സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന (എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SUBIL SUNNY,
12, 30052 - STHSS Thankamany (Idukki)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2123 30052.pdf

PDF file icon.png

DEVIPRIYA.A,
12, 12058 - Dr. A. G. H. S. S. Kodoth(Kasaragod)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2128 12058.pdf

PDF file icon.png

NIVEDITHA GEORGE,
11, 15009 - G H S S Kartikulam(Wayanad)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2125 15009.pdf

PDF file icon.png

HIBA AFSAL,
12, 26014 - E.M .Govt. H.S.S. FortKochi(Ernakulam)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2126 26014.pdf

PDF file icon.png

GOWRI SREENIVAS,
11, 38013 - S.N.D.P.H.S.S Chenneerkara(Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2130 38013.pdf

PDF file icon.png

FIDA SUBAIR,
12, 20007 - G. H. S. S. Mezhathur.(Palakkad)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2127 20007.pdf

PDF file icon.png

NEHARIN,
11, 18061 - G H S S Anamangad(Malappuram)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2133 18061.pdf

PDF file icon.png

MARY P T,
12, 24039 - St. Joseph`s H. S. SPavaratty (Thrissur)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2131 24039.pdf

PDF file icon.png

PARVATHI O,
12, 17032 - Chinmaya E. M. H. S. S.(Kozhikode)
HSS വിഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ് കഥാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 951 HSS A 2124 17032.pdf