ഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
തൃശ്ശൂർഡിഇഒ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടചാലക്കുടിഇരിഞ്ഞാലക്കുടകൊടുങ്ങല്ലൂർമാള
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
സ്കൂൾ

കോഡ്

സ്കൂളിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷ്) സ്കൂളിന്റെ പേര് ഉപജില്ല ഭരണവിഭാഗം
23005 GVHSS CHALAKUDY ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23006 G H S VIJAYARAGHAVAPURAM ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരം ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23010 G G H S CHALAKUDY ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23012 G H S S KODUNGALLUR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23013 K K T M G G H S S KODUNGALLUR കെ കെ ടി എം ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23014 G K V H S S ERIYAD ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23017  G H S S EDAVILANGU ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇടവിലങ്ങ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23018 GHSS IRANIKULAM ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം മാള സർക്കാർ
23021 G M B H S S IRINJALAKUDA ജി. എം. ബി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23026 G G V H S S IRINJALAKUDA ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23030 G H S S KATTOOR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23033 G H S KUZHUR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കുഴൂർ മാള സർക്കാർ
23035 G N B H S KODAKARA ജി. എൻ. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23036 G H S S KODAKARA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടകര ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23039 G H S S CHEMBUCHIRA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചെമ്പൂച്ചിറ ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23050 G M H S S NADAVARAMBA ജി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നടവരമ്പ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23051 G H S S KARUPADANNA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കരൂപ്പടന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23054 G V H S S NANDIKKARA ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23059 G V H S S PUDUKKAD ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സർക്കാർ
23062 G V H S S PUTHENCHIRA ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ മാള സർക്കാർ
23071 G S H S S MELADOOR ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ മാള സർക്കാർ
23073 G H S S VETTILPPARA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വെറ്റിലപ്പാറ ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23074 G H S S CHAIPANKUZHY ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23078 G H S PULLUT ജി. എച്ച്. എസ്സ്. പുല്ലൂറ്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23079 G H S S MUPLIYAM ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയം ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23081 MARMGVHSS SANTHIPURAM എം. എ. ആർ. എം. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ശാന്തിപുരം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23083 M R S CHALAKUDY എം. ആർ. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി സർക്കാർ
23501 TECHNICAL HS KODUNGALLUR ടെക്നിക്കൽ എച്ച് എസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ സർക്കാർ
23001 R M Higher Secondary School, Aloor ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ മാള എയ്ഡഡ്
23003 B V M H S KALLETTUMKARA ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കല്ലേറ്റുംകര ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23004 G S H S ASHTAMICHIRA ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. അഷ്ടമിച്ചിറ മാള എയ്ഡഡ്
23008 S H C G H S S CHALAKUDY എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23009 ST. ANTONY' S C G H S KOTTAT സെന്റ് ആന്റണീസ് സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടാറ്റ് ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23011 ST. JOSEPH'S H S MELOOR സെന്റ് ജോസഫ്. എച്ച്. എസ്സ്. മേലൂർ ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23015 ST. ANNE'S H S KOTTAPURAM സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23016 S S M H S AZHICODE എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23019 ST. ANTONY`S G H S S. THANISSERY സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. സൌത്ത് താണിശ്ശേരി മാള എയ്ഡഡ്
