സഹായം Reading Problems? Click here

എൽപി തിരൂർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
എയ്‍‌ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
19701 A. M. L. P. S. Alathiyur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.ആലത്തിയൂർ Aided
19703 V. V. L. P. S. Alathiyur വി.വി.എൽ.പി,എസ്.ആലത്തിയൂർ Aided
19705 A. H. M. L. P. S. Vettam എ.എച്ച്.എം.എൽ.പി,എസ്.വെട്ടം Aided
19706 T.I.M.L.P.S ALATHIYUR ടി.എെ.എം.എൽ.പി,എസ്.ആലത്തിയൂർ Aided
19708 J. M. L. P. S. Parannakkad ജെ.എം.എൽ.പി,എസ്.പരന്നേക്കാട് Aided
19709 A. M. L. P. S. Annara എ.എം.എൽ.പി,എസ്.അണ്ണാര Aided
19711 M.M.M.L. P. S. Kuttayi എം.എം.എൽ.പി,എസ്.കൂട്ടായി Aided
19712 A. M. L. P. S. Changampally എ.എം.എൽ.പി,എസ്.ചങ്ങംപള്ളി Aided
19714 J. T. I. E. M. L. P. S. Tirur ജെ.ടി.എെ.ഇ.എം.എൽ.പി,എസ്.തിരൂർ Aided
19715 A. M. L. P. S. Chennara എ.എം.എൽ.പി,എസ്.ചേന്നര Aided
19717 J. S. S. E. M. L. P. S. Paravanna ജെ.സ്.സ്.ഇ.എം.എൽ.പി,എസ്.പറവണ്ണ Aided
19718 A. M. L. P. S. Cheriyaparapur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.ചെറിയപറപ്പൂർ Aided
19720 A. M. L. P. S. Ettirikadavu എ.എം.എൽ.പി,എസ്.എ‌ട്ടിരികടവ് Aided
19722 A. M. L. P. S. Kaimalasseri എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കൈമളശ്ശേരി Aided
19724 A. M. L. P. S. Kainikkara എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കൈനിക്കര Aided
19726 A. M. L. P. S. Kaithavalappa എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കൈതവളപ്പിൽ Aided
19728 A. L. P. S. Kalur എ.എൽ.പി,എസ്.കലൂർ Aided
19729 V. P. L. S. Karathur വി.എൽ.പി.സ്.കാരത്തൂർ Aided
19731 A. M. L. P. S. Konnallur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കോന്നലൂർ Aided
19733 R. J. A. M. L. P. S. Kott ആർ.ജെ.എ.എം.എൽ.പി,എസ്.കോട്ട് Aided
19735 A. M. L. P. S. Kumaramangalam എ.എം.എൽ.പി,എസ.കുമാരമംഗലം Aided
19737 I. I. M. L. P. S. Kuttayi North എെ.എെഎം.എൽ.പി,എസ്.കൂട്ടായി നോർത്ത് Aided
19739 D. S. L. P. S. Kuttur ഡി.എസ്.എൽ.പി,എസ്.കുുറ്റ‌ൂർ Aided
19741 A. L. P. S. Mangalam എ..എൽ.പി,എസ്.മംഗലം Aided
19742 A. M. L. P. S. Mangalam എ.എം.എൽ.പി,എസ്.മംഗലം Aided
19743 A. M. L. P. S. Muthur Hills എ.എം.എൽ.പി,എസ്.മുത്തൂർ ഹിൽസ് Aided
19744 A. M. L. P. S. Muthur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.മുതൂർ Aided
19745 A. M. L. P. S. Panampalam എ.എം.എൽ.പി,എസ്.പനംപാലം Aided
19746 A. M. L. P. S. Pariyapuram എ.എം.എൽ.പി,എസ്.പരിയാപുരം Aided
19747 A. V. L. P. S. Perinthallur എ.വി.എൽ.പി,എസ്.പെരിന്തല്ലുർ Aided
19748 A. M. L. P. S. Poilisseri എ.എം.എൽ.പി,എസ്.പൊയിലശ്ശേരി Aided
19749 A. M. L. P. S. Pookayil എ.എം.എൽ.പി,എസ്.പൂക്കയിൽ Aided
19750 A. L. P. S. Porur എ..എൽ.പി,എസ്.പോരൂർ Aided
19751 Sastha A. L. P. S. Puthupalli ശാസ്ത എ..എൽ.പി,എസ്.പുതുപ്പള്ളി Aided
19752 A. M. L. P. S. Pullooni എ.എം,എൽ.പി,എസ്.പുല്ലൂണി Aided
19753 A. M. L. P. S. Pullur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.പുല്ലൂർ Aided
19754 D. V. A. L. P. S. Purathur ഡി.വി.എ..എൽ.പി,എസ്.പുറത്തൂർ Aided
19755 A. M. L. P. S. Thekkankuttur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തെക്കൻ കു‌റ്റുർ Aided
