സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/മലയാളം കവിതാരചന (എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

GOWTHAMI S,
10, 15032 - G H S S Padinjarathara (Wayanad)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2016 15032.pdf

PDF file icon.png

SREENANDA B,
10, 16047 - GGHSS KOYILANDY (Kozhikode)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2011 16047.pdf

PDF file icon.png

MEERA R S,
10, 39029 - G.H.S Pooyappally (Kollam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2015 39029.pdf

PDF file icon.png

ANANYA O,
9, 23026 - G G V H S S IRINJALAKUDA (Thrissur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2008 23026.pdf

PDF file icon.png

SIYANA YASMIN,
10, 15006 - G V H S S Mananthavady (Wayanad)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2012 15006.pdf

PDF file icon.png

AJMIYA A.S,
10, 42061 - Govt. H.S.S. Tholicode (Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2001 42061.pdf

PDF file icon.png

ARCHANA DAS V S,
9, 35021 - G. H. S. Kakkazhom (Alappuzha)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2004 35021.pdf

PDF file icon.png

SOLA SOPHIA ANIL,
10, 32040 - CMS HS Nedumgadappally (Kottayam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2005 32040.pdf

PDF file icon.png

JIYAMOL JOHNSON,
10, 29044 - S N V H S S N R City (Idukki)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2006 29044.pdf

PDF file icon.png

FATHIMATH ZUHRA,
10, 13037 - JAMA-ATH HS PUTHIYANGADI (Kannur)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2013 13037.pdf

PDF file icon.png

ARUNIMA JAYADEVAN,
10, 28017 - M K M H S Piravom (Ernakulam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2007 28017.pdf

PDF file icon.png

MUHAMMED JALEEL,
9, 40027 - Govt HSS Yeroor (Kollam)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2002 40027.pdf

PDF file icon.png

NILA S,
9, 38073 - B.A.H.S Cherukulanji (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം കവിതാരചന മലയാളം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19
പ്രമാണം:SSK2018-19 639 HS B 2003 38073.pdf