സഹായം Reading Problems? Click here


ഉപയോക്താവ്:RAJEEV/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
20547 A. M. U. P. S. Allur എ.എം.യു.പി.എസ്.ആലൂർ Aided
20548 S. C. U. P. S. Chalisseri എസ്.യു.പി.എസ്.ചാലിശ്ശേരി Aided
20549 A. U. P. S. Chazhiyattiri എ.യു.പി.എസ്.ചാഴിയാട്ടിരി Aided
20550 A. U. P. S. Ezhumangad എ.യു.പി.എസ്.എഴുമങ്ങാട് Aided
20551 A. U. P. S. Erumbakasseri എ.യു.പി.എസ്.ഇരുമ്പകശ്ശേരി Aided
20552 A. U. P. S. Nangattur എ.യു.പി.എസ്. ഞാങ്ങാട്ടൂർ Aided
20553 S. B. S. Thanneerkode എസ്.ബി.എസ്.തണ്ണീർക്കോട് Aided
20554 M. C. M. U. P. S. Thrithala എം.സി.എം.യു.പി.എസ്.തൃത്താല Aided
20556 A. U. P. S. Malamakkavu എ.യു.പി.എസ്.മലമക്കാവ് Aided
20544 G. U. P. S. Kakkattiri ജി.യു.പി.എസ്.കക്കാട്ടിരി Government
20545 G. U. P. S. Kothachira ജി.യു.പി.എസ്.കോതച്ചിറ Government
20555 G. U. P. S. Kudallur ജി.യു.പി.എസ്.കൂടല്ലൂർ Government
20557 DIET Lab School Anakkara ഡയറ്റ്.ലാബ്.സ്കൂൾ.ആനക്കര Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
20522 A. M. L. P. S. Cherippur എ എം.എൽ.പി.എസ്.ചെരിപ്പുർ‍‍ Aided
20523 A. L. P. S. Cheruchalpuram എ.എൽ.പി.എസ്.ചെറുചാൽപ്പുറം Aided
20524 A. J. B. S. Edapparambu എ.ജെ.ബി.എസ്.എടപ്പറമ്പ് Aided
20525 A. L. P. S. Elavalli എ.എൽ.പി.എസ്.എളവള്ളി Aided
20526 A. J. B. S. Eravakkad എ.ജെ.ബി.എസ്. എറവക്കാട് Aided
20527 A. L. P. S. Ettonam എ.എൽ.പി.എസ്.ഇട്ടോണം Aided
20528 K. A. M. L. P. S. Kappur കെ.എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കപ്പൂർ Aided
20529 A. M. L. P. S. Kavukkode എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കവുക്കോട് Aided
20530 A. J. B. S. Kudallur എ.ജെ.ബി.എസ്.കൂടല്ലൂർ Aided
20531 A. J. B. S. Kottappadam എ.ജെ.ബി.എസ്.കോട്ടപ്പാടം Aided
20532 A. M. L. P. S. Kozhikkara എ.എം.എൽ.പി.എസ്.കോഴിക്കര Aided
20533 A. J. B. S. Nayyur എ.ജെ.ബി.എസ്.നയ്യൂർ Aided
20534 A. J. B. S. Padinjarenadu എ.ജെ.ബി.എസ്.പടിഞ്ഞാറെനാട് Aided
20535 A. L. P. S. Pallipadam എ.എൽ.പി.എസ്,പള്ളിപ്പാടം Aided
20536 A. L. P. S. Peringode എ.എൽ.പി.എസ്.പെരിങ്ങോട് Aided
20537 S. R. V. L. P. S. Perumannur എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്.പെരുമണ്ണൂർ Aided
20538 A. J. B. S. Ummathur എ.ജെ.ബി.എസ്.ഉമ്മത്ത‌ൂർ Aided
20539 M. M. J. B. S. Vellalur എം.എം.ജെ.ബി.എസ്.വെള്ളാളൂർ Aided
20541 A. J. B. S. Kumaranellur എ.ജെ.ബി.എസ്.കുമരനെല്ലൂർ Aided
20542 G. T. J. B. S. Kumbidi ജി.ടി.ബി.എസ്.കുമ്പിടി Aided
20543 R. A. L. P. S. Ullanur ആർ.എ.എൽ.പി.എസ്.ഉള്ളന്നൂർ Aided
20502 G. L. P. S. Alur ജി.എൽ.പി.എസ്.ആലൂർ Government
20503 G. H. W. L. P. S. Anakkara ജി.എച്ച്.എൽ.പി.എസ്.ആനക്കര Government
20504 G. L. P. S. Chalisseri ജി.എൽ.പി.എസ്.ചാലിശ്ശേരി Government
20505 G. L. P. S. Chathanur ജി.എൽ.പി.എസ്.ചാത്തന്നൂർ Government
20506 G. B. L. P. S. Kudallur ജി.ബി.എൽ.പി.എസ്.കുടല്ലൂർ Government
20507 G. L. P. S. Kothachira ജി.എൽ.പി.എസ്.കോതച്ചിറ Government
20508 G. L. P. S. Kumaranellur ജി.എൽ.പി.എസ്.കുമരനെല്ലൂർ Government
20509 G. L. P. S. Malamakkavu ജി.എൽ.പി.എസ്.മലമക്കാവ് Government
20510 G. L. P. S. Nellikattiri ജി.എൽ.പി.എസ്.നെല്ലിക്കാട്ടിരി Government
20511 G. B. L. P. S. Nayyur ജി.ബി.എൽ.പി.എസ്.നയ്യുർ Government
20512 G. J. B. S. Pattisseri ജി.ജെ.ബി.എസ്.പട്ടിശ്ശേരി Government
20513 G. L. P. S. Pattithara ജി.എൽ.പി.എസ്.പട്ടിത്തറ Government
20514 G. L. P. S. Perumannur ജി.എൽ.പി.എസ്.പെരുമണ്ണുർ Government
20515 G. L. P. S. Pilakkattiri ജി.എൽ.പി.എസ്.പിലാക്കാട്ടിരി Government
20516 G. L. P. S. Thirumittakode ജി.എൽ.പി.എസ്.തിരുമിറ്റക്കോട് Government
20517 G. M. L. P. S. Thrithala ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.തൃത്താല Government
20518 G. M. L. P. S. V.K Kadavu ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.വി.കെ.കടവ് Government
20519 G. L. P. S. Vattenad ജി.എൽ.പി.എസ്.വട്ടേനാട് Government
20520 G. L. P. S. Arikkadu ജി.എൽ.പി.എസ്.അരിക്കാട് Government
20521 G. L. P. S. Melazhiyam ജി.എൽ.പി.എസ്.മേലഴിയം Government
20558 G L P S Akilanam ജി.എൽ.പി.എസ്.അകിലാണം Government
20540 Islahiya Orphanage L. P. S. Kumaranellur ഇസ്ലാഹിയ ഓർഫനേജ്.എൽ.പി.എസ്.കുമരനെല്ലുർ Unaided Recognised
20560 YES EM School,Mattaya യെസ്.ഇ.എം..സ്കുൾ.മാട്ടായ Unaided Recognised