സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:Abhaykallar/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കട്ടപ്പന ഉപജില്ലയിലെ സെക്കന്ററി വിദ്യാലയങ്ങൾ
നം സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഭരണം വിഭാഗം പഠന വിഭാഗം സബ് ‍ജില്ല
1 30016 'എം.എം.എച്ച്.എസ് നരിയംപാറ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
2 30020 'എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടപ്പന എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
3 30038 'ജി.എച്ച്.എസ് അണക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
4 30039 'ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് ചക്കുപളളം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
5 30043 'സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരട്ടയാർ എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
6 30044 'ജി.എച്ച്.എസ് ഇരട്ടയാർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
7 30051 'സി.എച്ച്.എസ് കാൽവരിമൗണ്ട് എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
8 30052 'എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് .എസ് തങ്കമണി എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
9 30053 'എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെളളയാംകുടി എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
10 30054 'എസ്.എം.എച്ച്.എസ് വാഴവര എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
11 30055 'എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മരിയാപുരം എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
12 30056 'വി.എച്ച്.എസ് വിമലഗിരി എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
13 30057 'എസ്.എം.എച്ച്.എസ് മേരികുളം എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
14 30060 'എസ്.ജെ.എച്ച്.എസ് ഉപ്പുതോട് എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
15 30061 'ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് പതിനാറാംകണ്ടം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
16 30062 'ജി.എച്ച്.എസ് ചെമ്പകപ്പാറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
17 30063 'ജി.എച്ച്.എസ് .എസ് തോപ്രാംകുടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
18 30064 'എസ്.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് മുരിക്കാശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
19 30066 'ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ് കട്ടപ്പന ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
20 30067 'ജി.റ്റി.എച്ച്‍.എസ്.എസ് മുരിക്കാട്ടുകുടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
21 30079 'ജി.എച്ച്.എസ് തങ്കമണി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
22 30080 'ജി.എച്ച്.എസ്. വാഴവര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
23 30084 'ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ശാന്തിഗ്രാം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
24 30087 'ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂൾ പെരിഞ്ചാംകുട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കട്ടപ്പന
കട്ടപ്പന ഉപജില്ലയിലെ അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
നം സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഭരണം വിഭാഗം പഠന വിഭാഗം സബ് ‍ജില്ല
1 30239 ജി.യു.പി.എസ്സ്.ഉപ്പുതോട് ഗവൺമെന്റ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
2 30234 എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്,ബഥേൽ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
3 30235 എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, പാണ്ടിപ്പാറ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
4 30236 എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, ഉദയഗിരി എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
5 30237 എ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൽത്തൊട്ടി എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
6 30240 എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, നാരകക്കാനം എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
7 30241 എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്സ്, പടമുഖം എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
8 30242 എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, മേരികുളം എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
9 30243 എ.കെ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചറ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
10 30245 സി.യു.പി.എസ്സ്, കാൽവരിമൗണ്ട് എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
11 30246 എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, കാഞ്ചിയാർ എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
12 30247 എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കട്ടപ്പന എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
13 30248 എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചുതോവാള എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
14 30249 എസ്.എ.യു.പി.എസ്സ്, വള്ളക്കടവ് എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
15 30251 എച്ച്.എഫ്.യു.പി.എസ്സ്, കിളിയാർകണ്ടം എയ്ഡഡ് അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
16 30283 നളന്ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം,അണക്കര Unaided Recognised അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
17 30285 മരിയൻ പബ്ലിക് സ്ക്കൂൾ,മേരികുളം Unaided Recognised അപ്പർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
കട്ടപ്പന ഉപജില്ലയിലെ ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
നം സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (മലയാളം) ഭരണം വിഭാഗം പഠന വിഭാഗം സബ് ‍ജില്ല
1 30201 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
2 30204 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
3 30206 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കിളിയാർകണ്ടം ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
4 30209 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂക്കുളം ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
5 30210 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിംങ്കുളം ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
6 30217 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിക്കിൻമേട് ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
7 30229 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കരിമ്പൻ ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
8 30230 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കുതിരക്കല്ല് ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
9 30220 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കോഴിമല ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
10 30215 ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടിഞ്ഞമല ഗവൺമെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
11 30202 വി.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇൗട്ടിത്തോപ്പ് എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
12 30203 സി.എൽ.പി.എസ്സ്. കാൽവരിമൗണ്ട് എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
13 30205 എൻ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ഇടുക്കി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
14 30207 എസ്സ്.എം.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. തോപ്രാംകുടി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
15 30208 എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
16 30211 എൽ.പി.എസ്സ്. മേരികുളം എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
17 30212 എസ്സ്.ഡി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചക്കുപള്ളം എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
18 30214 ജെ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. എഴുകുംവയൽ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
19 30216 എസ്സ്.പി.എൽ.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
20 30218 എസ്സ്.റ്റി.എൽ.പി.എസ്സ്. തങ്കമണി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
21 30219 എസ്സ്.എക്സ്.എൽ.പി.എസ്സ്. നെല്ലിപ്പാറ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
22 30221 എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാർ എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
23 30222 എൽ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. ലബ്ബക്കട എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
24 30223 എസ്സ്.ജി.എൽ.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
25 30224 എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. കൊച്ചുതോവാള എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
26 30225 എസ്സ്.ജെ.എൽ.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
27 30226 എസ്സ്.എ.എൽ.പി.എസ്സ്. വള്ളക്കടവ് എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
28 30227 എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മരിയാപുരം എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
29 30228 വി.എൽ.പി.എസ്സ്. വിമലഗിരി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
30 30231 സി.കെ..എൽ.പി.എസ്സ്. രാജമുടി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
30 30232 എസ്സ്.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. മുരിക്കാശ്ശേരി എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
32 30233 സി.ആർ.എൽ.പി.എസ്സ്. പൂമാങ്കണ്ടം എയ്ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
33 30259 എസ്സ്.എൻ.എൽ.പി.എസ്സ്. തൊപ്പിപ്പാള Unaided Recognised ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
34 30284 ഓശ്ശാനം.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന Unaided Recognised ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
35 30282 എൽ.എഫ്.എൽ.പി.എസ്സ്. പുളിയൻമല Unaided Recognised ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന
36 30286 സെന്റ്മേരിസ് എൽ.പി.എസ്സ്. നാങ്കുതൊട്ടി Unaided Recognised ലോവർ പ്രൈമറി കട്ടപ്പന