സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Praveenseethangoli

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Praveenseethangoli
Praveenkiteksd.jpeg
NamePraveen Seethangoli
Current locationSeethangoli
Education and employment
OccupationMaster Trainer, Kerala Infrastructure and Technology for Education(KITE)
Contact info
E-mailpraveenseethangoli@gmail.com
Mobile8848345206

ജില്ലാ പഠന ശിബിരം കാസറഗോഡ്

സ്കൂൾവിക്കി പഠനശിബിരം - കാസർഗോഡ്

== My Schools == 
കാസർഗോഡ്ഡിഇഒ കാസർഗോഡ്കുമ്പളമഞ്ചേശ്വരം
code School Name in Malayalam finance_type_name level district edu_district_name sub_district_name
11029 G.V.H.S.S. Mogral ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. മൊഗ്രാൽ Govt HS Kasaragod Kasaragod Kumbla
11301 S. A. P. A. L. P. S. Agalpady എസ് എൽ പി എസ് അഗൽപാടി ಎಸ್.ಎ.ಪಿ.ಎ..ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಅಗಲ್ಪಾಡಿ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11302 A. L. P. S. Bedrampalla എ എൽ പി എസ് ബെഡ്രമ്പള്ള ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಬೆದ್ರಂಪಳ್ಳ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11303 S. G. A. L. P. S. Bengapadavu എസ് ജി എൽ പി എസ് ബെങ്ങാപദവ് ಎಸ್.ಜಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಬೇಂಗಪದವು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11304 A. J. B. S. Chedikana എ ജെ ബി എസ് ചേഡികാന ಎ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಚೇಡಿಕಾನ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11305 A. L. P. S. Chennangod എ എൽ പി എസ് ചെന്നങ്കോട് Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11306 A. L. P. S. Kakkebettu എ എൽ പി എസ് കക്കെബെട്ടു ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಕ್ಕೆಬೆಟ್ಟು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11308 A. L. P. S. Kilingar എ എൽ പി എസ് കിളിംഗാർ ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಿಳಿಂಗಾರು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11309 K. P. A. L. P. S. Kottankuzhy കെ പി എൽ പി എസ് കൊട്ടങ്കുഴി Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11310 Z. I. A. L. P. S. Kunjar ഇസഡ് ഐ എൽ പി എസ് കുഞ്ചാർ ಝೆಡ್ ಐ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕುಂಜಾರು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11311 S. S. A. L. P. S. Marikkana എസ് എസ് എൽ പി എസ് മരിക്കാന ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಮರಿಕ್ಕಾನ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11312 S. G. A. L. P. S. Mayyala എസ് ജി എൽ പി എസ് മയ്യള ಎಸ್ ಜಿ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮಯ್ಯಳ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11313 S. G. A. L. P. S. Mulleria എസ് ജി എൽ പി എസ് മുള്ളേരിയ ಎಸ್ ಜಿ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11314 V. A. L. P. S. Nalka വി എ എൽ പി എസ് നൽക്ക ವಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ನಲ್ಕ VALPS Nalka Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11315 A. L. P. S. Narayanamangala എ എൽ പി എസ് നാരാണമംഗല ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಮಂಗಲ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11316 M. S. C. A. L. P. S. Perdala എം എസ് സി എ എൽ പി എസ് പെർഡാല ಎಂ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಪೆರಡಾಲ,ನೀರ್ಚಾಲು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11317 S. S. A. L. P. S. Pallangod എസ് എസ് എൽ പി എസ് പള്ളങ്കോട് Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11318 S. S. A. L. P. S. Paneyala എസ് എസ് എൽ പി എസ് പനെയാല ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಪನೆಯಾಲ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11319 A. L. P. S. Paniye എൽ പി എസ് പണിയെ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಪಣಿಿಯೆ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11320 A. J. B. S. Puthige എ ജെ ബി എസ് പുത്തിഗെ ಎ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪುತ್ತಿಗೆ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11321 S. N. A. L. P. S. Perla എസ് എൻ എ എൽ പി എസ് പെർള ಎಸ್.ಎನ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಪೆರ್ಲ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11322 M. I. A. L. P. S. Perla എം. ഐ. എ. എൽ. പി. എസ്. പെർള Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11323 S. D. P. A. L. P. S. Saya എസ് ഡി പി എ എൽ പി എസ് സായ ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಾಯ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11324 S. S. A. L. P. S. Udayagiri എസ് എസ് എ എൽ പി എസ് ഉദയഗിരി ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಉದಯಗಿರಿ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11325 V. A. L. P. S. Ukkinadka വി എ എൽ പി എസ് ഉക്കിനട്ക ವಿ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11326 A. J. B. S. Yelkana എ ജെ ബി എസ് ഏൾകാന ಎ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಏಳ್ಕಾನ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11327 