സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനോത്സവം/പാലക്കാട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനോത്സവം
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് പോസ്റ്ററുകൾ: