സഹായം Reading Problems? Click here

ഹരിതവിദ്യാലയം വിദ്യാഭ്യാസ റിയാലിറ്റി ഷോ ഭാഗം മൂന്ന് ( 2022 )/ടെലികാസ്റ്റ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ടെലികാസ്റ്റ് - ഷെഡ്യൂൾ

School Code District Date of Telecast Youtube Link Photo
1 Curtain Raiser - - 23/12/2022 HV SEASON 3 - Curtain-raiser
Hv3-01-curtainRaiser-V Sivankutty inauguration.png
2 St. Helen`s Girls H. S. Lourdepuram 44014 TVM 23/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 01
Hv3 01 TRIVANDRUM ST HELENS GIRLS HS LOURDEPURAM.png
3 G. U. P. S. Koliyadukkam 11461 Kasargod 24/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 02
Hv3 02 KASARAGOD GUPS KOLIYADUKKAM.png
4 St. Joseph`s H S S Karimannoor 29005 Idukki 24/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 03
Hv3-04-IDUKKY ST JOSEPHS HSS KARIMANNOOR.png
5 G. V. L. P. S. Chittur 21302 Palakkad 25/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 04
Hv3-05-PALAKKAD GVLPS CHITTUR.png
6 Govt. H.S.S. Anchalummoodu 41059 Kollam 25/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 05
Hv3-06-KOLLAM GHSS ANCHALUMMOODU.png
7 GLPS Olakara 19833 Malappuram 26/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 06
Hv3-07-MALAPPURAM GLPS OLAKARA.png
8 Govt U.P.S.Akkarappadam 45251 Kottayam 26/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 07
Hv3-08-Kottayam GUPS Akkarappadam.png
9 G.L.P.S.Panmanamanayil 41312 Kollam 27/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 08
Hv3-09-KOLLAM GLPS PANMANAYIL.png
10 St. Joseph's UPS Maniamkunnu 32242 Kottayam 27/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 09
Hv3-10-Kottayam St Joseph UPS Maniyamkunnu.png
11 C. B. H. S. S. Vallikkunnu 19068 Malappuram 28/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 10
Hv3-11-MALAPPURAM CBHSS VALLIKKUNNU.png
12 Govt.U.P.S Poozhikkadu 38325 Pathanamthitta 28/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 11
Hv3-12-Pathanamthitta GUPS Poozhikkadu.png
13 LPS Tholicode 40437 Kollam 29/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 12
Hv3-13-KOLLAM LPS THOLICODE.png
14 U. J. B. S. Kuzhalmannam 21420 Palakkad 29/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 13
Hv3-14-PALAKKAD UJBS KUZHALMANNAM.png
15 ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM 23070 Thrissur 30/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 14
Hv3-15-THRISSUR ST JOSEPH HS MATHILAKAM.png
16 PERAMBRA HSS 47031 kozhikode 30/12/2022 HV SEASON 3- EPISODE 15
Hv3-16-KOZHIKODE PERAMBRA HSS.png
17 NOCHAD HSS 47110 kozhikode 31/12/2022 HV SEASON3 - EPISODാ 17
Hv3-18-KOZHIKODE NOCHAD HSS.png
18 A. M. M. H. S. S. Edayaranmula 37001 Pathanamthitta 31/12/2022 HV SEASON3 - EPISODE 16
Hv3-17-PATHANAMTHITTA AMMHSS EDAYARANMULA.png
19 G.H.S.S Ayyankoickal 41075 Kollam 01/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 18
Hv3-19-KOLLAM GHSS AYYANKOICKAL.png
20 NAMHSS PERINGATHUR 14031 Kannur 01/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 19
Hv3-20-KANNUR NAMHSS PERINGATHUR.png
21 Govt D V H S S Charamangalam 34013 Alappuzha 02/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 20
Hv3-21-ALAPUZHA GDVHSS CHARAMANGAHALAM.png
22 S A L P S Thariode 15227 Wayanad 02/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 21
Hv3-22-WAYANAD SALPS THARIODE.png
23 G V H S S Madapally 16011 kozhikode 08/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 22
Hv3-23-KOZHIKODE GVHSS MADAPALLY.png
24 Govt. Girls H. S. S. Cottonhill 43085 TVM 08/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 23
Hv3-24-TVM GOVT GIRLS-HSS COTTONHILL.png
25 Govt. U. P. S. Puthiyankam 21253 Palakkad 09/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 24
Hv3-25-PALAKKAD GUPS PUTHIYANKAM.png
26 M I H S Poomkavu 35052 Alappuzha 09/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 25
Hv3-26-ALAPUZHA MIHS POOMKAVU.png
27 N. N. M. H. S. S. Chelembra 19065 Malappuram 10/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 26
Hv3-27-MALAPPURAM NNMHSS CHELEMBRA.png
28 St.Ephrem's H S S Mannanam 33056 Kottayam 10/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 27
Hv3-29-KOTTAYAM ST.EPHREMS HSS MANNANAM.png
