സഹായം Reading Problems? Click here

ഡിഇഒ പത്തനംതിട്ട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പത്തനംതിട്ടഡിഇഒ പത്തനംതിട്ടഅടൂർകോന്നികോഴഞ്ചേരിപത്തനംതിട്ടപന്തളംറാന്നി
പത്തനംതിട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ കോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
38090 Govt. H.S Naranganam ഗവ.എച്ച്.എസ്. നാരങ്ങാനം കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38009 Govt. H.S.S Edamuri ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ഇടമുറി റാന്നി സർക്കാർ
38091 Govt. H.S.S Kissimum ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് കിസ്സിമം റാന്നി സർക്കാർ
38107 Model Residential School Pathanamthitta മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ക്കൂൾ, പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ
38082 Govt H.S Kokkathode ഗവ.എച്ച്.എസ്. കൊക്കാത്തോട് കോന്നി സർക്കാർ
38038 Govt H.S.S Konni ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കോന്നി കോന്നി സർക്കാർ
38088 T.M.G.H.S.S Peringanad തൃച്ചേന്ദമംഗലം ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരിങ്ങനാട് അടൂർ സർക്കാർ
38089 Govt. H.S Maroor ഗവ.എച്ച്.എസ്. മാരൂർ അടൂർ സർക്കാർ
38001 Govt. Boys H S S, Adoor ഗവ.ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ അടൂർ സർക്കാർ
38008 Govt. V.H.S.S Vadakkedathucavu ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , വടക്കടത്തുകാവ് അടൂർ സർക്കാർ
38041 Govt. V.H.S.S Aranmula ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , ആറന്മുള കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38046 Govt. Tribal H.S Kattachira ഗവ.ട്രൈബൽ എച്ച്.എസ്.എസ് കട്ടച്ചിറ പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ
38011 Govt H.S.S Elimullumplackal ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , ഇലിമുള്ളുംപ്ലാക്കൽ കോന്നി സർക്കാർ
38003 Govt. Girls H.S.S. Adoor ഗവ.ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ അടൂർ സർക്കാർ
38040 Govt. H.S Kozhencherry ഗവ.എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38105 Govt. H.S.S Thengamam ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തെങ്ങമം അടൂർ സർക്കാർ
38029 Govt. H.S.S Chittar ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്, ചിറ്റാർ പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ
38014 Govt. H.S.S Thumpamon North ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തുമ്പമൺ നോർത്ത് കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38069 Govt. H.S Keekozhoor ഗവ.എച്ച്.എസ്.കീക്കൊഴൂർ കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38024 Govt H.S.S Mancode ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് മാങ്കോട് കോന്നി സർക്കാർ
38087 Govt. H.S Kizhakkupuram ഗവ.എച്ച്.എസ്. കിഴക്കുപുറം അടൂർ സർക്കാർ
38066 Govt. H.S.S Kadimeenchira ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടുമീൻചിറ റാന്നി സർക്കാർ
38023 Govt V.H.S.S Koodal ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൂടൽ കോന്നി സർക്കാർ
38058 Govt. H.S.S Omalloor ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഓമല്ലൂർ പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ
38079 Govt. H.S.S Vechoochira Colony ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് വെച്ചൂച്ചിറ കോളനി റാന്നി സർക്കാർ
38027 Govt. V.H.S.S Elanthoor ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഇലന്തൂർ കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38080 Govt. V.H.S.S Nedumon ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് നെടുമൺ അടൂർ സർക്കാർ
38081 Govt H.S.S Thekkuthode ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് തേക്കുതോട് കോന്നി സർക്കാർ
38060 Govt. H.S.S And V.H.S.S Pathanamthitta ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് & വി.എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട സർക്കാർ
38021 Govt H.S.S And V.H.S.S Kalanjoor ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് & വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കലഞ്ഞൂർ കോന്നി സർക്കാർ
38017 Govt. H.S.S Kadammanitta ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കടമ്മനിട്ട കോഴഞ്ചേരി സർക്കാർ
38019 Govt V.H.S.S Kaipattoor ഗവ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കൈപ്പട്ടൂർ കോന്നി സർക്കാർ
38086 Amrita Girls H. S. PARAKODE അമൃത ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പറക്കോട് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38035 AMRITA V.H.S.S. Konni അമൃത വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കോന്നി കോന്നി എയ്ഡഡ്
