ഉപയോക്താവ്:Anilkb/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈസ്കൂളുകൾ

സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
ജി.എച്ച്.എസ്സ്.അത്താനിക്കൽ
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. മാമലശ്ശേരി
ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്. മണീട്
ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.ഈസ്റ്റ് മാറാടി
ഗവ. ഈസ്റ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.മൂവാറ്റുപുഴ
ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ശിവൻകുന്ന്
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. നാമക്കുഴി
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. ഊരമന
ഗവ. മോഡൽ എച്ച്.എസ്സ്.പാലക്കുഴ
ജി.എച്ച്.എസ്സ്.പാമ്പാക്കുട
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പേഴക്കാപ്പിള്ളി
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം
ജി.എച്ച്.എസ്സ്. തിരുമാറാടി
ഗവ. ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്.ഇലഞ്ഞി
ഗവ. ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്സ്.ആയവന
ഗവ.എച്ച്.എസ്‌. ആറൂർ‍
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആനിക്കാട്
സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ
സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. ആരക്കുഴ
സേക്രട് ഹേർറ്റ് എച്ച്.എസ്സ്. ആയവന
സെന്റ്. പീറ്റേഴ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. ഇലഞ്ഞി
വിമലമാതാ എച്ച്.എസ്സ്. കദളിക്കാട്
സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. കലൂർക്കാട്
ഐപ് മെമ്മോറ്യൽ എച്ച്.എസ്സ്. കലൂർ
എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം
എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. മണ്ണൂർ
എം ആർ എസ്സ്.വി എച്ച്.എസ്സ്. മഴുവന്നൂർ
എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
സെന്റ്.സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്.എസ്സ്. മേമ്മടങ്ങ്
എൻ എസ്സ് എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
എസ് എൻ ഡി പി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
സെന്റ്. ആഗസ്റ്റ്യൻസ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
ടി ടി വി എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
സെന്റ്. പോൾസ് എച്ച്.എസ്സ്. മുത്തോലപുരം
സെന്റ്. മേരീസ് എച്ച്.എസ്സ്. നാഗപുഴ
എം ടി എം എച്ച്.എസ്സ് എസ്സ്. പാമ്പാക്കുട
സെന്റ്.ജോസഫ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം
എം കെ എം എച്ച് .എസ്സ്. പിറവം
സെന്റ്. ജോൺസ് എച്ച്.എസ്സ്. പുളിന്താനം
എച്ച് എസ്സ് രാമമംഗലം
എൽ എഫ് എച്ച് എസ്സ് വടകര
സെന്റ്. ജോൺസ് സിറിയൻ എച്ച്.എസ്സ്. വടകര
എം എസ്സ്. വി എച്ച്.എസ്സ്. വാളകം
ഐ ജെ എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം
എസ് എൽ ടി എച്ച്.എസ്സ്. വാഴക്കുളം
എബനെസർ എച്ച്.എസ്സ്. വീട്ടൂർ
എസ്സ്.പി എച്ച് എസ്സ്.വെളിയനാട്
അസ്സിസ്സി സ്കൂൾ വാഴപ്പിള്ളി
അൺ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
ബാപ്പുജി ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം
ഐ ജെ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. കൂത്താട്ടുകുളം
ഗാർഡിയൻ ഏൻജൽ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. മണ്ണൂർ
നിർമ്മല ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. മൂവാറ്റുപുഴ
ഫാത്തിമ മാതാ ഇ എം എച്ച്.എസ്സ്. പിറവം
എച്ചം എച്ച് എസ്സ്.രണ്ടാർകര
വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ
എം.ഐ.ഇ.ടി. എച്ച്.എസ്സ്, മൂവാറ്റുപുഴ