ഇടുക്കി/എഇഒ തൊടുപുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ തൊടുപുഴഅടിമാലിഅറക്കുളംതൊടുപുഴ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
29303 Govt. U. P. School Karimannoor ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്കൂൾ കരിമണ്ണൂർ Government
29304 Govt. U. P. School Nedumattom ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്കൂൾ നെടുമറ്റം Government
29305 Govt. U. P. School Thondikuzha ഗവൺമെന്റ് യു.പി സ്കൂൾ തൊണ്ടിക്കുഴ Government
29322 St. Thomas U P School Cheppukulam സെന്റ് തോമസ് യു പി സ്കൂൾ ചെപ്പുകുളം‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Aided
29323 St. Joseph`s U. P. School Chunkam സെന്റ് ജോസഫ്സ് യു.പി.സ്കൂൾ ചുങ്കം Aided
29324 St. Sebastian`s U. P. School Ezhalloor സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു.പി.സ്കൂൾ ഏഴല്ലൂർ Aided
29325 L. F. U. P. School Koduveli എൽ.എഫ്.യു.പി സ്കൂൾ കൊടുവേലി Aided
29326 S. G. U. P. School Kallanickal എസ്.ജി.യു.പി കല്ലാനിക്കൽ Aided
29327 M. M. U. P. School Meenmutty എം.എം.യു.പി സ്കൂൾ മീൻമുട്ടി Aided
29328 Rev.Fr.T.C.M.M.U.P.S,MULAPPURAM റവ. ഫാ. റ്റി.സി.എം.എം.യു.പി.എസ് മുല്ലപ്പുറം Aided
29329 S. M. U. School Nediyasala എസ് എം.യു.പി. സ്കൂൾ നെടിയശാല Aided
29330 L. F. U. P. School Nediyakadu എൽ.എഫ്.യു,പി സ്കൂൾ നെടിയക്കാട് Aided
29331 N. S. S. U. P. School Pannoor എൻ.എസ്.എസ്. യു,പി. സ്കൂൾ പന്നൂർ Aided
29332 S. P. U. P. School Thattarathatta എസ്.പി.യു,പി സ്കൂൾ തട്ടാരതട്ട് Aided
29333 M. B. U. P. School Thalayanad എം.ബി.യു.പി സ്കൂൾ തലയനാട് Aided
29334 L. F. U. P. School Vazhakkala എൽ.എഫ്.യു.പി. സ്കൂൾ വാഴക്കാല Aided
29335 T. M. U. P. School Vengalloor റ്റി.എം.യു.പി സ്കൂൾ വെങ്ങല്ലൂർ Government
29336 S. J. U. P. School Velliyamattom എസ്.ജെ.യു.പി. സ്കൂൾ വെള്ളിയാമറ്റം Aided
29337 S. J. U. P. School Perumpillichira എസ്.ജെ.യു.പി. സ്കൂൾ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ Aided
29348 St. Thomas U. P. S. Paynkulam സെന്റ്. തോമസ് യു.പി. എസ് പൈങ്കുളം Aided
29349 S. G. U. P. School Muthalakodam എസ്.ജി.യു.പി. സ്കൂൾ മുതലക്കോടം Aided
29350 V. J. U. P. School Chalassery വി.ജെ.യു.പി സ്കൂൾ ചാലശ്ശേരി Aided
29359 S. S. U. P. School Thodupuzha എസ്.എസ്.യു.പി സ്കൂൾ തൊടുപുഴ Aided
29367 DIET Lab U. P. S. Thodupuzha ഡയറ്റ് ലാബ് യു.പി.എസ് തൊടുപുഴ Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
29306 Govt. L. P. School Arikuzha ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ അരിക്കുഴ Government
29307 N. S. S. (Govt.) L. P. School Chittoor എൻ.എസ്.എസ് (ഗവൺമെന്റ് )എൽ.പി സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ Government
29308 Govt. L. P. School Edavetty ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ ഇടവെട്ടി Government
29309 Govt. L. P. School Inchiyani ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ ഇഞ്ചിയാനി Government
29310 Govt. L. P. School Kaloor ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കലൂർ Government
29311 Govt. L. P. School Kolany ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കോലാനി Government
29312 Govt. L. P. School Karimkunnam ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കരിങ്കുന്നം Government
29313 Govt. L. P. School Kuninji ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കുണിഞ്ഞി Government
29314 Govt. L. P. School Kumaramangalam ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ കുമാരമംഗലം Government
