സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/സംസ്കൃതം കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SHIDHINA P S,
10, 14030 - RAMAVILASAM HSS . CHOKLI(Kannur)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 681 14030.pdf

PDF file icon.png

SIVAPRIYA O S,
10, 26074 - S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor(Ernakulam)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 691 26074.pdf

PDF file icon.png

DEVAPRIYA J S,
9, 16063 - SANSKRIT HS VATTOLI(Kozhikode)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 684 16063.pdf

PDF file icon.png

ATHIRA G,
9, 36018 - S N D P Sanskrit. H SVallikunnam (Alappuzha)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 689 36018.pdf

PDF file icon.png

SOWJANYA B,
10, 11001 - S. A. P. H. S. Agalpady(Kasaragod)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 685 11001.pdf

PDF file icon.png

DEVANAND.E,
10, 15003 - Fr. G K M H S Kaniyaram(Wayanad)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 682 15003.pdf

PDF file icon.png

ARYA ARCHANA.A,
8, 19002 - GMHSS C U Campus(Malappuram)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 683 19002.pdf

PDF file icon.png

ANANTHA LAKSHMI.V,
9, 21010 - B.S.S GURUKULAM HigherSecondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 694 21010.pdf

PDF file icon.png

MAYA K.M,
10, 24003 - L. F. Girls H. S Chelakkara(Thrissur)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 693 24003.pdf

PDF file icon.png

DEVIKA S S,
10, 42064 - RRV GHSS Kilimanoor(Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 686 42064.pdf

PDF file icon.png

AISWARYA,
8, 37041 - S. N. V.S. H. S. Thiruvalla(Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം സംസ്കൃതം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 803 HS A 688 37041.pdf