സഹായം Reading Problems? Click here

കോട്ടയം/എഇഒ ചങ്ങനാശ്ശേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കോട്ടയംകോട്ടയം ഈസ്റ്റ്കോട്ടയം വെസ്റ്റ്ചങ്ങനാശ്ശേരിപാമ്പാടി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33302 Ayerkattuvayal Pioneer UPS അയർക്കാട്ടുവയൽ പയനിയർ യുപിഎസ് Aided
33304 Changanacherry Anandasarmam UPS ചങ്ങനാശ്ശേരി ആനന്ദാശ്രമം യുപിഎസ് Aided
33308 Madappally C.S. UPS മാടപ്പള്ളി സി എസ് യുപിഎസ് Aided
33309 Mammood St. Sebastian`s UPS മാമ്മൂട് സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യുപിഎസ് Aided
33310 Nalunnakal St. Elias UPS നാലുന്നാക്കൽ സെന്റ് ഏലിയാസ് യുപിഎസ് Aided
33313 Ponganthanam UPS പൊങ്ങന്താനം യുപിഎസ് Aided
33315 Puzhavathu N.S.S. UPS പുഴവാത് എൻ എസ് എസ് യുപിഎസ് Aided
33316 Thottakadu St. George UPS തോട്ടക്കാട് സെന്റ് ജോർജ്ജ് യുപിഎസ് Aided
33317 Thrikodithanam V.B. UPS തൃക്കൊടിത്താനം വി ബി യുപിഎസ് Aided
33318 Thrikothamangalam N.S.S. UPS തൃക്കോതമംഗലം എൻ എസ് എസ് യുപിഎസ് Aided
33319 Thuruthy St. Mary`s UPS തുരുത്തി സെന്റ് മേരീസ് യുപിഎസ് Aided
33320 Vakathanam M.D. UPS വാകത്താനം എംഡി യുപിഎസ് Aided
33321 Vakathanam UPS വാകത്താനം യുപിഎസ് Aided
33324 PRDS UPS AMARAPURAM പി ആർ ഡി എസ് യുപിഎസ് അമരപുരം Aided
33303 Changanacherry Govt. Mohammadan UPS ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗവ.മുഹമ്മദൻ യുപിഎസ് Government
33305 Cheeranchira Govt. UPS ചീരഞ്ചിറ ഗവ.യുപിഎസ് Government
33307 Kurichy Govt. H.W. UPS കുറിച്ചി ഗവ.എച്ച്.ഡബ്ലു യുപിഎസ് Government
33311 Paippad Govt. UPS പായിപ്പാട് ഗവ യുപിഎസ് Government
33312 Perunnai West Govt. UPS പെരുന്ന വെസ്റ്റ് ഗവ യുപിഎസ് Government
33314 Poovam Govt. UPS പൂവം ഗവ യുപിഎസ് Government
33301 A K M EM UPS MORKULANGARA എകെഎം ഇഎം യുപിഎസ് മോർക്കുളങ്ങര Unaided Recognised
33306 Fr. T.C. Jacob E.M. UPS Cheeramchira ഫാ.റ്റിസി ജേക്കബ് ഇഎം യുപിഎസ് ചീരഞ്ചിറ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33322 Changanacherry St. Mary`s LPS ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് Aided
33328 Chanjody St. Sebastian`s LPS ചാഞ്ചോടി സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എൽ പി എസ് Aided
33330 Changanacherry J.M. LPS Parel ചങ്ങനാശ്ശേരി ജെ എം എൽ പി എസ് പാറേൽ Aided
33332 Changanacherry St. James LPS ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് ജെയിംസ് എൽ പി എസ് Aided
33333 Changanacherry St. Joseph`s LPS ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് Aided
33334 Ezhuvanthanam C.M.S. LPS എഴുവന്താനം സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33335 Fathimapuram B.T.K. LPS ഫാത്തിമാപുരം ബി റ്റി കെ എൽ പി എസ് Aided
33336 Ithithanam Elamkavu LPS ഇത്തിത്താനം ഇളങ്കാവ് എൽ പി എസ് Aided
33338 Ithithanam L.F. LPS ഇത്തിത്താനം എൽ എഫ് എൽ പി എസ് Aided
33339 Ithithanam Lisieux LPS ഇത്തിത്താനം ലിസ്യൂ എൽ പി എസ് Aided
33341 Kadamury C.M.S. LPS കാടമുറി സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33342 Kanichukulam S.A.LPS കണിച്ചുകുളം എസ്എ എൽ പി എസ് Aided
33344 Kurichy C.M.S. LPS കുറിച്ചി സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33346 Kurumpanadam C.M.S. LPS കുറുമ്പനാടം സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33347 Kurumpanadam H.F. LPS കുറുമ്പനാടം എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് Aided
