സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

ANAND VIJAYAN,
10, 41010 - Parippally A S H S S(Kollam)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 761 41010.pdf

PDF file icon.png

GEETHU PRAKASH,
10, 14063 - Mambaram HSS (Kannur)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 772 14063.pdf

PDF file icon.png

ANANTHA LAKSHMI.V,
9, 21010 - B.S.S GURUKULAM HigherSecondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 767 21010.pdf

PDF file icon.png

SATHEERTHYA.C.S,
8, 47083 - SVEMHS NANMINDA (Kozhikode)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 769 47083.pdf

PDF file icon.png

SHAMSEENA S,
10, 36018 - S N D P Sanskrit. H SVallikunnam (Alappuzha)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 763 36018.pdf

PDF file icon.png

DONA MERCY KURIAN,
10, 30016 - M.M.H.S. Nariyampara(Idukki)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 770 30016.pdf

PDF file icon.png

HARIPRIYA M,
10, 15050 - S N H S S Poothadi(Wayanad)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 771 15050.pdf

PDF file icon.png

KANYA S S,
10, 22053 - H. F. C. G. H. S. Thrissur(Thrissur)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 766 22053.pdf

PDF file icon.png

GOPIKA V,
9, 43076 - Govt. G. H. S. S. Karamana(Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 774 43076.pdf

PDF file icon.png

ARYA ARCHANA.A,
8, 19002 - GMHSS C U Campus(Malappuram)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 768 19002.pdf

PDF file icon.png

AMAL JOSE,
10, 31059 - Sreekrishna V H S SKurichithanam (Kottayam)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 764 31059.pdf

PDF file icon.png

SONA. T.U,
10, 27014 - H.S.S Valayanchirangara(Ernakulam)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം ഉപന്യാസം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 801 HS A 765 27014.pdf