29 Govt. H S S for Girls Neyyattinkara 44037 TVM 11/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 28
Hv3-31-TVM GHSS FOR GIRLS.png
30 V V H S S Thamarakulam 36035 Alappuzha 11/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 29
Hv3-30-ALAPUZHA VVHSS THAMARAKULAM.png
31 P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 20014 Palakkad 12/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 30
Hv3-28-PALAKKAD PTMYHSS EDAPPALAM.png
32 S.H.H.S.S Mylapra 38051 Pathanamthitta 12/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 31
Hv3-32-PATHANAMTHITTA SHHSS MYLAPARA.png
33 Sacred Heart H.S.S. Thevara 26067 Ernakulam 13/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 32
Hv3-33-ERNAKULAM SACRED HEART HSS THEVARA.png
34 G. U. P. S. Bheemanad 21875 Palakkad 13/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 33
Hv3-34-PALAKKAD GUPS BHEEMANAD.png
35 K. H. S. Moothanthara 21060 Palakkad 14/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 34
Hv3-35-PALAKKAD KHS MOOTHANTHARA.png
36 Govt. H.S.S. KALLAR 30012 Idukki 14/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 35
Hv3-36-Idukki GHSS Kallar.png
37 A. U. P. S. Udinur Central 12555 Kasargod 15/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 36
Hv3-37-KASARAGOD AUPS UDINUR CENTRAL.png
38 G. O. H. S S. Edathanattukara 21096 Palakkad 15/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 37
Hv3-38-PALAKKAD GOHSS EDATHANATTUKARA.png
39 Pulliyil GUPS 48482 Malappuram 16/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 38
Hv3-39-MALAPPURAM PULLIYIL GUPS.png
40 Ayanivelikulangara J F K M V H S S 41033 Kollam 16/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 39
Hv3-40-KOLLAM AYANIVELIKULANGARA JFKMVHSS.png
41 I. I. A. L. P. S. Chandera 12518 Kasargod 17/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 40
Hv3-41-KASARGOD IIALPS CHANDERA.png
42 G. L. P. S. Moyan Palakkad 21622 Palakkad 17/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 41
Hv3-42-PALAKKAD GLPS MOYAN PALAKKAD.png
43 G.U. P. S. Vellamkulangara 35436 Alappuzha 18/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 42
Hv3-43-ALAPUZHA GUPS VELLAMKULANGARA.png
44 A. K. N. M. M. A. M. H. S. Kattukulam 20034 Palakkad 18/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 43
Hv3-44-PALAKKAD AKNMMAMHS KATTUKULAM.png
45 Govt. U. P. School Karimannoor 29303 Idukki 19/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 44
Hv3-45-IDUKKY GUPS KARIMANNOOR.png
46 St. Mary`s H. S. S. Pattom 43034 TVM 19/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 45
Hv3-46-TVM ST.MARYS HSS PATTOM.png
47 Govt LPS Kadakkarappally 34306 Alappuzha 20/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 46
Hv3-47-ALAPUZHA GLPS KADAKKARAPALLY.png
48 Matha H. S. Mannampetta 22071 Thrissur 20/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 47
Hv3-48-THRISSUR MATHA HS MANNAMPETTA.png
49 S S P B H S S Kadakkavoor 42019 TVM 21/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 48
Hv3-49-TVM SSPBHSS KADAKKAVOOR.png
50 GUPS Thalakkani 14856 Kannur 21/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 49
Hv3-50-KANNUR GUPS THALAKKANNI.png
51 G.L.P.S Eravipuram 41508 Kollam 22/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 50
Hv3-51-Kollam GLPS Eravipuram.png
52 St. Francis H. S. S. Aluva 25018 Ernakulam 22/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 51
Hv3-52-ERNAKULAM ST.FRANCIS HSSS ALUVA.png
53 Vayala N. V. U. P. S 40347 Kollam 23/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 52
Hv3-53-KOLLAM NVUPS VAYALA.png
54 St. Joseph`s U. P. S. Koonammavu 25855 Ernakulam 23/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 53
Hv3-54-ERNAKULAM ST JOSEPHS UPS-KOONAMMAVU.png
55 G. L. P. S. Theyyangad 19512 Malappuram 24/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 54
Hv3-55-MALAPPURAM GLPS THEYYANGAD.png
56 GOVT.L.P.S ANAD 42564 TVM 24/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 55
Hv3-56-TVM GLPS ANAD.png
57 Govt. Tribal H. S. S. Poomala 29003 Idukki 25/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 56
Hv3-57-IDUKKI GOVT TRIBAL HSS POOMALA.png
58 D. G. H. S. S. Tanur 19026 Malappuram 25/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 57