G. W. L. P. S. Adoor ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് അഡൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11328 G. W. L. P. S. Bela ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് ബേള ಜಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬೇಳ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11329 G. W. L. P. S. Kumbla ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് കുമ്പള ಜಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಶಾಲೆ ಕುಂಬಳೆ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11330 G. L. P. S. Kannur ജി എൽ പി എസ് കണ്ണൂർ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಕಣ್ಣೂರು Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11331 G. L. P. S. Kattipara ജി എൽ പി എസ് കാട്ടിപ്പാറ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11332 G. J. B. S. Kumdaje ജി ജെ ബി എസ് കുമ്‍ഡാജെ ಜಿ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಂಬ್ಡಾಜೆ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11333 G. J. B. S. Mugu ജി ജെ ബി എസ് മുഗു Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11334 G. J. B. S. Peral ജി ജെ ബി എസ് പേരാൽ ಜಿ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪೇರಾಲು Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11335 G. L. P. S. Nettanige ജി എൽ പി എസ് നെട്ടണിഗെ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11336 G. J. B. S. Pilankatta ജി ജെ ബി എസ് പിലാങ്കട്ട ಜಿ ಜೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಲಾಂಕಟ್ಟೆ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11337 G. L. P. S. Yedaparamba ജി എൽ പി എസ് യെടപ്പറമ്പ ಜಿ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಡಪರಂಬ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11338 G. L. P. S. Parappa ജി എൽ പി എസ് പരപ്പ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11339 G. L. P. S. Balemoole ജി എൽ പി എസ് ബാളെമൂലെ ಜಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಬಾಳೆಮೂಲೆ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11340 G. L. P. S. Manhampara ജി എൽ പി എസ് മഞ്ഞമ്പാറ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11341 G. L. P. S. Koipadykadappuram ജി എൽ പി എസ് കൊയ്പാടി കടപ്പുറം Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11342 C. H. M. K. M. S. Soorambail സി ​എച്ച് ​എം കെ എസ് സൂരംബയിൽ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11343 A. L. P. S. Bolinja എ എൽ പി എസ് ബൊളിഞ്ച ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಬೆಳಿಂಜೆ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11344 F. A. L. P. S. Narampady എഫ് എൽ പി എസ് നാരമ്പാടി ಎಫ್.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ನಾರಂಪಾಡಿ Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11345 A. L. P. S. Pundoor എ എൽ പി എസ് പുണ്ടൂർ ಎ ಎಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಪುಂಡೂರು Aided LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11346 G. W. L. P. S. Kajampady ജി ഡബ്ല്യു എൽ പി എസ് കജമ്പാടി ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಎಲ್.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಜಂಪಾಡಿ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11347 S. D. P. A. U. P. S. Banputhadka എസ് ഡി പി എ യു പി എസ് ബൻപുത്തട്ക ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಬಣ್ಟುತ್ತಡ್ಕ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11348 St. Bartholomea's Aided Senior Basic School, Bela എസ് ബി എ എസ് ബി എസ് ബേള St. Bartholomea's Aided Senior Basic School, Bela ಸಂತ ಬರ್ತಲೋಮಿಯ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬೇಳ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11349 A. S. B. S. Ichlampady എ എസ് ബി എസ് ഇച്ചിലമ്പാടി ಎ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಇಚ್ಲಂಪಾಡಿ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11350 B. A. U. P. S. Katukukke ബി എ എയു പി എസ് കാടുകുക്കെ ಬಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಕಾಟುಕುಕ್ಕೆ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11351 H. F. A. S. B. S. Kumbla എച്ച് എഫ് എ എസ് ബി എസ് കുമ്പള ಎಚ್ ಎಫ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಂಬಳೆ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11352 A. S. B. S. Kuntikana എ എസ് ബി എസ് കുണ്ടിക്കാന ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಂಟಿಕಾನ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11353 A. U. P. S. Kuntar എ യു പി എസ് കുണ്ടാർ ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಕುಂಟಾರ್ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11354 J. A. S. B. S. Manya ജെ എ എസ് ബി എസ് മാന്യ ಜೆ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾನ್ಯ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11355 A. U. P. S. Movvar എ യു പി എസ് മൊവ്വാർ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮವ್ವಾರು Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11356 S. M. M. A. U. P. S. Mundithadka എസ് എം എം എ യു പി എസ് മുണ്ടിത്തട്ക ಎಸ್ ಎಂ ಎಂ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮುಂಡಿತ್ತಡ್ಕ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11357 A. K. M. M. A. U. P. S. Paika എ കെ എം എം എയു പി എസ് പൈക ಎ ಕೆ ಎಂ ಎಂ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪೈಕ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11358 A. U. P. S. Pallathadka എ യു പി എസ് പള്ളത്തട്ക ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11359 S. V. A. U. P. S. Panjikal എസ് വി എ .