പത്തനംതിട്ട/എഇഒ പത്തനംതിട്ട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
38644 Govt. U.P.S Moozhiyar ഗവ.യു.പി.എസ്. മൂഴിയാർ Government
38645 New GU.P.S Vadasserikara ഗവ.യു.പി.എസ്. വടശ്ശേരിക്കര Government
38646 Govt. T U.P.S Gurunathanmannu ഗവ.യു.പി.എസ്. ഗുരുനാഥൻമണ്ണ് Government
38647 Govt. U.P.S Panniyali ഗവ.യു.പി.എസ്. പന്ന്യാലി Government
38648 Govt. U.P.S Vazhamuttam ഗവ.യു.പി.എസ്. വാഴമുട്ടം Government
38649 Gurukulam U.P.S Angamoozhy l ഗുരുകലം യു.പി.എസ്. ആങ്ങമൂഴി Aided
38650 S.N.V U.P.S Kochukoickal എസ്.എൻ.വി.യു.പി.എസ് കൊച്ചുകോയിക്കൽ Aided
38651 U.P.S Kottamonpara യു.പി.എസ് കോട്ടമൺപാറ Aided
38652 S.N.V U.P.S Kumbazha എസ്.എൻ വി.യു.പി.എസ് കുമ്പഴ Aided
38653 S.N..DP U.P.S Mlalyalapuzha എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ Aided
38654 S.N..S.V.M U.P.S Vettipuram എസ്.എൻ.എസ് വി.എം.യു.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറം Aided
38655 D.P.M U.P.S Pezhumpara ഡി.പി.എം.യു.പി.എസ് പേഴുംപാറ Aided
38656 N.S.S. U.P.S Mlalyalapuzha എൻ.എസ്.എസ്.യു.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ Aided
38657 S.N.D.P U.P.S Thalachira എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.എസ് തലച്ചിറ Aided
38658 S.N.V U.P.S Valiyakulam എസ്.എൻ വി.യു.പി.എസ് വലിയകുളം Aided
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
38601 Govt. L.P.S Attarikom ഗവ.എൽ.പി.എസ് ആറ്റരികം Government
38602 Govt. L.P.S Cheekanal ഗവ.എൽ.പി.എസ് ചീക്കനാൽ Government
38603 Govt. L.P.S Kizhakkupuram ഗവ.എൽ.പി.എസ് കിഴക്കുപുറം Government
38604 Govt. L.P.S Koottathukulam ഗവ.എൽ.പി.എസ് കൂത്താട്ടുകുളം Government
38605 Govt. L.P.S Malayalapuzha ഗവ.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ Government
38606 New GL.P.S Malayalapuzha ന്യൂ ഗവ.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ Government
38607 Govt. L.P.S Malayalapuzha Earm ഗവ.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ ഏറം Government
38608 Govt. L.P.S Manjinikara ഗവ.എൽ.പി.എസ് മഞ്ഞിനിക്കര Government
38609 Govt. L.P.S Monpilavu ഗവ.എൽ.പി.എസ് മൺപിലാവ് Government
38610 Govt. WL.P.S Nannuvakkadu ഗവ.എൽ.പി.എസ് നന്നുവക്കാട് Government
38611 Govt. L.P.S Pathanamthitta ഗവ.എൽ.പി.എസ് പത്തനംതിട്ട Government
38612 Govt. L.P.S Chittar estate ഗവ.എൽ.പി.എസ് ചിറ്റാർ എസ്റ്റേറ്റ് Government
38613 Govt. L.P.S Thalachira ഗവ.എൽ.പി.എസ് തലച്ചിറ Government
38614 Govt. L.P.S Valiyakulam ഗവ.എൽ.പി.എസ് വലിയകുളം Government
38615 Govt. L.P.S Vettippuram ഗവ.എൽ.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറം Government
38616 Govt.L P S Gavi ഗവ.എൽ.പി.എസ് ഗവി Government
38617 Musaliar model L P S Cheenkalthadam മുസലിയാർ മോഡൽ എൽ പി സ്കൂൾ Aided
38618 E.A L.P.S Kumarumperoor ഇ.എ.എൽ.പി.എസ് കുമരംപേരൂർ Aided
38619 M.T L.P.S Edathara എം.ടി.എൽ.പി.എസ് ഇടത്തറ Aided
38620 M.T L.P.S Kumarumperoor എം.ടി.എൽ.പി.എസ് കുമരംപേരൂർ Aided
38621 C.M.S L.P.S Kumplampoika സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് കുമ്പ്ലാംപൊയ്ക Aided
38622 M.S.C L.P.S Mannarkulanji എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞി Aided
38623 M.S.C L.P.S Mylapra എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് മൈലപ്ര Aided
38624 N.M L.P.S Mylapra എൻ.എം.എൽ.പി.എസ് മൈലപ്ര Aided
38625 S.N.V L.P.S Myladumpara എസ്.എൻ.വി.എൽ.പി.എസ് മൈലാടുപാറ Aided
38626 St. Thomas L.P.S Moonnukallu സെൻറ് തോമസ് എൽ.പി.എസ് മൂന്നുകല്ല് Aided
38627 L.P.S Neelipilavu എ.ൽ.പി.എസ് നീലിപിലാവ് Aided
38628 S.I.S L.P.S Pathanamthitta എസ്.ഐ.എസ് എൽ.പി.എസ് പത്തനംതിട്ട Aided
38629 M.S.C L.P.S Puthenpeedika എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് പുത്തൻപീടിക Aided
38630 A..K.A.M L.P.S Valanchuzhy എ.കെ.എ.എം.എൽ.പി.എസ് വലഞ്ചുഴി Aided
38631 M S C L P S Valaiyanthy എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് വലിയന്തി Aided
38632 D.I.L.P.S Vettipuram ഡി.ഐ.എൽ.പി.എസ് വെട്ടിപ്പുറം Aided
38633 K.V L.P.S Padayanipara കെ.വി.എൽ.പി.എസ് പടയണിപ്പാറ Aided
38634 M.D L.P.S Kumbazha എം.ഡി.എൽ.പി.എസ് കുമ്പഴ Aided
38635 M.G L.P.S Kumbazha എം.ജി.എൽ.പി.എസ് കുമ്പഴ Aided
38636 C.M.S L.P.S Omalloor സി.എം.എസ്.എൽ.പി.എസ് ഓമല്ലൂർ Aided
38638 Govt. L.P.S Kodumthara ഗവ.എൽ.പി.എസ് കൊടുന്തറ Government
38639 Govt. L.P.S Vdasserikara ഗവ.എൽ.പി.എസ് വടശ്ശേരിക്കര Government
38640 G.C.S L.P.S Chengara ജി.സി.എസ്.എൽ.പി.എസ് ചെങ്ങറ Aided
38641 L.P.S Kumarumperoor South എൽ.പി.എസ് കുമരംപേരൂർ സൗത്ത് Aided
38642‍‍ K.H.M L.P.S Mlayalappuzha കെ.എച്ച്.എം.എൽ.പി.എസ് മലയാലപ്പുഴ Aided
38643 M.S.C L.P.S Nannuvakkadu എം.എസ്.സി.എൽ.പി.എസ് നന്നുവക്കാട് Aided