സഹായം Reading Problems? Click here


വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. ‎[8,86,105 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല ‎[6,99,053 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/താനൂർ ഉപജില്ല ‎[6,60,473 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കവിതകൾ ‎[6,12,623 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./പ്രാദേശിക പത്രം ‎[5,61,339 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക് ‎[5,59,993 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. എച്ച്. എസ്. തച്ച‌ങ്ങാട്/പ്രാദേശിക പത്രം ‎[5,52,167 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/പാറശ്ശാല ഉപജില്ല ‎[5,51,966 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/ലേഖനങ്ങൾ ‎[4,90,302 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല ‎[4,85,892 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല ‎[4,72,192 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/പ്രാദേശിക പത്രം ‎[4,20,668 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/കണിയാപുരം ഉപജില്ല ‎[4,16,171 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/വേങ്ങര ഉപജില്ല ‎[3,97,250 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൂർ/കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല ‎[3,54,714 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല ‎[3,45,624 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎എസ്.എം.വി മോഡൽ എച്ച്.എസ്. എസ് തിരുവനന്തപുരം/എന്റെ ഗ്രാമം ‎[3,39,866 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/ബാലരാമപുരം ഉപജില്ല ‎[3,26,862 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/വർക്കല ഉപജില്ല ‎[3,24,738 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/പാലോട് ഉപജില്ല ‎[3,20,812 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം ‎[3,18,761 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎ആദിവാസി ഗോത്രസംസ്കാരം ‎[3,15,579 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ല ‎[3,03,241 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/വണ്ടൂർ ഉപജില്ല ‎[2,82,484 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കോട്ടയം/പാലാ ഉപജില്ല ‎[2,78,825 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല ‎[2,71,604 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൂർ/പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല ‎[2,62,539 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/ആലപ്പുഴ/ആലപ്പുഴ ഉപജില്ല ‎[2,56,056 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/എറണാകുളം/എറണാകുളം ഉപജില്ല ‎[2,54,723 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎എം.ഐ.എച്ച്.എസ്സ്.പൂങ്കാവ്/Activities ‎[2,52,948 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎വിമലാഹൃദയ.എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് കൊല്ലം/ഗ്രന്ഥശാല ‎[2,51,330 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/ഇലപ്പച്ചയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ ‎[2,45,445 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം ‎[2,44,849 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎ഗവ. വി എച്ച് എസ് എസ് വാകേരി/Activities/ഇലപ്പച്ചയുടെ രുചിഭേദങ്ങൾ ‎[2,44,258 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കഥകൾ ‎[2,28,879 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎അക്കാദമിക് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ . ‎[2,26,373 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കോട്ടയം/ഈരാറ്റുപേട്ട ഉപജില്ല ‎[2,22,428 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/തിരുവനന്തപുരം/നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ല ‎[2,16,326 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-20 -ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[2,13,015 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎എഫ്.എം.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ് കൂമ്പൻപാറ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-20 -ൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ‎[2,13,014 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് ‎[2,08,263 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൂർ/ഇരിട്ടി ഉപജില്ല ‎[2,02,426 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/മലപ്പുറം/കിഴിശ്ശേരി ഉപജില്ല ‎[1,99,477 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.മൊകേരി ‎[1,97,513 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൂർ/തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ‎[1,95,510 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎സെൻറ് തെരേസാസ് എ ഐ എച്ച് എസ് കണ്ണൂർ ‎[1,91,540 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് മുള്ളൻകൊല്ലി ‎[1,88,280 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കാസർഗോഡ്/ഹോസ്‌ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല ‎[1,84,053 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎അക്ഷരവൃക്ഷം/കണ്ണൂർ/കൂത്തുപറമ്പ ഉപജില്ല ‎[1,79,665 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ് ‎[1,75,861 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്