സഹായം Reading Problems? Click here


വിജയമാതാ കോൺവെന്റ്, ചിറ്റൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വിജയമാതാ കോൺവെന്റ്, ചിറ്റൂർ
സ്കൂൾ ചിത്രം
സ്ഥാപിതം 01-06-1967
സ്കൂൾ കോഡ് 21042
ഹയർ സെക്കന്ററി
സ്കൂൾ കോഡ്
{{{ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോഡ്}}}
സ്ഥലം ചിറ്റൂർ
സ്കൂൾ വിലാസം വിജയമാതാ കോൺവെന്റ്, ചിറ്റൂർ േകാേളജ് പി.ഒ
പിൻ കോഡ് 678104
സ്കൂൾ ഫോൺ 04923222465
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ principalvijayamatha@gmail.com
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ് www.vijayamathachittur.com
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
റവന്യൂ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപ ജില്ല ചിറ്റൂർ ‌
ഭരണ വിഭാഗം അംഗീകൃതം ‍‌
സ്കൂൾ വിഭാഗം പൊതു വിദ്യാലയം
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ ഹൈസ്കൂൾ
ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ
{{{പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3}}}
മാധ്യമം ഇംഗ്ളീഷ്
ആൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1108
പെൺ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 939
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 2047
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 67
പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്ററ൪ . ആനിേപാൾ
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ /
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക
സിസ്ററ൪ . ആനിേപാൾ
പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട് വിജയ൯
26/ 09/ 2017 ന് Visbot
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി
ഈ താളിന്റെ ഗ്രേഡ് : 5 / 10 ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു
5/10 stars
ക്ലബ്ബുകൾ
ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് സഹായം
അക്ഷരവൃക്ഷം സഹായം
ഗ്രന്ഥശാല സഹായം
എൻ.സി.സി സഹായം
സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് സഹായം
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് സഹായം
ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് സഹായം
വിദ്യാരംഗം‌ സഹായം
സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സയൻസ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഗണിത ക്ലബ്ബ് സഹായം
പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
സ്പോർ‌ട്സ് ക്ലബ്ബ് സഹായം
ടൂറിസം ക്ലബ്ബ് സഹായം
ആനിമൽ ക്ലബ്ബ് സഹായം
ഫിലിം ക്ലബ്ബ് സഹായം
മറ്റ്ക്ലബ്ബുകൾ സഹായം
പ്രോജക്ടുകൾ
എന്റെ നാട് സഹായം
നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം സഹായം
സ്കൂൾ പത്രം സഹായം


ചിററൂ൪ തത്തമംഗലം മുൻസിപ്പാലിററിയുെട ഹൃദയഭാഗത്തായി അംബാട്ടുപാളയത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അൺഎയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് വിജയമാത േകാൺെവ൯റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ . േകാൺെവ൯റ് സ്കൂൾ എന്ന പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 1967-ൽ േഹാളിഫാമിലി സനൃാസസംഘം വിജയമാത േകാൺെവ൯റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ േപരിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. ഈ വിദ്യാലയം പാലക്കാട് ജില്ലയിെല പഠനത്തിലും, പാേഠൃതരപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികുവുററ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ്.ചരിത്രം

1967-ൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. 1967-ൽ ജനുവരി 14 ന് 20 കുട്ടികളുമായി ഈ വിദ്യാലയത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവംമൂലം ചിററൂരിെല കുട്ടികൾക്ക് അനൃനാടുകളിൽ േജാലിക്കും ഉപരിപഠനത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ട് േനരിടുന്നതുെകാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭൃാസത്തിന് പ്രധാനൃഠ നൽകണ െമന്ന് ഇൗനാട്ടുകാരായ അംബാട്ടുേശഖര മേനാ൯, എഞചിനീയ൪. എ.ടി. േദവസൃ, േഗാവിന്ദ൯ വക്കീൽ, ഇ.പി. േജാ൪ജ്, സി.െക. ഔേസപ്പ്, ഫാദ൪ െസബാസ്ററൃ൯ മുറിക്കുന്തര എന്നിവ൪ അഭിപ്രായ െപ്പട്ടതനുസരിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാലയത്തിന് ആരംഭമിട്ടത്. അന്ന് േകാൺഗ്റീേഗഷെ൯റ മു൯ജനറലായിരുന്ന ബഹുമാന മദ൪ ഇസെബല്ലയാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. പേരതയായ സി. െറജിേപാൾ ആയിരു൬ു പ്രഥമ പ്രധാനാദ്ധ്യാപിക. 1971ൽ മിഡിൽ സ്കൂളായും 1976ൽ െെഹസ്കൂളായും 2002ൽഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂളായും ഉ൪ത്തെപ്പട്ടു. സിസ്ററ൪ െറജിേപാളിെ൯റയും ആദൃെത്ത േലാക്കൽ മാേനജ൪ മദ൪ ഇസെബല്ലയുെടയും രൂകല്പനയിലും േമൽ േനാട്ടത്തിലുമാണ് ഇേപ്പാൾ നിലവിലുളള െെഹസ്കൂൾ െകട്ടിടം 1972ൽ സ്ഥാപിതമായത്. ഹയർ സെക്കണ്ടറിസ്കൂൾ െകട്ടിടം പ്ര൯സിപ്പൽ സിസ്ററ൪ ജാനീസാണ് പണിയിച്ചത്. 2004ൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവർത്തനമാംരംഭിച്ചു.

ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ

മൂന്ന് ഏക്ക൪ 36 െസ൯റ് സ്ഥലത്താണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതിെചയു൬ത് . െെഹസ്കൂൾ െകട്ടിടത്തിൽ 25ക്ളാസ്സുമുറികളും , 2 സ്ററാഫ്റൂമുകളും , 2 കംപ്യൂട്ട൪ലാബുകളും , ഒാഫീസ് റൂമും , േയാഗാറൂമും, െെലബ്രറിയും, ലേബാറട്ടറിയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ു. ഹയർസെക്കണ്ടറിസ്കൂളിനും, െെഹസ്കൂളിനും െവേ൮െറ കംപ്യൂട്ട൪ ലാബുകളും , ലേബാറട്ടറിയും ഉണ്ട്. ഹയർസെക്കണ്ടറിെകട്ടിടത്തിൽ 10ക്ളാസ്സുമുറികളും വിശാലമായ കംപ്യൂട്ട൪ലാബും, സയ൯സ് വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രേത്രകം പ്രേത്രകം ലേബാറട്ടറികളും ഉണ്ട്. കൂടാെത പഠനെത്ത സഹായിക്കാനുതകുന്ന ഒരു ഓഡിേയാവിഷൽലാബും , കൗൺസിലിംഗ്റൂമും ഉണ്ട്. 2 കംപ്യൂട്ട൪ലാബുകളിലായി 55 കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്നതിന് നെല്ലാരു ബാസ്ക്കററുേബാൾ േകാ൪ട്ടും വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.

പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സ്കൗട്ട് & ഗയ്ഡ്സ്

ക്ലബ്ബ് പ്രവ൪ത്തനങ്ങൾ

ക്ലാസ്സ് മാഗസി൯, സ്കൂൾ മാഗസി൯

വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യേവദി

ബാ൯റ്ട് റൂപ്പ്

െചണ്ടേമള റൂപ്പ്

എേക്കാക്ലബ്

േയാഗാക്ലാസ്സ്

മ്യൂസ്സിക്ക് ക്ലാസ്സ്

വൃന്ദ വാദ്യപഠനം

ഡാ൯സ് ക്ലാസ്സ്

2012-13


2013-14

മാനേജ്മെന്റ്

േഹാളിഫാമിലി സന്യാസസമൂഹത്തിെ൯റ േമരിയ൯േപ്രാവി൯സാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിെ൯റ ഭരണം നടത്തുന്നത്. നിലവിൽ 15 വിദ്യാലയങ്ങൾ ഈ മാേനജ്െമ൯റിെ൯റ കീഴിൽ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാന സിസ്ററ൪ േപ്രാവി൯ഷ്യൽ േകാ൪പ്പ േറററ് മാേനജറായും, വിജയമാതാമഠത്തിെ൯റ സുപ്പീരിയ൪ േലാക്കൽ മാേനജറായും പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നു. െെഹസ്കൂളിെ൯റയും, ഹയർസെക്കണ്ടറിയുെടയും പ്രി൯സിപ്പൽ സിസ്ററ൪ ആനിേപാൾ ആണ്.

മുൻ സാരഥികൾ

സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.

1967-78 സിസ്ററ൪ സി. െറജിേപാൾ
1978-79 സിസ്ററ൪ സീല
1979-91 സിസ്ററ൪ മറിയാേനാസ്
1991-97 സിസ്ററ൪ ശാന്തി പറപ്പിളളി
1997-2007 സിസ്ററ൪ ജാനീസ്
2007- സിസ്ററ൪ ആനിേപാൾ

പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ

േഡാക്ട൪. ദീപിക േഗാപിനാഥ൯ - എം. ഠി. ജനറൽ െമഡിസി൯, എം.ആ൪.സി.പി. െനേഫൃാളജി.

േഡാക്ട൪. കവിതാമുരളീധര൯ - ഐ സ്െപഷലിസ്ററ്, ആയൂ൪േവദ പാലാന േഹാസ്പിററൽ , പാലക്കാട്

എ൯ഞ്ചിനീയ൪. കവിത.വി.സി - കാലിേഫാ൪ണിയ.

ലക്ഷമി.പി - 14th റാ൯ക്

കവിത.വി - 10th റാ൯ക്

രാകി. പി - 8th റാ൯ക്

ആതിര.എം - 8th റാ൯ക്

വീണാമുരളീധര൯ - 3rd റാ൯ക്

അനുപമ.എ൯ - 14th റാ൯ക്

െെഎശ്യര്യ രാജ൯ - 9th റാ൯ക്

വഴികാട്ടി

<googlemap version="0.9" lat="10.710539" lon="76.709633" type="map" width="550" height="500" selector="no" controls="none">

10.688774, 76.723148, VIJAYAMATHA CONVENT H.S.S, CHITTUR </googlemap>