സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2018-19/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്(എച്ച്.എസ്.എസ്)/A ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
59-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2018-19 901 HSS A 124 34038.JPG

ARJUN P SANU,
12, 34038 - Holy Family HSS Muttom (Alappuzha)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 122 39012.JPG

JEROME K JOHNSON,
12, 39012 - Govt. V. H. S And B .H. S Kottarakara (Kollam)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 132 15017.JPG

ANIRUDH KG,
11, 15017 - W O H S S Pinangode (Wayanad)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 129 21030.JPG

ANOOP.P,
11, 21030 - B. S. S. H. S. S. Kollengode (Palakkad)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 133 13040.JPG

AMITHA RAMACHANDRAN,
12, 13040 - KPRGSGHSS Kalliasseri (Kannur)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 123 37002.JPG

MEGHANA S KUMAR,
12, 37002 - S. V. G. V. H. S. S Kidangannur (Pathanamthitta)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 125 33037.JPG

ATHUL. S RAJ,
11, 33037 - M.D.S.H.S.S. Kottayam (Kottayam)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 128 24061.JPG

GOPIKANANDHANA A G,
11, 24061 - V. P. M. S. N. D. P. H. S. S Kazhimpram (Thrissur)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 131 47050.JPG

RAJUL K V,
11, 47050 - GHSS KOKKALLUR (Kozhikode)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 121 43044.jpg

SANDRA. V. S,
12, 43044 - Nirmala Bhavan Girls H. S. S. (Thiruvananthapuram)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 134 11047.JPG

HASSAN KM,
11, 11047 - C.J. H.S.S. Chemnad (Kasaragod)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 127 26008.JPG

MANJUNADH.P.B,
11, 26008 - Sahodaran Memorial H.S.S. Cherai (Ernakulam)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 130 18030.JPG

SNEHA . K,
11, 18030 - V.H.M.H.S.S Morayur (Malappuram)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19

SSK2018-19 901 HSS A 126 30043.JPG

NAMITHA TOM,
12, 30043 - STHSS Erattayar (Idukki)
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19