Hv3-58-MALAPURAM DGHSS TANUR.png
59 G. U. P. S. Padikkeel 12544 Kasargod 26/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 58
Hv3-59-KASARAGOD GUPS PADIKKEEL.png
60 P.T.M.A.U.P School Badira 11469 Kasargod 26/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 59
Hv3-60-KASARAGODE PTMAUP SCHOOL BADIRA.png
61 AVS Govt.Higher Secondary School Karivellur 13105 Kannur 27/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 60
Hv3-61-KANNUR AVS GOVT HSS KARIVELLUR.png
62 G H S Odappallam 15054 Wayanad 27/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 61
Hv3-62-WAYANAD GHS ODAPPALLAM.png
63 Emjay V H S school Villiappally 16008 kozhikode 28/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 62
Hv3-63-mjvhss-villiappally.png
64 S.N.D.P.H.S.S. Udayamperoor 26074 Ernakulam 28/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 63
Hv3-64-ERNKLM SNDPHSS UDAYAMPEROOR.png
65 AUPS Thenhippalam 19873 Malappuram 29/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 64
Hv3-65-MALAPPURAM AUPS THENHIPPALAM.png
66 C. N. N. G. L. P. S. Cherpu 22212 Thrissur 29/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 65
Hv3-66-THRISSUR CNNGLPS CHERPU.png
67 W O U P S Muttil 15354 Wayanad 30/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 66
Hv3-67-WAYANAD WOUPS MUTTIL.png
68 ERIAM VIDYAMITHRAM UPS 13568 Kannur 30/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 67
Hv3-68-KANNUR ERIAM VIDYAMITHRAM UPS.png
69 Mt. Carmel H.S.S. Kottayam 33025 Kottayam 31/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 68
Hv3-69-KOTTAYAM MT CARMEL HSS KOTTAYAM.png
70 Govt H. S. S. Kadakkal 40031 Kollam 31/01/23 HV SEASON3 - EPISODE 69
Hv3-70-Kollam GHSS Kadakkal.png
71 G. V. G. H. S. S. Chittur 21041 Palakkad 01/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 70
Hv3-71-PALAKKAD GVGHSS CHITTUR.png
72 A J J M G H S S Thalayolaparambu 45015 Kottayam 01/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 71
Hv3-72-KOTTAYAM AJJMGHSS THALAYOLAPARAMBU.png
73 C.M.S.L.P.S Ennooramvayal 38539 Pathanamthitta 02/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 72
Hv3-73-PATHANAMTHITTA CMSLPS ENNOORANVAYAL.png
74 Govt. V. H. S. S. for the Deaf, Jagathy 43270 TVM 02/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 73
Hv3-74-TVM GVHSS FOR THE DEAF JAGATHY.png
75 Govt. VHSS Kadirur 14015 Kannur 03/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 74
Hv3-75-KANNUR GVHSS KADIRUR.png
76 G. H. S. Thachangad 12060 Kasargod 03/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 75
Hv3-76-KASARAGOD GHS THACHANGAD.png
77 St. George`s H.S Arakkunnam 26001 Ernakulam 04/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 76
Hv3-77-ERNAKULAM ST GEORGES HS ARAKKUNNAM.png
78 Cherupushpam.G.H S S, Vadakkencherry 21001 Palakkad 04/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 77
Hv3-78-PALAKKAD CHERUPUSHPAM GHSS VADAKKENCHERY.png
79 GOVT. H S S, NEDUVELI 43015 TVM 05/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 78
Hv3-79-TVM GVHSS NEDUVELI.png
80 Govt. LPS Valayanchirangara 27232 Ernakulam 05/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 79
Hv3-80-ERNAKULAM GLPS VALAYANCHIRANGARA.png
81 G. L. P. S. Mundur 21706 Palakkad 06/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 80
Hv3-81-PALAKKAD GLPS MUNDUR.png
82 St. Mary`s C.G.H.S.S. Ernakulam. 26038 Ernakulam 06/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 81
Hv3-82-ERNAKULAM ST MARY CGHSS.png
83 A C K N S G U P S Melangot. 12336 Kasargod 07/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 82
Hv3-83-KASARAGOD ACKNSGUPS MELANGOT.png
84 C S I V H S S FOR THE DEAF, THIRUVALLA. 50006 Pathanamthitta 07/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 83
Hv3-84-PATHANAMTHITTA CSIVHSS DEAF THIRUVALLA.png
85 Fathima Matha Girls H S S Koompanpara 29040 Idukki 08/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 84
Hv3-85-IDUKKY FATHIMA MATHA GIRLS GHSS KOOMPANPARA.png
86 Govt HSS Kalavoor 34006 Alappuzha 08/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 85
Hv3-86-Alapuzha GHSS Kalavoor.png
