സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

11 നവംബർ 2019 20:00 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

11 നവംബർ 2019

     16:15  ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+717). . Sivaram NSS HSS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:14  (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [Sivaram NSS HSS‎; Lmshss44066‎ (3×); 29010‎ (17×)]
      16:14 . . Sivaram NSS HSS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:WhatsApp Image 2019-10-24 at 14.15.50.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎
      15:24 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-pra.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      15:09 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-padamm.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:55 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-sur.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:55 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-sam.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:54 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-pak.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:54 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-pad.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:53 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-onam.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:52 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-hiro.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:51 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-hello.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:51 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-ad.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:50 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-nso.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:26 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-cc.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:15 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-വായന.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:14 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-it.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:13 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-can.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      14:13 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-nav.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:55 . . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44066mathann.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:48 . . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44066hitesc.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:46 . . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:44066mpta4.jpeg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
      13:44 . . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:29010-അമ്മ.png അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     15:58  ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-9,045). . Sivaram NSS HSS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    15:47  ശിവറാം എൻ എസ് എസ് എച്ച് എസ് എസ് കരിക്കോട്/ഉബുണ്ടു നുറുങ്ങുകൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+8,112). . Sivaram NSS HSS (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' = <div style="border-top:2px solid #E39C79; border-bottom:1px solid #E39C79;background-color:Orange; padding:0.2em 0.2em...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     15:26  ജി. എച്ച്. എസ്. എസ്. കുടയത്തൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (22 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+795). . [29010‎ (22×)]
      15:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+42). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ghjkjhgf)
      15:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (dfghjkl)
      15:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-41). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (rfghjk.)
      15:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+133). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (dfghjk)
      15:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ertyuio;)
      15:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+39). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (dfghjkl)
      15:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (vcvbnmnbv)
      15:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (vbhjkjhgfd)
      15:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+42). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (kjhgfdxz)
      15:04 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+38). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (bnmkjhgfbn)
      15:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (fghjhgfd)
      15:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (kjhgfds)
      15:00 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+46). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (tyuhgvf)
      14:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (vbnm)
      14:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (kkkkk)
      14:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+45). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (,mjhgtrgh)
      14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+46). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ertyuiol/.kjhgfr)
      14:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (rfghjkl)
      14:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+49). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (tghjk)
      14:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+139). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (sdfghjk)
      14:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+52). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (്ിുപര)
      13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . 29010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ീൂബ)
     13:56  എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+84). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:49  എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ്. എസ് ചെമ്പൂര്/തുടർന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+264). . [Lmshss44066‎ (3×)]
      13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+79). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+78). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      13:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+107). . Lmshss44066 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്