. S. Vallamkulam HS
17 37014 D. V. N. S. S. H. S. Othera HS
18 37015 A. M. M. H. S. Othera HS
19 37022 N. M. H. S. Kumbanad HS
20 37026 M. T. H. S. Kuriannoor HS
21 37030 M. M. A. H. S. Maramon HS
22 37036 S. V. H. S. Pullad HS
23 37001 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula HS
24 37002 S. V. G. V. H. S. S Kidangannur HS
25 37003 P. H. S. S Mezhuveli HS
26 37005 T. K. M. R. M. V. H. S. S. Vallana HS
27 37008 St. Mary`s H. S. Anicadu HS
28 37009 St. Theresas B. C. H. S. S. Chengaroor HS
29 37018 N. S. S. H. S. S. Kaviyoor HS
30 37020 St. George H. S. Kottangal HS
31 37021 St. Josephs H. S. Kulathoor HS
32 37025 N. S. S. H. S. S. Kunnamthanam HS
33 37027 C. M. S. H. S. Mundiappally HS
34 37028 C. M. S. H. S. S. Mallappally . HS
35 37035 C. M. S. H. S. Punnaveli HS
36 37037 M. G. D. H. S. Puthussery HS
37 37051 N. S. S. H. S. Vaipur HS
38 37006 M. T. H. S. Ayroor HS
39 37007 S. N. D. P. V. H. S. S. Kanjeettukara HS
40 37016 N. M. H. S. Kariamplavu HS
41 37038 N. S. S. H. S. S. Thadiyoor HS
42 37053 St. Behanan`s H. S. S. Vennikulam HS
43 37055 St. Mary`s V. H. S. S. Valiyakunnam HS
44 37056 S. C. V. H. S. Kottanadu HS
45 37057 N. S. S. H.S. Kunnam HS

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 37048 Nicholson Syrian Girls Higher secondary School HS
2 37063 Good Shepherd EMHSS,Parumala HS
3 37023 Brotheren E. M. H.S. Kumbanad HS
4 37655 Mar Theophilos Bethany Convent Public School Vennikkulam HS