ഡിഇഒ മൂവാറ്റുപ്പുഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
എറണാകുളംഡിഇഒ മൂവാറ്റുപ്പുഴകല്ലൂർകാട്കൂത്താട്ടുകുളംമൂവാറ്റുപുഴപിറവം
മൂവാറ്റുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾകോഡ് സ്കൂളിന്റെ പേര്(ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
28032 GHS Athanikkal ജി.എച്ച്.എസ്സ്.അത്താനിക്കൽ കൂത്താട്ടുകുളം സർക്കാർ
28046 GHS Mamalasseri ജി.എച്ച്.എസ്സ്. മാമലശ്ശേരി പിറവം സർക്കാർ
28045 GVHS Maneedu ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട് പിറവം സർക്കാർ
28030 GVHS East Maradi ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഈസ്റ്റ് മാറാടി കൂത്താട്ടുകുളം സർക്കാർ
28006 Govt. East HSS Muvattupuzha ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ സർക്കാർ
28004 G.M.H.S. Moovattupuzha ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ സർക്കാർ
28028 GHS Sivankunnu ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ശിവൻകുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ സർക്കാർ
28021 GHSS NAMAKUZHY ജി.എച്ച്.എസ്സ്. നാമക്കുഴി പിറവം സർക്കാർ
28047 GHSS OORAMANA ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ഊരമന പിറവം സർക്കാർ
28033 G.M.H.S.S. PALAKUZHA ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.പാലക്കുഴ കൂത്താട്ടുകുളം സർക്കാർ
28025 G.H.S.S.PAMPAKUDA ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പാമ്പാക്കുട പിറവം സർക്കാർ
28034 GHS Pezhakkappilly ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി മൂവാറ്റുപുഴ സർക്കാർ
28018 G.H.S. Piravam ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പിറവം സർക്കാർ
28031 GVHSS THIRUMARADY ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് തിരുമാറാടി കൂത്താട്ടുകുളം സർക്കാർ
28501 GTHS Elanji ഗവ. ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്.ഇലഞ്ഞി പിറവം സർക്കാർ
28502 GTHS AYAVANA ഗവ. ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്.ആയവന കല്ലൂർകാട് സർക്കാർ
28054 GHS Aroor ഗവ.എച്ച്.എസ്‌. ആറൂർ‍ കൂത്താട്ടുകുളം സർക്കാർ
28044 SSHSS ANICADU സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട് കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28027 S.J.H.S. Arakkuzha സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28026 SMHSS Arakuzha സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28042 S.H.H.S. Ayavana സേക്രട് ഹേർറ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. ആയവന കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28023 S.P.H.S.ELANJI സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ഇലഞ്ഞി കൂത്താട്ടുകുളം എയ്ഡഡ്
28040 VimalaMatha H.S.S. Kadalikad വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട് കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28037 S.A.H.S. Kalloorkkad സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. കലൂർക്കാട് കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28035 Iype Memorial H S Kaloor ഐപ്പ് മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ കലൂർ കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28012 Hsskoothattukulam എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം കൂത്താട്ടുകുളം എയ്ഡഡ്
28011 N.S.S.H.S. Mannur എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. മണ്ണൂർ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28019 M.R.S.V.H.S.S. Muzhuvannur എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28038 S.S.H.S. Memadangu സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. മേമ്മടങ്ങ് മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28007 N.S.S.H.S. Muvattupuzha എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28003 S.N.D.P.H.S. Muvattupuzha എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28002 S.A.G.H.S. Muvattupuzha സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28008 T.T.V.H.S.S Kavumkara ടി. ടി. വി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കാവുങ്കര മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28022 ST. PAUL'S HIGH SCHOOL MUTHOLAPURAM സെന്റ്. പോൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മുത്തോലപുരം കൂത്താട്ടുകുളം എയ്ഡഡ്
28036 St.Maries H.S. Nagapuzha സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. നാഗപുഴ കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28024 M.T.M.H.S.S PAMPAKUDA എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട പിറവം എയ്ഡഡ്
28015 S.J.H.S. Piravam സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പിറവം എയ്ഡഡ്
28017 M.K.M. H.S.S. Piravom എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്. പിറവം പിറവം എയ്ഡഡ്
28043 S.J.H.S.S Pulinthanam സെന്റ്. ജോൺസ് എച്ച്.എസ്സ്. പുളിന്താനം മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28014 HIGH SCHOOL RAMAMANGALAM എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം പിറവം എയ്ഡഡ്
28009 L.F.H.S. Vadakara എൽ എഫ് എച്ച് എസ്സ് വടകര കൂത്താട്ടുകുളം എയ്ഡഡ്
28010 St. John’s Syrian H. S. S. Vadakara സെന്റ്. ജോൺസ് സിറിയൻ എച്ച്.എസ്സ്. വടകര കൂത്താട്ടുകുളം എയ്ഡഡ്
28048 M.S.V.H.S.S & HSS Valakam എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28039 I.J.H.S. Vazhakkulam ഐ ജെ എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28041 St.Little Teresas High School, Vazhakulam എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം കല്ലൂർകാട് എയ്ഡഡ്
28020 E.H.S.S. Veettur എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്. വീട്ടൂർ മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28049 SPHSS Veliyanad സെന്റ്‌ പോൾസ് എച്ച്. എസ്.എസ് വെളിയനാട് പിറവം എയ്ഡഡ്
28029 Assisi School Vazhappilli അസ്സിസ്സി സ്കൂൾ വാഴപ്പിള്ളി മൂവാറ്റുപുഴ എയ്ഡഡ്
28013 Bapuji H.S.S. Koothattukulam ബാപ്പുജി ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം കൂത്താട്ടുകുളം അൺഎയ്ഡഡ്
28051 INFANT JESUS E M H S KOOTHATTUKULAM ഐ ജെ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം കൂത്താട്ടുകുളം അൺഎയ്ഡഡ്
28050 Gardian Angel E.M.H.S Mannoor ഗാർഡിയൻ ഏൻജൽ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. മണ്ണൂർ മൂവാറ്റുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ്
28001 Nirmala EMHS Muvattupuzha നിർമ്മല ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ്
28016 FATIMA MATHA H.S.SCHOOL ഫാത്തിമ മാതാ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം പിറവം അൺഎയ്ഡഡ്
28005 HMHS Randarkara എച്ചം എച്ച് എസ്സ്.രണ്ടാർകര മൂവാറ്റുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ്
28052 Vivekananda Vidyalayam Kadathy വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ്
28053 MIET HS Muvattupuzha എം.ഐ.ഇ.ടി. എച്ച്.എസ്സ്, മൂവാറ്റുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ അൺഎയ്ഡഡ്
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_മൂവാറ്റുപ്പുഴ&oldid=2007714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്