യു പി എസ് പഞ്ചിക്കൽ ಎಸ್.ವಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಪಂಜಿಕಲ್ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11360 S. S. A. U. P. S. Sheni എസ് എസ് എ യു പി എസ് ഷേണി ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಶೇಣಿ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11361 S. V. A. U. P. S. Swarga എസ് വി എ യു പി എസ് സ്വർഗ്ഗ ಎಸ್.ವಿ.ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸ್ವರ್ಗ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11362 S. A. B. M. P. U. P. S. Vidyagiri എസ് എ ബി എം പി യു പി എസ് വിദ്യാഗിരി ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11363 A. U. P. S. Yethadka എ യു പി എസ് യേതട്ക ಎ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಏತಡ್ಕ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11364 G. S. B. S. Kumbla ജി എസ് ബി എസ് കുമ്പള ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಂಬಳೆ Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11365 G. B. U. P. S. Perdala ജി ബി യു പി എസ് പെർഡാല ಜಿ ಬಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪೆರಡಾಲ Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11366 G. S. B. S. Soorambail ജി എസ് ബി എസ് സൂരമ്പൈൽ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸೂರಂಬೈಲು Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11367 G. U. P. S. Kodiamme ജി യു പി ​എസ് കൊടിയമ്മെ Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11368 A. U. P. S. Mulleria എ യു പി എസ് മുള്ളേരിയ ಎ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮುಳ್ಳೇರಿಯ Aided UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11369 G. U. P. S. Pallangod ജി യു പി ​എസ് പള്ളങ്കോട് Government UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11370 MGLC KODIAMME എം ജി എൽ സി കൊടിയമ്മെ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11371 MGLC KOPPALAM എം ജി എൽ സി കൊപ്പളം Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11372 MGLC CHEPINADKA എം ജി എൽ സി ചെപ്പിനടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11374 MGLC MULIADKA എം ജി എൽ സി മുളിയടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11375 MGLC BADRIYA NAGAR എം ജി എൽ സി ബദരിയ നഗർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11376 MGLC PERDALA KORAGA COLONY എം ജി എൽ സി പെർദാല Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11377 MGLC GOLIYADKA എം ജി എൽ സി ഗോളിയടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11378 MGLC PADLADKA എം ജി എൽ സി പഡ്‌ലടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11379 MGLC KALATHUR എം ജി എൽ സി കളത്തൂർ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11380 MGLC GADIGUDDE എം ജി എൽ ഗഡിഗുഡ്ഡെ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11381 MGLC KULADAPARE KAJE എം ജി എൽ സി കുലദപാരെ കജെ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11382 MGLC KOTIMOOLE എം ജി എൽ സി കൊടിമൂല Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11383 MGLC AITHANADKA എം ജി എൽ സി ഐത്തനടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11384 MGLC MALLAMPARA എം ജി എൽ സി മല്ലമ്പാറ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11385 MGLC DEVARADKA എം ജി എൽ സി ദേവരടുക്ക Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11386 MGLC UJAMPADY എം ജി എൽ സി ഉജംപാടി Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11387 MGLC NECHIPADPU എം ജി എൽ സി നെച്ചിപടപ്പ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11388 MGLC MINCHIPADAVU എം ജി എൽ സി മിഞ്ചിപദവ് Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11389 MGLC POOTHAPALAM എം ജി എൽ സി പൂതപ്പലം Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11390 MGLC MANHAMPARA എം ജി എൽ സി മഞ്ഞമ്പാറ Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11391 MGLC SHIVAGIRI എം ജി എൽ സി ശിവഗിരി Government LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11393 Navajeevan Vidyalaya നവ ജീവൻ വിദ്യാലയ Unaided Recognised LP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11394 Little Hearts Modern School Perla ലിറ്റിൽ ഹാർട്സ് മോഡേർൺ സ്കൂൾ പെർള Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
11395 Little Rose Modern English Medium School Badiadka ലിറ്റിൽ റോസ് മോഡേർൺ സ്കൂൾ ബദിയ‌ുക്ക Unaided Recognised UP Kasaragod Kasaragod Kumbla
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Praveenseethangoli&oldid=1810385" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്