സഹായം Reading Problems? Click here

മാതൃകാതാളും

ഉപയോക്തൃ അവകാശ പരിപാലനം

Jump to navigation Jump to search
ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക  
ഉപയോക്തൃസംഘങ്ങൾ കാണുകLatheefkp (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ കാണുന്നു

അംഗത്വമുള്ളത്: emailconfirmed, kiteuser, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ

അന്തർലീനമായ അംഗത്വം: യാന്ത്രികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കൾ

ഉപയോക്തൃ അവകാശ രേഖ

  • 20:33, 3 ഫെബ്രുവരി 2022 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, emailconfirmed, kiteuser, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ (താത്കാലികം, 20:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022 വരെ), emailconfirmed, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Schoolwiki admin)
  • 11:09, 2 ഫെബ്രുവരി 2022 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, emailconfirmed, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു emailconfirmed, kiteuser, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിലേക്ക്, Schoolwikihelpdesk സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Schoolwiki admin)
  • 11:07, 21 ഡിസംബർ 2021 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ, emailconfirmed ഒപ്പം kiteuser എന്നതിലേക്ക്, Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 22:02, 29 മേയ് 2020 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, kiteuser ഒപ്പം റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 23:38, 5 മേയ് 2020 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ ഒപ്പം kiteuser എന്നതിലേക്ക്, Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
  • 16:41, 14 നവംബർ 2018 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഒപ്പം കാര്യനിർവാഹകൻ എന്നതിൽ നിന്നു റോന്തു ചുറ്റുന്നവർ എന്നതിലേക്ക്, Ranjithsiji സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു (Policy Decisions)
  • 11:32, 14 ഡിസംബർ 2016 Latheefkp എന്ന ഉപയോക്താവിന്റെ സംഘ അംഗത്വം, (ഒന്നുമില്ല) എന്നതിൽ നിന്നു കാര്യനിർവാഹകൻ ഒപ്പം ബ്യൂറോക്രാറ്റ് എന്നതിലേക്ക്, Sabarish സംവാദം സംഭാവനകൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ഉപയോക്തൃഅവകാശങ്ങൾ/Latheefkp" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്