സഹായം Reading Problems? Click here


"Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 14: വരി 14:
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്|A ഗ്രേഡ്]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്|A ഗ്രേഡ്]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്|B ഗ്രേഡ്]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/B ഗ്രേഡ്|B ഗ്രേഡ്]]'''
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്/C ഗ്രേഡ്|C ഗ്രേഡ്]]'''
+
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്|C ഗ്രേഡ്]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ|മറ്റുള്ളവ]]'''
 
! style="text-align:center;"|'''[[Ssk18:കലോത്സവം/ജലഛായം(എച്ച്.എസ്)/മറ്റുള്ളവ|മറ്റുള്ളവ]]'''
 
|}</div>
 
|}</div>

06:24, 8 ജനുവരി 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

വരയും വർണ്ണവും

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

905 - Collage (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

604 - Cartoon (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

904 - Cartoon (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

രചനകൾ

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