പാലക്കാട്/എഇഒ ആലത്തൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പാലക്കാട്ഡിഇഒ പാലക്കാട്ആലത്തൂർകുഴൽമന്ദംകൊല്ലങ്കോട്ചിറ്റൂർപറളിപാലക്കാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
21257 S. R. U. P. S. Kunnissery എസ്. ആർ. യു. പി. എസ്. കുനിശ്ശേരി Aided
21258 A. U. P. S. Kannambra എ.യു.പി.എസ്. കണ്ണമ്പ്ര Aided
21259 H. A. U. P. S. Akkara എച്.എ.യു.പി.എസ് അക്കര Aided
21260 Karuna. U. P. S. Thennilapuram കരുണ യു.പി.എസ്. തെന്നിലാപുരം Aided
21261 C. A. U. P. S. Mampad സി. എ യു.പി.എസ്. മമ്പാട് Aided
21262 A. U. P. S. Moolancode എ.യു.പി.എസ്. മൂലങ്കോട് Aided
21263 M. M. U. P. S. Pittukkarikulambu എം.എം.യു.പി.എസ്. പിട്ടുക്കാരിക്കുളമ്പ് Aided
21264 A. U. P. S. Thrippannur എ.യു.പി.എസ്. തൃപ്പന്നൂർ Aided
21265 PKM AUP School, Chittilanchery പി.കെ.എം.എ.യു.പി.എസ്. ചിറ്റില‍ഞ്ചേരി Aided
21266 K A U P S MELARCODE കെ. എ. യു.പി.എസ്. മേലാർകോട് Aided
21267 Narayana. U. P. S. Manappadam നാരായണ യു.പി.എസ്. മണപ്പാടം Aided
21268 A. U. P. S. Vadakkepotta എ.യു.പി.എസ്. വടക്കേപൊറ്റ Aided
21269 A. M. A. U. P. S. Nechur എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. നെച്ചുർ Aided
21270 A. U. P. S. Tharur എ.യു.പി.എസ്.. തരുർ Aided
21271 Gandhi. Smaraka. U. P. S. Mangalam ഗാന്ധി സ്മാരക യു.പി.എസ്. മംഗലം Aided
21272 Mother Teresa U.P.S, Vadakkencherry മദർ തെരേസ യു.പി.എസ്. വടക്ക‍‍ഞ്ചേരി Aided
21273 A. U. P. S. Perukulam എ.യു.പി.എസ്. പേരുകുളം Aided
21274 T. M. H .U. P. S. Manjapra ടി. എം. എച്.യു.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്ര Aided
21275 A. U. P. S. Vadakkenchery എ. യു.പി.എസ്. വടക്ക‍‍ഞ്ചേരി Aided
21253 Govt. U. P. S. Puthiyankam ഗവ. യു.പി.എസ് പുതിയൻകം Government
21254 GUPS KALLINGALPADAM ജി. യു. പി.എസ്. കല്ലിംകൽപാടം Government
21255 Govt. U. P. S. Kanakkanthurathi ജി. യു. പി.എസ്. കണക്കന്തുരുത്തി Government
21256 Govt. U. P. S. Mudapallur ജി. യു. പി.എസ് മുടപ്പല്ലൂർ Government
21276 Model. Central. School. Alathur മോഡൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ആലത്തൂർ Unaided Recognised
21277 Holy. Family. U. P. S. Alathur ഹോളി ഫാമിലി യു. പി.എസ് ആലത്തൂർ Unaided Recognised
21278 N. E. S. E. M. U. P. S. Vadakkenchery എൻ. ഇ. എസ്. ഇ. എം. യു.പി.എസ്. വടക്ക‍‍ഞ്ചേരി Unaided Recognised
21279 C. E. M. U. P. S. Vadakkenchery സി. ഇ. എം. യു.പി.എസ്.വടക്ക‍‍ഞ്ചേരി Unaided Recognised
21281 MaryMatha E.M.School,Thachanady മേരി മാത ഇ. എം.സ്കൂൾ. തച്ചനാടി Unaided Recognised
21283 N.S.S.English Medium School,Mudappallur എൻ. എസ്. എസ്. ഇ. എം. സ്കൂൾ മുടപ്പല്ലൂർ Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
21216 K. K. M. L. P. S. kattussery കെ.കെ.എം.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുശ്ശേരി‍‍‍ Aided
21217 A. L. P. S. Perinkulam എ.എൽ.പി.സ്കൂൾ പെരുങ്കുളം Aided
21218 A. L. P. S. Puthiyankam എ.എൽ.പി.എസ്. പുതിയങ്കം Aided
21219 A. L. P. S. Vanur എ.എൽ.പി.എസ്. വാനൂർ Aided
21220 A. L. P. S. Koottala എ.എൽ.പി.എസ്. കൂട്ടാല Aided
21221 S. A. L. P. S. Melarcode എസ്.എ.എൽ.പി.എസ് മേലാർകോട് Aided
21222 S. M. L. P. S. Vadakkethara എസ്.എ.എൽ.പി.എസ്.വടക്കേത്തറ Aided
21223 C. A. L. P. S. Ayakkad സി.എ.എൽ.പി.എസ്. ആയക്കാട് Aided
21224 K. M. L. P. S. karappotta കെ.എം.എൽ.പി സ്കൂൾ,കാരപ്പൊറ്റ Aided
21225 G. A. L. P. S. Puthucode ജി.എ.എൽ.പി.എസ്. പുതുക്കോട് Aided
21226 L. V. L. P. S. Puthucode എൽ. വി. എൽ. പി.എസ്. പുതുക്കോട് Aided
