സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

LAKSHMI PRIYA VIJAYAN,
12, 12001 - Durga H. S. S. Kanhangad(Kasaragod)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 947 HSS A 734 12001.pdf

PDF file icon.png

M L SANDHRA,
12, 41010 - Parippally A S H S S(Kollam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

VARNYA R,
12, 13028 - GBHSS CHERUKUNNU (Kannur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

CHANDANA .S.,
11, 27014 - H.S.S Valayanchirangara(Ernakulam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

GAYATHRI G,
12, 36021 - N S Boys H S S Mannar(Alappuzha)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

VISHNUMAYA K S,
11, 15048 - G H S S Meenangadi(Wayanad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

APARNA S,
12, 22049 - St Clare`s C. G. H. S. SThrissur (Thrissur)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

MONISHA.M,
12, 21010 - B.S.S GURUKULAM HigherSecondary School, Alathur (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

AISWARYA.T.M,
11, 20008 - H. S. Peringode (Palakkad)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

MANYA SURESH,
12, 38020 - S.N.V.H.S.S And V.H.S.SAngadical South (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

LAKSHMYKANTHAN P K,
11, 45020 - Govt HSS Peruva (Kottayam)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download

PDF file icon.png

SYAMLI SYAM J,
11, 42018 - G H S S Kappil(Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
Download