പാലക്കാട്/എഇഒ ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
പാലക്കാട്ഡിഇഒ മണ്ണാർക്കാട്ചെർ‌പ്പുളശ്ശേരിമണ്ണാർക്കാട്
അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20353 A. U. P. S. Adakkaputhur എ. യു. പി. എസ്. അടക്കാപുത്തൂർ ‍ Aided
20354 A. U. P. S. Azhiyannur എ. യു. പി. എസ്. അഴിയന്നൂർ Aided
20355 A. U. P. S. Kalluvazhi എ. യു. പി. എസ്. കല്ലുവഴി Aided
20356 A. U. P. S. Karimpuzha എ. യു. പി. എസ്. കരിമ്പുഴ Aided
20357 A. U. P. S. Karumanamkurussi എ. യു. പി. എസ്. കരുമാനാംകുറിശ്ശി Aided
20358 A. U. P. S. Kuttanassery എ. യു. പി. എസ്. ക‍ുറ്റാനശ്ശേരി Aided
20359 A. U. P. S. Pombra എ. യു. പി. എസ്. പൊമ്പ്ര Aided
20360 A. U. P. S. Punchappadam എ. യു. പി. എസ്. പുഞ്ചപ്പാടം Aided
20361 A. U. P. S. Sreekrishnapuram എ. യു. പി. എസ്. ശ്രികൃഷ്ണപുരം Aided
20362 C. U. P. S. Pulappatta സി. യു. പി. എസ്. പുലാപ്പറ്റ Aided
20363 N. N. N. M. U. P. S. Karalmanna എൻ.എൻ. എൻ എം യു. പി. എസ്. കാറൽമണ്ണ Aided
20364 D. P. A. U. P. S. Thathramkavilkunnu ഡി. പി. എ. യു. പി. എസ്. തത്രംകാവിൽക‍ുന്ന് Aided
20366 S. V. A. U. P. S. Kulikkiliyad എസ്. വി. എ. യു. പി. എസ്. കുലുക്കിലിയാട് Aided
20367 K. A. U. P. S. Elambulassery കെ. എ. യു. പി. എസ്. എളമ്പുലാശ്ശേരി Aided
20368 M. U. P. S. Thiruvazhiyode എം. യു. പി. എസ് തിരുവാഴിയോട് Aided
20351 G. U. P. S. Cherpulassery ജി.യു. പി. എസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി Government
20352 G. U. P. S. Katambazhipuram ജി.യു. പി. എസ്. കടമ്പഴിപ്പുറം Government
ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ
കോഡ് സംഖ്യ
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(ആംഗലേയത്തിൽ)
വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്
(മലയാളത്തിൽ)
തരം
20309 A. D. L. P. S. Cherpulassery എ.ഡി.എൽ.പി.എസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി Aided
20310 A. L. P. S. Alangad എ.എൽ.പി.എസ്. ആലങ്ങാട്‍‍ Aided
20311 A. L. P. S. Attasery എ.എൽ.പി.എസ്. ആറ്റാശ്ശേരി Aided
20312 A. L. P.S. Cherpulassery എ.എൽ.പി.എസ്.ചെർപ്പുളശ്ശേരി Aided
20313 A. L. P. S. Cherpulassery South എ.എൽ.പി.എസ്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സൗത്ത് Aided
20314 A. L. P. S. Kinassery എ.എൽ.പി.എസ് കിനാശ്ശേരി Aided
20315 A. L. P. S. Kulakkad എ.എൽ.പി.എസ്. കുളക്കാട് Aided
20316 A. L. P. S. Kulakkattukurussi എ.എൽ.പി.എസ്. കുളക്കാട്ടുകുർശ്ശി Aided
20317 A. L. P. S. Kuruvattoor എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ Aided
20318 A. L. P. S. Kuruvattoor South എ.എൽ.പി.എസ്. കുറുവട്ടൂർ സൗത്ത് Aided
20319 A. L. P. S. Mangalamkunnu എ.എൽ.പി.എസ്. മംഗലാംകുന്ന് Aided
20320 A. L. P. S. Mangode എ.എൽ.പി.എസ്. മാങ്ങോട് Aided
20321 A. L. P. S. Mannampatta എ.എൽ.പി.എസ്. മണ്ണമ്പറ്റ Aided