38084 Elamannoor H.S Elamannoor ഇളമണ്ണൂർ എച്ച്.എസ്. ഇളമണ്ണൂർ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38106 A.B.H.S Omalloor എ.ബി.എച്ച്.എസ്. ഓമല്ലൂർ പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38097 M.G.H.S.S Thumpamon എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തുമ്പമൺ പന്തളം എയ്ഡഡ്
38047 M.T.V.H.S.S Kunnam എം.ടി.വി.എച്ച്.എസ്. കുന്നം റാന്നി എയ്ഡഡ്
38050 MPV.H.S.S Kumbazha എം.പി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുമ്പഴ പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38068 M.S.H.S.S Ranny എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38045 H.S Maniyar എച്ച്.എസ്. മണിയാർ പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38072 H.S Valiyakulam എച്ച്.എസ്.വലിയകുളം പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38028 N.S.S H.S Kattoor എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്, കാട്ടൂർ കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38006 N.S.S H.S.S Adoor എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , അടൂർ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38007 N.S.S.H.S.S Choorakode എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് , ചൂരക്കോട് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38094 N.S.S H.S.S Thattayil എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.എസ് തട്ടയിൽ പന്തളം എയ്ഡഡ്
38075 N.S.S.H.S Makkappuzha എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.മക്കപ്ഫുഴ റാന്നി എയ്ഡഡ്
38076 N.S.S H.S. Vallicode Kottayam എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്.വള്ളിക്കോട് കോട്ടയം കോന്നി എയ്ഡഡ്
38092 N.S.S. Boys H.S.S Pandalam എൻ.എസ്.എസ് ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്.എസ് പന്തളം പന്തളം എയ്ഡഡ്
38093 N.S.S. Girls H.S Pandalam എൻ.എസ്.എസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്. പന്തളം പന്തളം എയ്ഡഡ്
38095 N.S.S H.S. Perumpulickal എൻ.എസ്.എസ് എച്ച്.എസ്. പെരുമ്പുളിക്കൽ പന്തളം എയ്ഡഡ്
38067 Ebenezer H.S Ettichuvadu എബനനസർ എച്ച്. എസ്.എസ്.റാന്നി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38049 S.A.V.H.S Angamoozhy എസ്.എ.വി.എച്ച്.എസ്.ആങ്ങമൂഴി പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38051 S.H.H.S.S Mylapra എസ്.എച്ച്.എസ്. മൈലപ്ര പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38026 S.N.D.P.H.S Edappariyaram എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഇടപ്പരിയാരം കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38025 S.N.D.P.H.S.S Karamveli എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കാരംവേലി കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38013 S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചെന്നീർക്കര കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38015 S.N.D.P.H.S.S Muttathukonam എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മുട്ടത്തുകോണം കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38077 S.N.D.P.H.S.S Venkurunji എസ്.എൻ.ഡി.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെൺകുറിഞ്ഞി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38020 S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. അങ്ങാടിക്കൽ സൗത്ത് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38098 S.V.H.S Pongalady എസ്.വി.എച്ച്.എസ്. പൊങ്ങലടി പന്തളം എയ്ഡഡ്
38070 S.C H.SS Ranny എസ്.സി.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38057 Catholicate H.S.S Pathanamthitta കാത്തലിക്കേറ്റ് എച്ച്.എസ്.എസ് പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38030 K.R.P.M.H.S.S. Seethathode കെ.ആർ.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. സീതത്തോട് പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38054 Kodumon H.S Kodumon കൊടുമൺ എച്ച്.എസ്.എസ് കൊടുമൺ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38016 Gurukulam High School Edakulam ഗുരുകുലം എച്ച്.എസ്, ഇടക്കുളം റാന്നി എയ്ഡഡ്
38044 T.T.T.M.V.H.S.S Vadasserikkara ടി.ടി.ടി.എം വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ,വടശ്ശേരിക്കര പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38002 Dr.C.T.Eapen Memorial St. Thomas V.H.S.S Pannivizha ഡോ.സി.റ്റി.ഈപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സെന്റ് തോമസ് വി. എച്ച്.എസ്.എസ്. പന്നിവിഴ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38062 Netaji High School Pramadom നേതാജി ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂൾ, പ്രമാടം കോന്നി എയ്ഡഡ്
38037 PSV P.M. H.S.S Iravon Konni പി.എസ്.വി.പി.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.ഐരവൺ, കോന്നി കോന്നി എയ്ഡഡ്