87 CMSCHSS KOTTAYAM 33033 Kottayam 09/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 86
Hv3-87-KOTTAYAM CMSCHSS.png
88 JANAKI MEMORIAL U P S CHERUPUZHA 13951 Kannur 09/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 87
Hv3-88-KANNUR JANAKI MEMORIAL UPS CHERUPUZHA.png
89 S. D. V. G U. P. S. Neerkunnam 35338 Alappuzha 10/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 88
Hv3-89-ALAPUZHA SDVGUPS NEERKUNNAM.png
90 G L P S KODALY 23223 Thrissur 10/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 89
Hv3-90-THRISSUR GLPS KODALY.png
91 Govt. LPS Kadavoor 27331 Ernakulam 11/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 90
Hv3-91-ERNAKULAM GLPS KADAVOOR.png
92 Al Farookhia H.S. Cheranelloor 26009 Ernakulam 11/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 91
Hv3-92-ERNAKULAM AL FAROOKHIA HS CHERANELLOOR.png
93 Calicut Girls H.S.S. 17092 kozhikode 12/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 92
Hv3-93-KOZHIKODE GIRLS HSS CALICUT.png
94 G. U. P. S. Chemnad West 11453 Kasargod 12/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 93
Hv3-94-KASARGOD GUPS CHEMNAD WEST.png
95 Fathimabi Memorial HS Koombara 47045 kozhikode 13/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 94
Hv3-95-KOZHIKODE FATHIMABI MEMORIAL HS KOOMBARA.png
96 St. Mary's LPS Teekoy 32224 Kottayam 13/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 95
Hv3-96-KOTTAYAM ST MARYS LPS TEEKOY.png
97 G. H. S. S. Kakkat 12024 Kasargod 14/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 96
Hv3-97- KASARAGOD GHSS KAKKAT.png
98 G H S S Meenangadi 15048 Wayanad 14/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 97
Hv3-98-WAYANAD GHSS MEENANGADI.png
99 G. L. P. S Chithara 40201 Kollam 15/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 98
Hv3-99-Kollam GLPS Chithara.png
100 ST. Pauls. A. U. P. S. Trikarpur 12554 Kasargod 15/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 99
Hv3-100-KASARAGOD ST PAULS AUPS TRIKARPUR.png
101 Vimala Hridhaya Girls H.S.S. Kollam 41068 Kollam 16/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 100
Hv3-101-KOLLAM VIMALA HRIDHYA GIELS HSS KOLLAM.png
102 Govt. U P S Koothattukulam 28317 Ernakulam 16/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 101
Hv3-102-ERNAKULAM-GUPS KOOTHATTUKULAM.png
103 Govt. H. S. S. Thonnackal 43004 TVM 17/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 102
Hv3-103-TVM GHSS THONNACKAL.png
104 Govt. L. P. S. Cotton Hill 43203 TVM 17/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 103
Hv3-104-TVM GLPS COTTON HILL.png
105 Netaji High School Pramadom 38062 Pathanamthitta 18/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 104
Hv3-105-PATHANAMTHITTA NETAJI HS PRAMADOM.png
106 P.P.M.H.S.S. Kottukkara 18083 Malappuram 18/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 105
Hv3-106-MALAPPURAM PPMHSS KOTTUKKARA.png
107 L F C H S IRINJALAKUDA 23027 Thrissur 19/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 106
Hv3-107-THRISSUR LFCHS IRINJALAKKUDA.png
108 SOHS Areacode 48002 Malappuram 19/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 107
Hv3-108-MALAPURAM SOHS AREACODE.png
109 Karuvarakundu GLPS 48513 Malappuram 20/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 108
Hv3-109-MALAPPURAM GLPS KARUVARAKUND.png
110 G. U. P. S. Purathur 19775 Malappuram 20/02/23 HV SEASON3 - EPISODE 109
Hv3-110-MALAPPURAM GUPS PURATHUR.png


സ്പെഷ്യൽ എപിസോഡ്

ക്രമനമ്പർ എപിസോഡ് നമ്പർ Date of Telecast Youtube Link
1 Special Episode 01 21/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 110
2 Special Episode 02 22/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 111
3 Special Episode 03 23/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 112
4 Special Episode 04 24/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 113
5 Special Episode 05 25/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 114
6 Special Episode 06 26/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 115
7 Special Episode 07 27/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 116
8 Special Episode 08 28/02/2023 HV SEASON 3 - Episode 117
9 Special Episode 09 01/03/2023 HV SEASON 3 - Episode 118

ഗ്രാന്റ് ഫിനാലേ