ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. മേവർക്കൽ/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
2022-23 വരെ2023-242024-25


  • ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്
  • മലയാളം ക്ലബ്
  • പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്
  • ഗണിത ക്ലബ്
  • ഇക്കോ ക്ലബ്
  • വായന ക്ലബ്