19756 A. P. K. U. M. L. P. S. Thevalappuram എ.പി.കെ.യു.എം.എൽ.പി.സ്.തേവലപ്പുറം Aided
19757 A. L. P. S. Tirur എ..എൽ.പി,എസ്.തിരൂർ Aided
19758 A. M. L. P. S. Tirur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തിരൂർ Aided
19759 A. L. P. S. Thriprangode എ..എൽ.പി,എസ്.തൃപ്രങ്ങോട് Aided
19760 A. M. L. P. S. Thriparangode എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തൃപ്രങ്ങോട് Aided
19761 A. M. L. P. S. Vakkad Kadappuram എ.എം.എൽ.പി,എസ്.വാക്കാട് കടപ്പുറം Aided
19762 A. M. L. P. S. Valamaruthur എ.എം.എൽ.പി,എസ്.വാളമരുതൂർ Aided
19763 T. I. M. L. P. S. Vettam ടി.എെ.എം..എൽ.പി,എസ്.വെട്ടം Aided
19766 A. M. L. P. S. Thirunavaya എ.എം.എൽ.പി,എസ്.തിരുന്നാവായ Aided
ഗവണ്മെന്റ് ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
19704 G. L. P. S. B. P. Angadi ജി.എൽ.പി.എസ്.ബി.പി.അങ്ങാടി Government
19707 G. M. L. P. S. Edakkulam ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.എടക്കുളം Government
19710 G. M. L. P. S. Kaithakkara ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.കൈതക്കര Government
19713 G. M. L. P. S. Kuttayi North ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.കൂട്ടായി നോർത്ത് Government
19716 G. M. L. P. S. Kuttayi South ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.കൂട്ടായി സൗത്ത് Government
19719 G. M. L. P. S. Mangalam ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.മംഗലം Government
19721 G. L. P. S. Mangattiri ജി.എൽ.പി,എസ്.മാങ്ങാട്ടിരി Government
19723 G. M. L. P. S. Muttannur ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.മുട്ടനൂർ Government
19725 G. M. L. P. S. Pachattiri ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.പച്ചാട്ടിരി Government
19727 G. M. L. P. S. SouthPallar ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.സൗത്ത്പല്ലാർ Government
19730 G. L. P. S. Thekkankuttur ജി..എൽ.പി,എസ്.തെക്കൻകുറ്റ‌ൂർ Government
19732 G. L. P. S. Thekkummuri ജി.എൽ.പി,എസ്.തെക്കുംമുറി Government
19734 G. L. P. S. Thiruthi ജി..എൽ.പി,എസ്.തിരുത്തി Government
19736 G. L. P. S. Thrikandiyur ജി..എൽ.പി,എസ്.തൃക്കണ്ടിയൂർ Government
19738 G. M. L. P. S. Valiya Parappur ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.വലിയ പറപ്പൂർ Government
19740 G. M. L. P. S. Vettam Pallippuram ജി.എം.എൽ.പി,എസ്.വെട്ടം പള്ളിപ്പുറം Government
19764 G. L. P. S. Annara ജി..എൽ.പി,എസ്.അണ്ണാര Government
19765 G. W. L. P. S. Purathur ജി.ഡബ്ല്യു..എൽ.പി,എസ്.പുറത്തൂർ Government
19794 Badhal school Pandazhi ബദൽ സ്‌കൂൾ പണ്ടാഴി Government
അൺഎയ്‌ഡഡ് ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ
school code school_name Name in Malayalam Category
19702 Fathimamatha E. M. L. P. S . Tirur ഫാത്തിമ്മമാത ഇ.എം.എൽ.പി എസ്.തിരൂർ Unaided Recognised
19795 Makhdoomiyya English Medium School മഖ്ദൂമിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌ക്ലൂൾ Unaided Recognised


"https://schoolwiki.in/index.php?title=എൽപി_തിരൂർ&oldid=401360" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്