എറണാകുളം/എഇഒ കൂത്താട്ടുകുളം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
എറണാകുളംഡിഇഒ മൂവാറ്റുപ്പുഴകല്ലൂർകാട്കൂത്താട്ടുകുളംമൂവാറ്റുപുഴപിറവം
അപർ & ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category‌‌‌ Section
28309 St. Peter`s L P S Elanji സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എൽ. പി എസ്. ഇലഞ്ഞി Aided LP
28310 St. Paul`s L P S Mutholapuram സെന്റ്. പോൾസ് എൽ. പി എസ്. മുത്തോലപുരം Aided LP
28311 St. George`s L P S Mutholapuram സെന്റ്. ജോർജ്ജ് എൽ. പി എസ്. മുത്തോലപുരം Aided LP
28312 St. Mary`s L P S Marika സെന്റ്. മേരീസ് എൽ. പി എസ്. മാറിക Aided LP
28313 Little Flower L P S Vadakara ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എൽ. പി എസ്. വടകര Aided LP
28315 Little Flower L P S Meenkunnam ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എൽ. പി എസ്. മീൻകുന്നം Aided LP
28301 Govt. L P S Alapuram ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ആലപുരം Government LP
28302 Govt. L P S Elanji ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ഇലഞ്ഞി Government LP
28303 Govt. L P S Edayar ഗവ. എൽ.പി.എസ്. ഇടയാർ Government LP
28304 Govt. L P S Kakkoor ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കാക്കൂർ Government LP
28305 Govt. L P S Kurukkunnapuram ഗവ. എൽ.പി.എസ്. കുരുക്കുന്നപുരം Government LP
28306 Govt. L P G S Koothattukulam ഗവ. എൽ. പി.ജി. എസ്. കൂത്താട്ടുകുളം Government LP
28307 Govt. L P S Mannathoor ഗവ. എൽ.പി.എസ്. മണ്ണത്തൂർ Government LP
28308 Govt. L P S Vadakara ഗവ. എൽ.പി.എസ്. വടകര Government LP
28320 St. Peter`s U P S Kozhippilly സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് യു.പി.എസ്. കോഴിപ്പിള്ളി Aided UP
28321 St. Xavier`s U P S Kooru സെന്റ്. സേവ്യേഴ്സ് യു.പി.എസ്. കൂര് Aided UP
28322 Jawahar U P S Edayar ജവഹർ യു.പി.എസ്. ഇടയാർ Aided UP
28323 Vidyamandiram U P S Alapuram വിദ്യാമന്ദിരം യു.പി.എസ്. ആലപുരം Aided UP
28317 Govt. U P S Koothattukulam ഗവ. യു.പി.എസ്. കൂത്താട്ടുകുളം Government UP
28318 Govt. U P S Uppukandam ഗവ. യു.പി.എസ്. ഉപ്പുകണ്ടം Government UP
28319 Govt. U P S South Marady ഗവ. യു.പി.എസ്. സൗത്ത് മാറാടി Government UP