23020 H D P S H S S EDATHIRINJI എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23023 ST. MARY'S H S S IRINJALAKUDA സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23024 N H S S IRINJALAKUDA എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23025 S N H S S IRINJALAKUDA എസ്സ്. എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23027 L F C H S IRINJALAKUDA എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23028 L B S M H S S AVITTATHUR എൽ. ബി. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അവിട്ടത്തൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23029 B V M H S KALPARAMBA ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൽപ്പറമ്പ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23031 P S M V H S S KATTOOR പി. എസ്സ്. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23032 ST. XAVIER'S H S KARANCHIRA സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23034 H C H S MAPRANAM എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23037 DONBOSCO G H S KODAKARA ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23038 S K H S MATTATHUR എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23040 P C G H S VELLIKULANGARA പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23042 M A M H S KORATTY എം. എ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൊരട്ടി ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23043 P S H S S THIRUMUDIKUNNU പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. തിരുമുടിക്കുന്ന് ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23044 L F C H S S KORATTY എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊരട്ടി ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23045 ST. MARY'S G H S S KUZHIKATTUSSERY സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി മാള എയ്ഡഡ്
23046 ST. ANTONY'S H S S MALA സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാള മാള എയ്ഡഡ്
23047 ST. ANTONY'S H S MOORKANAD സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23048 ST. JOSEPH'S H S KARUVANNUR സെന്റ്‌ ജോസഫ്‌സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരുവന്നൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23049 V H S S KARALAM വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാറളം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23052 P V S H S PARAPPUKKARA പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കര ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23053 S K H S S ANANDAPURAM എസ്. കെ. എച്ച്. എസ്. എസ്. ആനന്ദപുരം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23055 ST. GEORGE'S H S PARIYARAM സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. പരിയാരം ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23056 ST. SEBASTIAN'S H S S KUTTIKKAD സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട് ചാലക്കുടി എയ്ഡഡ്
23057 A K M H S POYYA എ. കെ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. പൊയ്യ മാള എയ്ഡഡ്
23058 ST. ANTONY'S H S S PUDUKKAD സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23060 ST.MARY'S H S CHENGALOOR സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെങ്ങാലൂർ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എയ്ഡഡ്
23061 R H S THUMPUR ആർ. എച്ച്. എസ്സ്. തുമ്പൂർ മാള എയ്ഡഡ്
23063 T H S PUTHENCHIRA ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ മാള എയ്ഡഡ്
23064 N S H S S VALOOR എൻ. എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വാളൂർ മാള എയ്ഡഡ്
23065 U H S S MAMBRA യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര മാള എയ്ഡഡ്
23066 S N D P H S S PALISSERY എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി മാള എയ്ഡഡ്
23067 ST. MARY'S H S VYNTHALA സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. വൈന്തല മാള എയ്ഡഡ്
23068 H S S PANANGAD എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23070 ST. JOSEPH'S H S MATHILAKAM സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23075 S N V H S S ALOOR എസ്സ്. എൻ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ മാള എയ്ഡഡ്
23076 U H S ANNANAD യു. എച്ച്. എസ്സ്. അന്നനാട് മാള എയ്ഡഡ്
23077 S C G H S S KOTTAKKAL MALA എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള മാള എയ്ഡഡ്
23080 O L F G H S MATHILAKAM ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23085 M E S H S S P. VEMBALLUR എം. ഇ. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പി. വെമ്പല്ലൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എയ്ഡഡ്
23002 ST. JOSEPH'S E M H S S ALOOR സെന്റ് ജോസഫ് ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. ആളൂർ മാള അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23007 CARMEL H S S CHALAKUDY കാർമ്മൽ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കടി ചാലക്കുടി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23022 DONBOSCO H S S IRINJALAKUDA ഡോൺബോസ്കോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23041 VIMALA H S S VELLIKULANGARA വിമല എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര ചാലക്കുടി അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23072 H C C E M H S S SNEHAGIRI MALA എച്ച്. സി. സി. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്നേഹഗിരി, മാള മാള അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23084 SANGAMESWARA N S S E M H S IRINJALAKUDA സംഗമേശ്വര എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23086 VIDYAJYOTHI E M H S ARIPALAM വിദ്യാജ്യോതി ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അരിപ്പാലം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
23082 Lisieux Convent English Medium High School ലിസ്യു കോൺവെന്റ് ഇ.എം.എച്ച്. എസ്. കാട്ടുങ്ങച്ചിറ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം)
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഡിഇഒ_ഇരിഞ്ഞാലക്കുട&oldid=1802802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്