29315 N. S. S. (Govt.) L. P. School Manakkad എൻ.എസ്.എസ് (ഗവൺമെന്റ് )എൽ.പി സ്കൂൾ മണക്കാട് Government
29316 Govt. Tribal L. P. School Pattayakkudy ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ എൽ.പി സ്കൂൾ പട്ടയക്കുടി Government
29317 Govt. Tribal L. P. School Naliyani ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ എൽ.പി സ്കൂൾ നാളിയാനി Government
29318 Govt. L. P. School Purappuzha ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ പുറപ്പുഴ Government
29319 Govt. L. P. School Udumbannoor ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ ഉടുമ്പന്നൂർ Government
29320 Govt. Tribal L. P. School Uppukunnu ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ എൽ.പി സ്കൂൾ ഉപ്പുകുന്ന് Government
29321 Govt. L. P. School Malayinchi ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ മലയിഞ്ചി Government
29338 Infant Jesus L. P. School Alackode ഇൻഫന്റ് ജീസസ് എൽ.പി സ്കൂൾ ആലക്കോട് Aided
29339 S. A. L. P. School Chilavu എസ്.എ.എൽ.പി സ്കൂൾ ചിലവ് Aided
29340 L. F. L. P. School Chittoor എൽ.എഫ്.എൽ.പി സ്കൂൾ ചിറ്റൂർ Aided
29341 S. S. L. P. School Ezhanikkoottam എസ്.എസ്.എൽ.പി സ്കൂൾ ഏഴാനിക്കൂട്ടം Aided
29342 S. M. L. P. School Ezhumuttom എസ്. എം. എൽ.പി സ്കൂൾ ഏഴൂമുട്ടം Aided
29343 S. J. L. P. School Elamdesam എസ്. ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ ഇളംദേശം Aided
29344 H. F. L. P. School Karimannoor എച്ച്.എഫ്.എൽ.പി സ്കൂൾ കരിമണ്ണൂർ Aided
29345 S. M. L. P. School Kodikulam എസ്.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ കോടിക്കുളം Aided
29346 B. T. M. L. P. School Kumbamkallu ബി.റ്റി.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ കുമ്പംകല്ല് Aided
29347 S. T. L. P. School Kolady എസ്.റ്റിഎൽ.പി സ്കൂൾ കോലടി‍‍ Aided
29351 S. N. C. M. L. P. School Neyyassery എസ്.എൻ.സി.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ നെയ്യശ്ശേരി Aided
29352 S. J. L. P. School Parapuzha എസ്.ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ പാറപ്പുഴ Aided
29353 S. N. L. P. School Pariyaram എസ്.എൻഎൽ.പി സ്കൂൾ പരിയാരം Aided
29354 S. J. L. P. School Pannimattam എസ്.ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ പന്നിമറ്റം Aided
29355 S. J. L. P. School Peryampra എസ്.ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ പെരിയാമ്പ്ര Aided
29356 P. L. P. School Vettimattom പി എൽ.പി സ്കൂൾ വെട്ടിമറ്റം Government
29357 S. M. L. P. School Thennathoor എസ്.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ തെന്നത്തൂർ Aided
29358 S. J. L. P. School Thommankuthu എസ്.ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ തൊമ്മൻകുത്ത് Aided
29360 S. J. L. P. School Udumbannoor എസ്.ജെ.എൽ.പി സ്കൂൾ ഉടുമ്പന്നൂർ Aided
29361 B. T. M. L. P. School Vadakkummuri ബി.റ്റി.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ വടക്കുമുറി Aided
29362 P. L. P. School Perumpillichira പി.എൽ.പി സ്കൂൾ പെരുമ്പിള്ളിച്ചിറ Government
29363 S. A. L. P. School Vengalloor എസ്.എ.എൽ.പി സ്കൂൾ വെങ്ങാലൂർ Aided
29364 L. F. L. P. School Pallickamuri എൽ.എഫ്.എൽ.പി സ്കൂൾ പള്ളിക്കാമുറി Aided
29365 S. M. L. P. School Kaliyar എസ്.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ കാളിയാർ Aided
29368 N. L. P. School Mullaringadu എൻ.എൽ.പി സ്കൂൾ മുള്ളരിങ്ങാട് Government
29369 S. V. B. L. P. School Thodupuzha എസ്.വി.ബി.എൽ.പി സ്കൂൾ തൊടുപുഴ Unaided Recognised
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_തൊടുപുഴ&oldid=2301737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്