ഇടുക്കി/എഇഒ അടിമാലി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ഇടുക്കിഡിഇഒ തൊടുപുഴഅടിമാലിഅറക്കുളംതൊടുപുഴ
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
29404 Govt. U.P.S. Pazhayaviduthy ഗവ. യു. പി.എസ്. പഴയവിടുതി Government
29406 Govt. U.P.S. Thokkupara ഗവ. യു. പി.എസ്. തോക്കുപാറ Government
29427 Govt. J. U.P.School. Ayiram Acre ഗവ. ജെ. യു. പി. സ്കൂൾ ആയിരംഏക്കർ Government
29430 Panchayat U.P.S. Konnathady പഞ്ചായത്ത് യു. പി.എസ്. കൊന്നത്തടി Government
29401 S.N.V.U.P.S. Selliampara എസ്.എൻ. വി. യു. പി.എസ്. ശെല്യാംപാറ Aided
29402 St. Joseph`s U.P.S. Panamkutty സെന്റ്. ജോസഫ്സ് യു. പി.എസ്. പനംകുട്ടി Aided
29403 St. Joseph`s U.P.S. Josgiri സെന്റ്. ജോസഫ്സ് യു. പി.എസ്. ജോസ് ഗിരി Aided
29429 S.M.U.P.S. Kollimala എസ്. എം. യു. പി.എസ്. കൊള്ളിമല Aided
29432 S. T. U.P.S. Mankuva എസ്. ടി. യു. പി.എസ്. മങ്കുവ Aided
29433 S. M.U.P.S. Mankulam എസ്. എം. യു. പി.എസ്. മാങ്കുളം Aided
29443 S. N. U. P. School Nankicity എസ്. എൻ. യു. പി. സ്കൂൾ. നങ്കിസിറ്റി Aided
29444 S. N. U. P. School Churuly എസ്. എൻ. യു. പി.സ്കൂൾ ചുരുളി Aided
29445 S. M. U. P. School Kanjikuzhi എസ്. എം. യു. പി. സ്കൂൾ കഞ്ഞിക്കുഴി Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
29408 G.L.P.S. Anaviratty ജി. എൽ. പി. എസ്. ആനവിരട്ടി Government
29410 G.L.P.S. Irumbupalam ജി. എൽ. പി. എസ്. ഇരുമ്പുപാലം Government
29412 G.L.P.S. S.Kathippara ജി. എൽ. പി. എസ്. കത്തിപ്പാറ Government
29413 G.L.P.S. Konnathady ജി. എൽ. പി. എസ്. കൊന്നത്തടി Government
29416 G.L.P.S. Mullarikudy ജി. എൽ. പി. എസ്. മുള്ളരിക്കുടി Government
29417 G.L.P.S. Muthirapuzha ജി. എൽ. പി. എസ്. മുതിരപ്പുഴ Government
29419 G.L.P.S. Pazhambilichal ജി. എൽ. പി. എസ്. പഴമ്പിള്ളിച്ചാൽ Government
29420 G.T.L.P.S Pettimudi ജി. റ്റി. എൽ. പി. എസ്. പെട്ടിമുടി Government
29423 G.L.P.S. Sengulam ജി. എൽ. പി. എസ്. ചെങ്കുളം Government
29424 G.L.P.S Vellathooval ജി. എൽ. പി. എസ്. വെള്ളത്തൂവൽ Government
29438 Govt. L. P. School Nanki ഗവ. എൽ. പി. എസ്. നങ്കി Government
29439 Govt. L. P. School Kanjikuzhy ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കഞ്ഞിക്കുഴി Government
29440 Govt. L. P. School Chelachuvadu ഗവ. എൽ. പി. എസ്. ചേലച്ചുവട് Government
29441 Govt. L. P. School Keerithodu ഗവ. എൽ. പി. എസ്. കീരിത്തോട് Government
29436 Govt.L. P. School Thattekanny ഗവ. എൽ. പി. എസ്. തട്ടേക്കണ്ണി Government
29407 S.J. L.P.S. Anakulam എസ്. ജെ. എൽ. പി. എസ്. ആനക്കുളം Aided
29409 S.A. L.P.S. Ellackal എസ്. എ. എൽ. പി. എസ്. എല്ലക്കൽ Aided
29411 S.J.L.P.S. Kallarkutty എസ്. ജെ. എൽ. പി. എസ്. കല്ലാർകുട്ടി Aided
29414 S.D.L.P.S. Mankadavu എസ്. ഡി. എൽ. പി. എസ്. മാങ്കടവ് Aided
29415 V.L.P.S. Mukkudam വി. എൽ. പി. എസ്. മുക്കുടം Aided
29418 S.G.L.P.S. Parathode എസ്. ജി. എൽ. പി. എസ്. പാറത്തോട് Aided
29421 S.L.P.S. Pottankadu എസ്. എൽ. പി. എസ്. പൊട്ടൻകാട് Aided
29422 P.M.S.L. P. S. Selliampara പി.എം.എസ്. എൽ. പി. എസ്. ശെല്ല്യാംപാറ Aided
29435 S. N. L. P. S. Makkuvally എസ്. എൻ. എൽ. പി. എസ്. മക്കുവള്ളി Aided
29437 T. L. P. School Mazhuvady റ്റി. എൽ. പി. എസ്. മഴുവടി Aided
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_അടിമാലി&oldid=1695247" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്