സഹായം Reading Problems? Click here


"Ssk18:കലോത്സവം/സ്റ്റേജിതരഇനങ്ങൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
വരി 60: വരി 60:
  
  
{{KalolsavamBox | Katharachana (HS Sanskrit) }}
+
{{KalolsavamBox | Katha Rachana (HS Sanskrit) }}
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
{| style="width:100%;border:solid 0px #FFFFFF;background-color:transparent;align:center;padding:0px;padding-top:1em;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"
 
|- style="padding:0px;" cellspacing="0px;"

17:31, 7 ജനുവരി 2018-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

Collage ( HSS General )

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Chithra Rachana-Pencil-HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Chithra Rachana-Pencil-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Cartoon-HS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ

Cartoon-HSS

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ


Arabic Kadha Rachana

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ


Katha Rachana (HS Sanskrit)

A ഗ്രേഡ് B ഗ്രേഡ് C ഗ്രേഡ് മറ്റുള്ളവ