സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വരയും വർണ്ണവും

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

905 - Collage (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

604 - Cartoon (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

904 - Cartoon (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

രചനകൾ

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

959 - Kavitharachana-Arabic (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

946 - Upanyasam - Arabic (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

954 - Katharachana-Sanskrit (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

960 - Kavitharachana - Sanskrit (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