സഹായം Reading Problems? Click here


"Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 1: വരി 1:
 
{{KalolsavamMainBox|വരയും വർണ്ണവും }}
 
{{KalolsavamMainBox|വരയും വർണ്ണവും }}
{{KalolsavamBox | Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)}}
+
{{KalolsavamBox | 902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 9: വരി 9:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Chithra Rachana - Water Colour(HS General)}}
+
{{KalolsavamBox | 602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 18: വരി 18:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Collage ( HSS General ) }}
+
{{KalolsavamBox | 905 - Collage (HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 27: വരി 27:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Chithra Rachana-Pencil-HS}}
+
{{KalolsavamBox | 601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 36: വരി 36:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Chithra Rachana-Pencil-HSS}}
+
{{KalolsavamBox | 901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 45: വരി 45:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Cartoon-HS}}
+
{{KalolsavamBox | 604 - Cartoon (HS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 54: വരി 54:
 
|}</div>
 
|}</div>
  
{{KalolsavamBox | Cartoon-HSS}}
+
{{KalolsavamBox | 904 - Cartoon (HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 68: വരി 68:
 
-->
 
-->
 
{{KalolsavamMainBox|രചനകൾ }}
 
{{KalolsavamMainBox|രചനകൾ }}
{{KalolsavamBox | Arabic Kadha Rachana HSS }}
+
{{KalolsavamBox | 953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 78: വരി 78:
 
</div>
 
</div>
  
{{KalolsavamBox | Arabic Kadha Rachana HS }}
+
{{KalolsavamBox | 702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)}}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
വരി 88: വരി 88:
 
</div>
 
</div>
  
{{KalolsavamBox | Katha Rachana (HS Sanskrit) }}
+
{{KalolsavamBox | 802 - Katha Rachana (Sanskrit) }}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"

06:17, 8 ജനുവരി 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

വരയും വർണ്ണവും

902 - Chithra Rachana - Water Colour(HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

602 - Chithra Rachana - Water Colour(HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

905 - Collage (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

601 - Chithra Rachana-Pencil (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

901 - Chithra Rachana-Pencil (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

604 - Cartoon (HS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

904 - Cartoon (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

രചനകൾ

953 - Arabic Kadha Rachana (HSS General)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

702 - Arabic Kadha Rachana (Arabic Kalolsavam)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

802 - Katha Rachana (Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