21227 A. L. P. S. Rishinaradhamangalam എ.എൽ.പി.എസ്. ഋഷിനാരദമംഗലം Aided
21228 A. K. V. M. L. P. S. Erattakkulam എ.കെ.വി.എം.എൽ.പി.എസ്. ഇരട്ടക്കുളം Aided
21229 A. L. P. S. Kavassery എ.എൽ.പി.എസ്. കാവശ്ശേരി Aided
21230 P. C. A. L. P. S. Kavassery പി.സി.എ.എൽ.പി.എസ്. കാവശ്ശേരി Aided
21231 S. R. V. A. L. P. S. kazhani എസ്.ആർ.വി.എ.എൽ.പി.എസ്. കഴനി Aided
21232 K. E. M. A. L. P. S. kazhani കെ.ഇ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. കഴനി Aided
21233 I. P. A. M. L. P. S. Cheerakuzhy ഐ.പി.എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ചീരക്കുഴി Aided
21234 A. L. P. S. Muthukunni എ.എൽ.പി.എസ്.മുതുക്കുന്നി Aided
21235 G. A. L. P. S. Pazhathara ജി.എ.എൽ.പി.എസ്.പഴത്തറ Aided
21236 A. L. P. S. Kanakkannur എ.എൽ.പി.എസ്.കണക്കന്നൂർ Aided
21237 B. J. B. S. Ariyassery ബി.ജെ.ബി.എസ്. അരിയാശ്ശേരി Aided
21238 K. M. M. L. P. S. Athipotta കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്. അത്തിപ്പൊറ്റ Aided
21239 A. L. P. S. Pazhambalacode എ.എൽ.പി.എസ്. പഴമ്പാലക്കോട് Aided
21240 G. V. M. L. P. S. Mangalam ജി.വി.എം.എൽ.പി.എസ്. മംഗലം Aided
21241 A. M. M. L. P. S. Vadakkenchery എ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്. വടക്കഞ്ചേരി Aided
21242 A.V. L. P. S. Vadakkenchery എ.വി.എൽ.പി.എസ്. വടക്കഞ്ചേരി Aided
21243 B. E. M. L. P. S. Vadakkenchery ബി.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്.വടക്കഞ്ചേരി Aided
21244 S. M. L. P. S. Mangalagiri എസ്.എം.എൽ.പി.എസ്. മംഗളഗിരി Aided
21245 A. L. P. S. Mudappallur എ.എൽ.പി.എസ്. മുടപ്പല്ലൂർ Aided
21246 K. R. M. A. L. P. S. Mullakkal കെ.ആർ.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. മുല്ലക്കൽ Aided
21247 C. V. M. L. P. S. vanazhy സി.വി.എം.എൽ. പി.എസ്. വാനാഴി Aided
21248 A. L. P. S. Padur എ.എൽ.പി.എസ്. പാടൂർ Aided
21249 K. E. A. L. P. S. Elavampadam കെ.ഇ.എ.എൽ.പി.എസ്. എലവുംപാടം Aided
21250 A. M. L. P. S. Punnappadam എ.എൽ.പി.എസ്. പുന്നപ്പാടം Aided
21251 ALPS Kottarassery എ.എൽ.പി.എസ്. കൊട്ടാരശ്ശേരി Aided
21252 A. L. P. S. Paruvassery എ.എൽ.പി.എസ്. പരുവശ്ശേരി Aided
21201 Govt. M. L. P. S. Alathur ജി.എൽ.പി.എസ്. ആലത്തൂർ Government
21202 Govt. L. P. S. Kattussery ജി.എൽ.പി.എസ്. കാട്ടുശ്ശേരി Government
21203 Govt. L. P. S. Vengannur ജി.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങന്നൂർ Government
21204 Govt. L. P. S. Kunissery ജി.എൽ.പി.എസ്. കുനിശ്ശേരി Government
21205 Govt. L.P.S. Pullode ജി.എൽ.പി.എസ്. പുള്ളോട് Government
21206 Govt. L. P. S. Manjapra ജി.എൽ.പി.എസ്. മഞ്ഞപ്ര Government
21207 Govt. L. P.S. Kavassery ജി.എൽ.പി.എസ്. കാവശ്ശേരി Government
21208 Govt. L. P. S. Kizhakkenchery ജി.എൽ.പി.എസ്. കിഴക്കഞ്ചേരി Government
21209 Govt. L. P. S. Plachikkulambu ജി.എൽ.പി.എസ്. പ്ലാച്ചിക്കുളമ്പ് Government
21210 Govt. M. L. P. S. Puthucode ജി.എം.എൽ.പി.എസ്. പുതുക്കോട് Government
21211 Govt. M. L. P. S. Thonippadam ജി.എൽ.പി.എസ്. തോണിപ്പാടം Government
21212 Govt. L. P. S. Vavulliapuram ജി.എൽ.പി.എസ്. വാവുള്ള്യാപുരം Government
21213 Govt. L. P. S. Mangalam ജി.എൽ.പി.എസ്. ​മംഗലം Government
21214 Govt. L. P. S. Panniyankara ജി.എൽ.പി.എസ്. പന്നിയങ്കര Government
21215 Govt. L. P. S. Kadappara ജി.എൽ.പി.എസ്. കടപ്പാറ Government
21282 N.S.S.E.M.LPSchool,Pazhambalacode എൻ.എസ്.എസ്.ഇ.എം.എൽ.പി.എസ്. പഴമ്പാലക്കോട് Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=പാലക്കാട്/എഇഒ_ആലത്തൂർ&oldid=1638644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്