കോട്ടയം/എഇഒ കോട്ടയം ഈസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോട്ടയംഡിഇഒ കോട്ടയംകോട്ടയം ഈസ്റ്റ്കോട്ടയം വെസ്റ്റ്ചങ്ങനാശ്ശേരിപാമ്പാടി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33451 St. Thomas U.P.S Eravinaloor സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ്സ് ഇരവിനല്ലൂർ Aided
33452 St. Mary's U.P.S Kollad സെന്റ് മേരീസ് കൊല്ലാട് Aided
33453 N.S.S. U.P.S Panachikad എൻ എസ്സ് എസ്സ് യു പി എസ്സ് പനച്ചിക്കാട് Aided
33454 V.J.O.M.U.P.S Puthuppally വി.ജെ.ഓ.എം യു പി എസ്സ് പുതുപ്പള്ളി Aided
33455 St. John's U.P.S Veloor സെന്റ്ജോൺസ് യു പി എസ്സ് വേളൂർ Aided
33441 Govt. U.P.S Chingavanam ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് ചിങ്ങവനം Government
33442 Govt. U.P.S Ericadu ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് എറികാട് Government
33443 Govt. U.P.S. Muttambalam ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് മുട്ടമ്പലം Government
33444 Govt. U.P.S Nattassery ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് നട്ടാശ്ശേരി Government
33445 Govt. U.P.S. Pallom ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പള്ളം Government
33446 Govt. U.P.S. Pariyaram ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പരിയാരം Government
33447 Govt. U.P.S Pathamuttom ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് പാത്താമുട്ടം Government
33449 Govt. U.P.S. Velloothuruthy ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് വെള്ളുത്തുരുത്തി Government
33450 Govt. U.P.S Veloor ഗവൺമെന്റ് യു പി എസ്സ് വേളൂർ Government
33456 St. Theresa's E.M.U.P. School Pakkil സെന്റ് തെരേസാസ് E.M.U.P സ്ക്കുൾ പാക്കിൽ Unaided Recognised
33457 Madona E.M.U.P.S Kanjikuzhi മഡോണ E.M.U.P സ്ക്കുൾ Unaided Recognised
33472 Don Bosco School Puthupally ഡോൺ ബോസ്കോ സ്ക്കൂൾ പുതുപ്പള്ളി Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
33412 St. Andrews L.P.S Kolladu സെന്റ് ആൻഡ്രൂസ് എൽപിഎസ് കൊല്ലാട് Aided
33413 C.M.S. L.P.S. Channanikad സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് ചാന്നാനിക്കാട് Aided
33414 St. Thomas L.P.S Chingavanam സെന്റ് തോമസ് എൽപിഎസ് ചിങ്ങവനം Aided
33415 L.P.S. Kanjikuzhi എൽപിഎസ് കഞ്ഞിക്കുഴി Aided
33416 Kochumattom L.P.S കൊച്ചുമറ്റം എൽപിഎസ് Aided
33417 Good Shepherd L.P.S Kottayam ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് എൽപിഎസ് കോട്ടയം Aided
33418 M.D.S. L.P.S Kottayam എംഡി എൽപിഎസ് കോട്ടയം Aided
33419 M.T.S. L.P.S Kottayam എംടിഎസ് എൽപിഎസ് കോട്ടയം Aided
33420 St. George L.P.S Kuzhimattom സെന്റ് ജോർജ്ജ് എൽപിഎസ് കുഴിമറ്റം Aided
33421 C.M.S. L.P.S Machukad സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് മച്ചുകാട് Aided
33422 C.M.S. L.P.S Manganam സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് മാങ്ങാനം Aided
33423 Manganam L.P.S മാങ്ങാനം എൽപിഎസ് Aided
33424 N.S.M. CMS L.P.S Mooledom എൻഎസ്എം സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് മൂലേടം Aided
33425 L.P.S Muppaikkad എൽപിഎസ് മുപ്പായിക്കാട് Aided
33426 C.M.S. L.P.S Muttambalam സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് മുട്ടമ്പലം Aided
33427 C.M.S. L.P.S Pakkil സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് പാക്കിൽ Aided
33428 B.I.L.P.S Pallom ബിഐഎൽപിഎസ് പള്ളം Aided
33429 C.M.S. L.P.S Pallom സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് പള്ളം Aided
33430 E.A.L.P.S Puthuparambu ഇഎ എൽപിഎസ് പുതുപറമ്പ് Aided
33431 M.D.L.P.S. Puthuppally എംഡി എൽപിഎസ് പുതുപ്പള്ലി Aided
33432 Thalappady L.P.S തലപ്പാടി എൽപിഎസ് Aided
33433 C.M.S. L.P.S Thottakad സിഎംഎസ് എൽപിഎസ് തോട്ടക്കാട് Aided
33434 St. Mary's L.P.S Vadavathoor സെന്റ് മേരീസ് എൽപിഎസ് വടവാതൂർ Aided
33435 Vellukutta L.P. S വെള്ളുക്കുട്ട എൽപിഎസ് Aided
33436 St. John's L.P.S Veloor സെന്റ് ജോൺസ് എൽപിഎസ് വേളൂർ Aided
33401 Govt. L.P.S. Channanikad ഗവ എൽപിഎസ് ചാന്നാനിക്കാട് Government
33402 Govt. L.P.S Eravinalloor ഗവ എൽപിഎസ് ഇരവിനല്ലൂർ Government
33403 Govt. Town L.P.S Kottayam ഗവ ടൗൺ എൽപിഎസ് കോട്ടയം Government
33404 Govt. L.P.S Kollad ഗവ എൽപിഎസ് കൊല്ലാട് Government
33405 Govt. L.P.S Kuzhimattom ഗവ എൽപിഎസ് കുഴിമറ്റം Government
33406 Govt. H.S.L.P.S Nattakom ഗവ എച്ച്എസ്എൽപിഎസ് നാട്ടകം Government
33407 Govt. L.P.S Parampuzha ഗവ എൽപിഎസ് പാറമ്പുഴ Government
33408 Govt. L.P.S Poovanthuruth ഗവ എൽപിഎസ് പൂവൻതുരുത്ത് Government
33409 Govt. L.P.S. Pathamuttom ഗവ എൽപിഎസ് പാത്താമുട്ടം Government
33410 Govt. L.P.S Puthuppally ഗവ എൽപിഎസ് പുതുപ്പള്ലി Government
33411 Govt. L.P.S. Veloor ഗവ എൽപിഎസ് വേളൂർ Government
33437 Mount Carmal A.V. L.P.S. Kanjikuzhy മൗണ്ട് കാർമ്മൽ എവിഎൽപിഎസ് കഞ്ഞിക്കുഴി Unaided Recognised
33438 Baker Memorial L.P.S. Kottayam ബേക്കർ മെമ്മോറിയൽ എൽപിഎസ് കോട്ടയം Unaided Recognised
33439 St. Ann's E.M.L.P.S Kottayam സെന്റ് ആൻസ് ഇഎംഎൽപിഎസ് കോട്ടയം Unaided Recognised
33440 Holy Family L.P.S East Nattassery ഹോളി ഫാമിലി എൽപിഎസ് ഈസ്റ്റ് നട്ടാശ്ശേരി Unaided Recognised
33458 Matha English Medium LP School Pachira മാതാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽപി സ്കൂൾ പാച്ചിറ Unaided Recognised