38053 Amrita Boys High School Parakodu അമൃത ബോയ്സ് എച്ച്.എസ്. പറക്കോട് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38104 P.U.S.P.M.H.S. Pallickal പി.യു.എസ്.പി.എം.എച്ച്.എസ്.പള്ളിക്കൽ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38074 P C H S Pulloopuram പി.സി.എച്ച്.എസ്. റാന്നി പുല്ലൂപ്രം റാന്നി എയ്ഡഡ്
38073 B.A.H.S Cherukulanji ബി.എ.എച്ച്.എസ്.ചെറുകുളഞ്ഞി പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38055 Marthoma H.S.S Pathanamthitta മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.എസ് , പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38083 Marthoma High School Mekkozhoor മാർത്തോമ്മാ എച്ച്.എസ്.മേക്കൊഴൂർ റാന്നി എയ്ഡഡ്
38031 V.K.N.M .V.H.S.S Vayyattupuzha വി.കെ.എൻ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. വയ്യാറ്റുപുഴ പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38022 C.A.M.H.S. Kurumpakara സി.എ.എം.എച്ച്.എസ്, കുറുമ്പകര അടൂർ എയ്ഡഡ്
38043 C.M.S High School Kumplampoika സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്, കുമ്പളാംപൊയ്ക പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38048 C.M.S H.S.S Kuzhikala സി.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിക്കാല കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
50004 CSI HSS FOR PARTIALLY HEARING, MANAKALA, സി.എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ പാർഷ്യലി ഹിയറിംങ്ങ്, മണക്കാല അടൂർ എയ്ഡഡ്
38085 St. George Asram H.S Chayalode Mangadu സെന്റ് ജോർജ് ആശ്രമം എച്ച്.എസ്. ചായലോട് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38034 St. George H.S Kizhavalloor സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്. കിഴവള്ളൂർ കോന്നി എയ്ഡഡ്
38036 St. George H.S Oottupara സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്.എസ്.ഊട്ടുപാറ കോന്നി എയ്ഡഡ്
38018 St George's Mount H S Kaipattoor സെന്റ് ജോർജ് മൗണ്ട് എച്ച്.എസ്. കൈപ്പട്ടൂർ കോന്നി എയ്ഡഡ്
38010 St. George V.H.S.S Attachackal സെന്റ് ജോർജ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അട്ടച്ചാക്കൽ കോന്നി എയ്ഡഡ്
38065 St. Joseph`s H.S Naranamoozhy സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.നാറാണംമൂഴി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38102 St. Thomas H.S. Kadampanad സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. കടമ്പനാട് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38071 St. Thomas H.S Pazhavangadi സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.റാന്നി റാന്നി എയ്ഡഡ്
38078 St.Thomas H.S Vechoochira സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്. വെച്ചൂച്ചിറ റാന്നി എയ്ഡഡ്
38039 St. Thomas H.S.S Kozhencherry സെന്റ് തോമസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
38099 St. Paul's HSS Nariyapuram സെന്റ് പോൾസ് എച്ച്.എസ്. നരിയാപുരം പന്തളം എയ്ഡഡ്
38012 St.Benedict`s M.S.C.H.S Thannithode സെന്റ് ബെനഡിക്ട് എം.എസ്.സി എച്ച്.എസ്.തണ്ണിത്തോട് കോന്നി എയ്ഡഡ്
38004 St. Mary`s M.M.G.H.S.S Adoor സെന്റ് മേരീസ് എം.എം.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, അടൂർ അടൂർ എയ്ഡഡ്
38056 St. Mary`s High School Pathanamthitta സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്.എസ്.പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38042 St Mary`s Girls High School Kozhencherry സെന്റ് മേരീസ് ജി എച്ച്.എസ്. കോഴഞ്ചേരി കോഴഞ്ചേരി എയ്ഡഡ്
50005 SCHOOL FOR DEAF, ENATHU സ്ക്കൂൾ ഫോർ ഡഫ്, ഏനാത്ത് അടൂർ എയ്ഡഡ്
38063 High School Ranni Perunad ഹൈസ്ക്കൂൾ റാന്നി പെരുനാട് റാന്നി എയ്ഡഡ്
38032 Republican V.H.S.S Konni റിപ്പബ്ലിക്കൻ വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കോന്നി കോന്നി എയ്ഡഡ്
38061 J.M.P.H.S Malayalappuzha ജെ.എം.പി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലയാലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട എയ്ഡഡ്
38096 Panchayat H.S.S Kulanada പഞ്ചായത്ത് എച്ച്.എസ്.എസ്, കുളനട പന്തളം എയ്ഡഡ്
സെന്റ് മേരീസ് ആർ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്, മല്ലശ്ശേരി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
സെന്റ് തോമസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. പന്തളം, കുരമ്പാല
മൗണ്ട് ബദനി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്, മൈലപ്ര
സെന്റ് മേരീസ് ബദനി ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്.റാന്നി പെരുനാട്
ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്, അടൂർ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_പത്തനംതിട്ട&oldid=1810468" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്