20322 A. L. P. S. Panniyamkurussi East എ.എൽ.പി.എസ്. പന്നിയങ്കുറിശ്ശി ഈസ്റ്റ് Aided
20323 A. L. P. S. Panniyamkurussi West എ.എൽ.പി.എസ്. പന്നിയങ്കുറിശ്ശി വെസ്റ്റ് Aided
20324 A. L. P. S. Perumangode എ.എൽ.പി.എസ്. പെരുമാങ്ങോട് Aided
20325 A. L. P. S. Pookottukavu എ.എൽ.പി.എസ്. പൂക്കോട്ടുകാവ് Aided
20326 A. L. P. S. Poothakkad എ.എൽ.പി.എസ്. പൂതക്കാട് Aided
20327 A. L. P. S. Pothi എ.എൽ.പി.എസ്. പോതി Aided
20328 A. L. P. S. Pulappatta West എ.എൽ.പി.എസ്. പുലാപ്പറ്റ വെസ്റ്റ് Aided
20329 A. L. P. S. Pullundassery എ.എൽ.പി.എസ്. പുല്ലുണ്ടശ്ശേരി Aided
20330 A. L. P. S. Thalayanakkad എ.എൽ.പി.എസ്. തലയനക്കാട് Aided
20331 A. L. P. S. Thekkummuri എ.എൽ.പി.എസ്. തെക്കുമുറി Aided
20332 A. L. P. S. Thirunarayanapuram എ.എൽ.പി.എസ്. തിരുനാരായണപുരം Aided
20333 A. L. P. S. Ummanazhi എ.എൽ.പി.എസ്. ഉമ്മനഴി Aided
20334 A. L. P. S. Vadakkummuri എ.എൽ.പി.എസ്. വടക്കുമ്മുറി Aided
20335 A. L. P. S. Vettekkara എ.എൽ.പി.എസ്. വെട്ടേക്കര Aided
20336 A. M. L. P. S. Attassery എ.എം.എൽ.പി.എസ്. ആറ്റാശ്ശേരി Aided
20337 A. M. L. P. S. Cherpulassery North എ.എം.എൽ.പി.എസ്.. ചെർപ്പുളശ്ശേരി നോർത്ത് Aided
20338 A. M. L. P. S. Cherpulassery South എ.എം.എൽ.പി.എസ്.. ചെർപ്പുളശ്ശേരി സൗത്ത് Aided
20339 A. M. L. P. S. Karimpuzha എ.എം.എൽ.പി.എസ്.. കരിമ്പുഴ Aided
20340 A. M. L. P. S. Kulikkiliyad എ.എം.എൽ.പി.എസ്. കുലിക്കിലിയാട് Aided
20341 A. M. L. P. S. Pombra എ.എം.എൽ.പി.എസ്. പൊമ്പ്ര Aided
20342 B. B. A. L. P. S. Alangad ബി.ബി.എ.എൽ.പി.എസ്. ആലങ്ങാട് Aided
20343 B. B. A. L. P. S. Thottara ബി.ബി.എ.എൽ.പി.എസ്. തോട്ടര Aided
20344 E. S. T. M. A. L. P. S. Vellinezhi ഇ.എസ്.ടി.എം.എ.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളിനേഴി Aided
20345 J. B. S. Katambazhippuram ജെ.ബി.എസ്. കടമ്പഴിപ്പുറം Aided
20346 S. R. J. A. L. P. S. Easwaramangalam എസ്. ആർ. ജെ. എ. എൽ. പി. എസ്. ഈശ്വരമംഗലം Aided
20347 S. V. A. L. P. S. Kulikkiliyad എസ്.വി.എ.എൽ.പി.എസ്. കുലിക്കിലിയാട് Aided
20349 A. L. P. S. Valambilimangalam എ.എൽ.പി.എസ്. വലമ്പിരിമംഗലം Aided
20350 B. V. A. L. P. S. Karalmanna ബി.വി.എ.എൽ.പി.എസ്.കാറൽമണ്ണ Aided
20301 G. L. P. S. Thiruvazhiyode ജി.എൽ.പി.എസ്. തിരുവാഴിയോട് Government
20302 G. L. P. S. Karumanamkurussi ജി.എൽ.പി.എസ്. കരുമാനാംകുറിശ്ശി Government
20303 G. L. P. S. Thannikunnu ജി.എൽ.പി.എസ്. താന്നിക്കുന്ന് Government
20304 G. L. P. S. Veeramangalam ജി.എൽ.പി.എസ്. വീരമംഗലം Government
20305 G. L. P. S. Vellinezhi ജി.എൽ.പി.എസ്. വെള്ളിനേഴി Government
20306 G. L. P. S. Kulikkiliyad ജി.എൽ.പി.എസ് കുലിക്കിലിയാട് Government
20307 G. L. P. S. Elambulassery ജി.എൽ.പി.എസ്. എളമ്പുലാശ്ശേരി Government
20308 G. L. P. S. Vakkadappuram ജി.എൽ.പി.എസ്. വാക്കടപ്പുറം Government
20348 G. M. L. P. S. Veeramangalam ജി.എം.എൽ.പി.എസ്.വീരമംഗലം Government