സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/രചന

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം

ഗദ്യരചന ഹൈസ്ക്കൂൾ

639 - Kavitharachana - Malayalam (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

640 - Katharachana - Malayalam (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ്

641 - Kavitharachana - Hindi (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

642 - Katharachana - Hindi (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

644 - Upanyasam - English (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

645 - Upanyasam - Hindi (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

648 - Kavitharachana - Urdu (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

692 - Kavitharachana - English (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

701 - Upanyasam - Arabic (Arabic Kalolsavam)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

803 - Kavitharachana (Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

944 - Upanyasam - Malayalam (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ്

945 - Upanyasam - English (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ്

946 - Upanyasam - Arabic (HSS General)

A ഗ്രേഡ്

947 - Upanyasam - Sanskrit (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

948 - Upanyasam - Hindi (HSS General)

A ഗ്രേഡ്

950 - Katharachana - Malayalam (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

951 - Katharachana - English (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

952 - Katharachana - Hindi (HSS General)

A ഗ്രേഡ്

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

954 - Katharachana-Sanskrit (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

958 - Kavitharachana - Hindi (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

959 - Kavitharachana-Arabic (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്

960 - Kavitharachana - Sanskrit (HSS General)

A ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

961 - Kavitharachana - Urdu (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=SSK:2018-19/രചന&oldid=565579" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്