സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണൂർ/എഇഒ തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കണ്ണൂർഡിഇഒ തളിപ്പറമ്പഇരിക്കൂർമാടായിപയ്യന്നൂർതളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്തളിപ്പറമ്പ സൗത്ത്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
13845 Cheleri U.P.School ചേലേരി യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13846 Kayaralam A U P School കയരളം എ.യു.പി. സ്ക്കൂൾ‍ Aided
13847 Kolachery U.P.School കൊളച്ചേരി യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13848 Kuttiattoor U.P.School കുറ്റ്യാട്ടൂർ യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13849 M.C.U.P.School Morazha മോറാഴ സെൻട്രൽ യു.പി. സ്ക്കൂൾ, മോറാഴ Aided
13850 Mullakkodi U.P.School മുല്ലക്കൊടി യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13851 Muyyam U.P.School മുയ്യം യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13852 Pamburuthi M.U.P.School Narath പാമ്പുരുത്തി മാപ്പിള യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13853 Parassinikkadavu U.P. School പറശ്ശിനിക്കടവ് യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13854 Perumacheri U.P.School പെരുമാച്ചേരി യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13855 Radhakrishna U.P.School Chekkikulam രാധാകൃഷ്ണ യു.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെക്കിക്കുളം Aided
13860 Morazha AUP School മോറാഴ എ.യു.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13843 Govt.U.P.School Kadamberi ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്ക്കൂൾ കടമ്പേരി Government
13844 Govt.U.P.School Morazha ഗവൺമെന്റ് യു.പി. സ്ക്കൂൾ, മോറാഴ Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
13806 Cherupazhassi L.P.School ചെറുപഴശ്ശി എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13807 Cherupazhassi West L.P.School ചെറുപഴശ്ശി വെസ്റ്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13808 Kambil L.P.School Kolachery കമ്പിൽ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കൊളച്ചേരി Aided
13809 Kambil Mopla L.P.School Kolachery കമ്പിൽ മാപ്പിള എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കൊളച്ചേരി Aided
13810 Kandakkai L.P.School കണ്ടക്കൈ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13811 Kanool J.M.L.P.School Morazha കാനൂൽ ജൂബിലി മെമ്മോറിയൽ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13812 Kodallur L.P.School Nanisseri കോടലൂർ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, നണിശ്ശേരി Aided
13813 E.P.K.N.S.A.L.P.SCHOOL KOLACHERY ഇ.പി.കെ.എൻ.എസ്.എ.എൽ,പി, സ്ക്കൂൾ Aided
13814 Kolthuruthi L.P.School Nanisseri കോൾതുരുത്തി എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, നണിശ്ശേരി Aided
13815 Kuttiatoor East L.P.School കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13816 Kuttiatoor South L.P.School കുറ്റ്യാട്ടൂർ സൗത്ത് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13817 Malot L.P.School Kannadiparamba മാലോട്ട് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് Aided
13818 Maniyoor Thandapram L.P.School Chekkikulam മാണിയൂർ തണ്ടപ്രം എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെക്കിക്കുളം Aided
13819 Morazha West L.P.School മോറാഴ വെസ്റ്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13820 Mullakkodi Mopila L.P.School മുല്ലക്കൊടി മാപ്പിള എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13821 Naniyoor L.P.School Kolachery നണിയൂർ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കൊളച്ചേരി Aided
13822 Naniyoor Nambaram Mopila L.P.School Kayalalam നണിയൂർ നമ്പ്രം മാപ്പിള എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കയരളം Aided
13823 Pattayam L.P.School Kolachery പത്തായം എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കൊളച്ചേരി. Aided
13824 Peruvangoor A.L.P.School Mayyil പെരുവങ്കൂർ എ.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, മയ്യിൽ Aided
13825 Thayampoil A.L.P.School Cherupazhassi തായംപൊയ്യിൽ എ.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെറുപഴശ്ശി. Aided
13826 Vesala East L.P.School Chekkikulam വേശാല ഈസ്റ്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെക്കിക്കുളം Aided
13827 Vesala L.P.School Chekkikulam വേശാല എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെക്കിക്കുളം Aided
13828 Andoor A.L.P.School Kalliassery ആന്തൂർ എ.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കല്ല്യാശ്ശേരി Aided
13829 Chekkikulam Bhagavathivilasam L.P.School ചെക്കിക്കുളം ഭഗവതിവിലാസം എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13830 Cheleri Mopila L.P.School ചേലേരി മാപ്പിള എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13831 Kadambery L.P.School Kanool കടമ്പേരി എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കാനൂൽ Aided
13832 Kandakkai K.V.L.P.School കണ്ടക്കൈ കെ.വി,എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13833 Karayappe L.P.School Cheleri കരയപ്പെ എൽ.പി.സ്ക്കൂൾ, ചേലേരി Aided
13834 Kayaralam North A.L.P.School കയരളം നോർത്ത് എ.എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ Aided
13835 Kuttiatoor L.P.School കുറ്റ്യാട്ടൂർ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, Aided
13836 Maniyoor Central L.P.School Chekkikulam മാണിയൂർ സെൻട്രൽ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, ചെക്കിക്കുളം Aided
13837 Mayyil L.P.School മയ്യിൽ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, Aided
13838 Morazha South L.P.School മോറാഴ സൗത്ത് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, Aided
13839 Naniyoor Nambaram Hindu L.P.School Kayalalam നണിയൂർ നമ്പ്രം ഹിന്ദു എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കയരളം Aided
13840 Noonheri L.P.School Cheleri നൂൺചേരി എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, , ചേലേരി Aided
13841 Pavannoor L.P.school പാവന്നൂർ എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, Aided
13842 Pazhassi L.P.School Pavannoor പഴശ്ശി എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, പാവന്നൂർ Aided
13801 Cheleri Mopila G.L.P.School ചേലേരി മാപ്പിള ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, Government
13802 Kodalloor G.L.P.School Parssinikkadavu കോടല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, പറശ്ശിനിക്കടവ് Government
13803 Koorlayithuruthi G.L.P.School Mayyil കൂർലായിതുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, മയ്യിൽ Government
13804 Perumacheri G.L.P.School Kolachery പെരുമാച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, കൊളച്ചേരി Government
13805 Vadakkamchery G.L.P.School Muyyam വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി. സ്ക്കൂൾ, മുയ്യം Government
13861 Majlis English School, Maniyoor. മജ്‌ലിസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്കൂൾ, മാണിയൂർ Unaided Recognised
13862 Hidayathu Swibiyan English Medium School, Palliparamba ഹിദായത്ത് സ്വിബിയാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂൾ, പള്ളിപ്പറമ്പ Unaided Recognised