സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/ഉർദു കവിതാരചന HS/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
PDF file icon.png

MUHAMMED RAMEES,
9, 32031 - A K J M H S S Kanjirappally, Kottayam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 1 32031.PDF

PDF file icon.png

MUZAINA K M,
10, 24076 - S. S. M.V .H S. S Edakkazhiyur, Thrissur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 3 24076.PDF

PDF file icon.png

SANIYA BANU,
10, 11015 - G. H. S. S. Uppala, Kasaragod
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 4 11015.PDF

PDF file icon.png

AFAF NASEEBAH. T. A,
10, 43044 - Nirmala Bhavan Girls H. S. S., Thiruvananthapuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 5 43044.PDF

PDF file icon.png

MARVA.S,
9, 36035 - V V H S S Thamarakulam, Alappuzha
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 6 36035.PDF

PDF file icon.png

FATHIMA JASNA.K.P,
10, 18004 - G.H.S.S Vazhakkad, Malappuram
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 7 18004.PDF

PDF file icon.png

ASNAMOL,
10, 37009 - St. Theresas B. C. H. S. S. Chengaroor, Pathanamthitta
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 8 37009.PDF

PDF file icon.png

MUSAINA P M,
9, 26089 - Hidayathul Islam H.S.S. Edavanakkad, Ernakulam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 9 26089.PDF

PDF file icon.png

MIRFA SHEIKHA,
10, 14008 - M M H S S Thalassery, Kannur
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 10 14008.PDF

PDF file icon.png

ALFIYA T A,
9, 40021 - Chemanthoor HS Punalur, Kollam
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 11 40021.PDF

PDF file icon.png

SHAREEFA. T,
10, 20045 - H. S. S. Chalavara, Palakkad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 12 20045.PDF

PDF file icon.png

ASRAR AHMED,
10, 47061 - Markaz HSS Karanthur, Kozhikode
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 13 47061.PDF

PDF file icon.png

ASHNA SHIFA,
10, 15050 - S N H S S Poothadi, Wayanad
HS വിഭാഗം കവിതാരചന
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20
പ്രമാണം:SSK2019-20 648 HS A 14 15050.PDF