33348 Kurumpanadom St. Antony`s LPS കുറുമ്പനാടം സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി എസ് Aided
33349 Laikadu St. Joseph`s LPS ളായിക്കാട് സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് എൽ പി എസ് Aided
33350 Madappally C.S. LPS മാടപ്പള്ളി സിഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33352 Mundukotta C.M.S. LPS മുണ്ടുകോട്ട സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33353 Nalunnakal C.M.S. LPS നാലുന്നാക്കൽ സിഎംഎസ് എൽ പി എസ് Aided
33355 Pamala N.M. LPS പാമല എൻഎം എൽ പി എസ് Aided
33358 Perunnai N.S.S. LPS പെരുന്ന എൻഎസ്എസ് എൽ പി എസ് Aided
33364 Thottakad M.T. LPS തോട്ടക്കാട് എംടി എൽ പി എസ് Aided
33369 Thrikothamangalam P.N.N.M. LPS തൃക്കോതമംഗലം പിഎൻഎൻഎം എൽ പി എസ് Aided
33370 Thuruthy St. Thomas LPS തുരുത്തി സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് Aided
33372 Vazhappally St. Teresa`s LPS വാഴപ്പള്ളി സെന്റ് തെരേസാസ് എൽ പി എസ് Aided
33373 Veroor St. Mery`s LPS വേരൂർ സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി എസ് Aided
33323 Kurumpanadom Govt. LPS കുറുമ്പനാടം ഗവ എൽ പി എസ് Government
33325 Marangad Govt. LPS മരങ്ങാട് ഗവ എൽ പി എസ് Government
33326 Thuruthy Govt. LPS തുരുത്തി ഗവ എൽ പി എസ് Government
33327 Vakathanam Govt. LPBS വാകത്താനം ഗവ എൽ പി എസ് Government
33329 Changanacherry Govt. Town LPS ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗവ ടൗൺ എൽ പി എസ് Government
33337 Ithithanam Govt. LPS ഇത്തിത്താനം ഗവ എൽ പി എസ് Government
33340 Kadamanchira Govt. LPS കടമാഞ്ചിറ ഗവ എൽ പി എസ് Government
33345 Kurichy Govt. LPGS കുറിച്ചി ഗവ എൽ പി ജി എസ് Government
33351 Madappally Govt. LPS മാടപ്പള്ളി ഗവ എൽ പി എസ് Government
33354 Paippad Govt. M. LPS പായിപ്പാട് ഗവ എം എൽ പി എസ് Government
33356 Paral Vivekananda LPS പറാൽ വിവേകാനന്ദ എൽ പി എസ് Government
33357 Perunnai Govt. LPS പെരുന്ന ഗവ എൽ പി എസ് Government
33359 Puzhavathu Govt. LPS പുഴവാത് ഗവ എൽ പി എസ് Government
33362 St. Aday`s Govt. LPS Nalunnakkal സെന്റ് അഡെയ്സ് ഗവ എൽ പി എസ് നാലുന്നാക്കൽ Government
33363 St. John`s Govt. LPS Ithithanam സെന്റ് ജോൺസ് ഗവ എൽ പി എസ് ഇത്തിത്താനം Government
33365 Thottakkad Govt. H.W. LPS തോട്ടക്കാട് ഗവ എച്ച് ഡബ്ലു എൽ പി എസ് Government
33366 Thottakkad Govt. LPGS തോട്ടക്കാട് ഗവ എൽ പി ജി എസ് Government
33367 Thrikodithanam Govt. LPS തൃക്കൊടിത്താനം ഗവ എൽ പി എസ് Government
33368 Thrikotha Govt. LPS തൃക്കോത ഗവ എൽ പി എസ് Government
33371 Vakathanam Govt. L.P.G.S വാകത്താനം ഗവ എൽ പി ജി എസ് Government
33331 SH EM LPS CHANGANACHERRY എസ്എച്ച് ഇഎം എൽ പി എസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി Unaided Recognised
33343 Karmal Jyothy E.M. LPS Thengana കാർമ്മൽ ജ്യോതി ഇഎം എൽ പി എസ് തെങ്ങണ Unaided Recognised
33360 S H EM LPS Paippadu എസ്എച്ച് ഇഎം എൽ പി എസ് പായിപ്പാട് Unaided Recognised
33361 St Joseph E M LPS Kurumbanadam സെന്റ് ജോസഫ് ഇഎം എൽ പി എസ് കുറുമ്പനാടം Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=കോട്ടയം/എഇഒ_ചങ്ങനാശ്ശേരി&oldid=1583202" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്