സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/ഹിന്ദി കഥാരചന (എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

SIVAGANGA P BIJU,
10, 15007 - M G M H S S Mananthavady (Wayanad)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 443 15007.pdf

PDF file icon.png

DRISYA M MATHEW,
10, 33089 - IJBCGHS MANARKAD (Kottayam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 451 33089.pdf

PDF file icon.png

RAKHI SURESH,
10, 28040 - Vimalamatha H S Kadalikkad Manjalloor (Ernakulam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 444 28040.pdf

PDF file icon.png

SHIVANI GUPTHA,
9, 13040 - KPRGSGHSS Kalliasseri (Kannur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 445 13040.pdf

PDF file icon.png

ARYA.K,
10, 21010 - B.S.S GURUKULAM Higher Secondary School, Alathur (Palakkad)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 441 21010.pdf

PDF file icon.png

J MALAVIKA S KURUP,
8, 40033 - M. M. H. S. S Nilamel (Kollam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 455 40033.pdf

PDF file icon.png

BEEGUM FATHIMA S S,
10, 42071 - Govt. V.H.S.S. Kallara (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 454 42071.pdf

PDF file icon.png

HRIDHYA U R,
10, 22064 - St Paul's C E H S S Kuriachira (Thrissur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 449 22064.pdf

PDF file icon.png

POOJA KAIMAL,
9, 12024 - G. H. S. S. Kakkat(Kasaragod)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 442 12024.pdf

PDF file icon.png

VYSHNAVI M,
10, 16054 - THIRUVANGOOR HSS (Kozhikode)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 446 16054.pdf

PDF file icon.png

NANDANA R,
10, 35015 - St. Antony`s G H S Alappuzha (Alappuzha)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 452 35015.pdf

PDF file icon.png

NANDANA SURESH T,
10, 18021 - G.B.H.S.S. Manjeri (Malappuram)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 447 18021.pdf

PDF file icon.png

JAYADEV S,
10, 37041 - S. N. V.S. H. S. Thiruvalla (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന ഹിന്ദി
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 642 HS A 453 37041.pdf