സഹായം Reading Problems? Click here


പത്തനംതിട്ട/എഇഒ കോഴഞ്ചേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category Panchayath
38433 Govt. U.P.S Cherukole ഗവൺമെന്റ് യു .പി .എസ്സ് ചെറുകോൽ Governent
38434 Govt. U.P.S Erathumpamon ഗവൺമെന്റ് യു .പി .എസ്സ് ഏറത്തുമ്പമൺ Governent
38435 Govt. U P S Kozhencherry East ഗവൺമെന്റ് യു .പി .എസ്സ് കോഴഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് Governent
38436 C.M.S.U.P.S Nallanikunnu സി .എം .എസ്സ് .യു .പി .എസ്സ് നല്ലാനിക്കുന്ന് Aided
38437 St. George U.P.S Naranganam സെന്റ്.ജോർജ്ജ് .യു .പി .എസ്സ് നരങ്ങാനം Aided
38438 M.G.U.P.S Prakkanam എം .ജി .യു .പി .എസ്സ് പ്രക്കാനം Aided
38439 U.P.S Prakkanam യു .പി .എസ്സ് പ്രക്കാനം Aided
38440 C.M.S.U.P.S Punnakkad സി .എം .എസ്സ് .യു .പി .എസ്സ് പുന്നക്കാട് Aided
38441 St. Mary`s U.P.S Thonniamala സെന്റ്. മേരീസ് .യു .പി .എസ്സ് തോന്ന്യാമല Aided
38442 M.T U.P.S Chamathackal എം .റ്റി .യു .പി .എസ്സ് .ചമതക്കൽ Aided
38443 M.T. U.P.S Karamveli എം .റ്റി .യു .പി .എസ്സ് .കാരംവേലി Aided
38444 N.M U.P.S Keekozhoor എൻ .എം .യു .പി .എസ്സ് കീക്കൊഴൂർ Aided
38445 M.E U.P.S Manjinikkara എം .ഇ .യു .പി .എസ്സ് മഞ്ഞിനിക്കര Aided
38446 N S S T T I And U P S Cherukole എൻ .എസ്സ് .എസ്സ് .റ്റി .റ്റി .ഐ ആന്റ് യു .പി .എസ്സ് ചെറുകോൽ Aided
38448 St.Mary's English UPS Kuzhikkala സെന്റ്. മേരീസ് .ഇംഗ്ലീഷ് യു .പി .എസ്സ് കുഴിക്കാല Unaided Recognised
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
38401 Govt. L.P.S Chiramel ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് ചിറമേൽ‍‍ Governent
38402 Govt. L.P.S Kadammanitta ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് കടമ്മനിട്ട Governent
38403 Govt. L.P.S Karamveli ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് കാരംവേലി Governent
38404 Govt. L.P.S Keekozhoor ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് കീക്കൊഴൂർ Governent
38405 Govt. L.P.S Prakkanam ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .എസ്സ് പ്രക്കാനം Governent
38406 Govt. L.P.G.S Prakkanam ഗവൺമെന്റ് എൽ .പി .ജി .എസ്സ് പ്രക്കാനം Governent
38407 C.M.S.L.P.S Kuzhikkala സി .എം .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് കുഴിക്കാല Aided
38408 C.M.S.L.P.S Prakkanam സി .എം .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് പ്രക്കാനം‍‍ Aided
38409 C.M.S.L.P.S Vayalathala സി .എം .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് വയലത്തല Aided
38410 L.P.S Chenneerkara North എൽ .പി .എസ്സ് ചെന്നീർക്കര നോർത്ത്‍‍ Aided
38411 N.S.S L.P.S Kattoor എൻ .എസ്സ് .എസ്സ് .എൽ .പി .എസ്സ് കാട്ടൂർ Aided
38412 S.N.D.P.L.P.S Muttathukonam എസ്സ് .എൻ .ഡി .പി .എൽ .പി .എസ്സ് മുട്ടത്തുകോണം Aided
38413 M.D L.P.S Naranganam എം .ഡി .എൽ .പി .എസ്സ് നാരങ്ങാനം Aided
38414 M.T L.P.S Cherukole എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ചെറുകോൽ Aided
38415 M.T L.P.S Chenneerkkara എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ചെന്നീർക്കര Aided
38416 M.T L.P.S Elanthoor East എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ഇലന്തൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
38417 M.T L.P.S Elanthoor Pariyaram എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ഇലന്തൂർ പരിയാരം Aided
38418 E.A .L.P.S Elanthoor Vellappara എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ഇലന്തൂർ വെള്ളപ്പാറ Aided
38419 M.T L.P.S Keekozhoor East എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് കീക്കൊഴൂർ ഈസ്റ്റ് Aided
38420 M.T L.P.S Kozhencherry എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് കോഴഞ്ചേരി Aided
38421 M.T L.P.S Mallapuzhasserry എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി Aided
38422 M.T L.P.S Melukara West എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ്മേലുകര വെസ്റ്റ് Aided
38423 M.T L.P.S M.T L.P.S Naranganam എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് നാരങ്ങാനം Aided
38424 M.T L.P.S Olikkal എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ഓലിക്കൽ Aided
38425 M.T L.P.S Onthekadu എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് ഓന്തേകാട് Aided
38426 M.T L.P.S Pulimthitta എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് പുളിന്തിട്ട Aided
38427 M.T L.P.S Thonniamala എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് തോന്ന്യാമല Aided
38428 M.T L.P.S Valiyavettam എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് വലിയവട്ടം Aided
38429 M.T L.P.S Vanchithramalabhagam എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് വഞ്ചിത്രമലഭാഗം Aided
38430 C. M. S L.P.S Erathumpamon സി. എം. എസ് .എൽ .പി .എസ്സ് ഏറത്തുമ്പമൺ Aided
38431 M.T L.P.S Kadammanitta എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് കടമ്മനിട്ട Aided
38432 M.T L.P.S Kuzhikkala എം .റ്റി .എൽ .പി .എസ്സ് കുഴിക്കാല Aided